Έργα Υποδομών : Οι πέντε αλλαγές που εισάγει το Σχέδιο Νόμου «Πρότυπες προτάσεις»

Geomeletitiki.gr > ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ > Έργα Υποδομών : Οι πέντε αλλαγές που εισάγει το Σχέδιο Νόμου «Πρότυπες προτάσεις»

Πέντε αλλαγές  εισάγει  σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών  το  σχέδιο νόμου «Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής» το οποίο ψηφίστηκε στη Βουλή τις προηγούμενες μέρες υπογραμμίζοντας ότι δεν τροποποιεί το πλαίσιο ανάθεσης δημοσίων έργων, αλλά το συμπληρώνει.

Τι αφορούν οι πρότυπες προτάσεις

Πρόκειται για ένα νέο μοντέλο της σύλληψης και της ωρίμανσης νέων έργων υποδομών, που θα υποβάλλονται από τον ίδιο τον Ιδιωτικό Τομέα και αφορά στη θέσπιση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου υποβολής, αξιολόγησης και έγκρισης προτάσεων για μεγάλα έργα άνω των 200.000.000 ευρώ, σε πρώτη φάση. Έργα που προάγουν την περιφερειακή ανάπτυξη, συμβάλλουν στην εθνική οικονομία και υλοποιούνται μέσω κλασσικών δημοσίων έργων, συμβάσεων παραχώρησης ή ΣΔΙΤ.

Το εν λόγω Σχέδιο Νόμου προωθεί τη μεγαλύτερη εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα και των επιχειρήσεων στην υλοποίηση των έργων της χώρας, πάντα με γνώμονα την προστασία του δημόσιου συμφέροντος και με σεβασμό στις αρχές της διαφάνειας και του ανταγωνισμού, προσθέτοντας άλλο ένα όπλο στη φαρέτρα του θεσμικού πλαισίου της χώρας.

Ως εκ τούτου το συγκεκριμένο Νομοσχέδιο δεν τροποποιεί το πλαίσιο ανάθεσης δημοσίων έργων, αλλά το συμπληρώνει. Μεγάλη είναι η σημασία αξιοποίησης κάθε αναπτυξιακού εργαλείου, προκειμένου να επιταχυνθεί η ανάκαμψη της χώρας, να προωθηθούν μεγάλα projects, να απορροφηθούν, ταχύτερα από το παρελθόν, ευρωπαϊκοί πόροι και να τονωθεί η απασχόληση.

Με το νέο πλαίσιο ρυθμίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο μίας πρότυπης πρότασης, δηλαδή το ελάχιστο επίπεδο ωρίμανσης πρότασης, όπως επίσης και τα κίνητρα για την υποβολή πρότυπων προτάσεων, καθώς και η τήρηση των αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων. Επιπλέον ο ανάδοχος θα αναδεικνύεται πάντοτε με διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με τους κανόνες που θέτει το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.

Οι πέντε στόχοι του νέου θεσμικού πλαισίου είναι οι εξής:

  • Ανάδειξη καινοτόμων ιδεών και προετοιμασία νέων έργων σε τομείς προτεραιότητας του Δημοσίου, παράλληλα με τις υπάρχουσες διαδικασίες του Δημοσίου
  • Επιτάχυνση της ωρίμανσης των έργων, μέσω του αποκαλούμενου «διπλασιασμού», δηλαδή της δυναμικότητας του υφιστάμενου συστήματος σχεδιασμού έργων υποδομής, αφού η ωρίμανση των έργων θα γίνει από τον ιδιωτικό τομέα. Κάτι που – μεταξύ άλλων – θα απελευθερώσει ανθρώπινους πόρους Δημοσίων Υπαλλήλων για την ταχύτερη προώθηση των λοιπών ανοικτών ζητημάτων
  • Αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του Ιδιωτικού Τομέα και σε επίπεδο σχεδιασμού έργων, αλλά και στην απόδοσή της ως «μνήμη» στον Δημόσιο Τομέα προκειμένου να αποφευχθούν λάθη που σταθερά γίνονταν όταν σχεδιάζονταν και δημοπρατούνταν έργα στη χώρα
  • Εκμετάλλευση της ευελιξίας του Ιδιωτικού τομέα στην επιτάχυνση των διαδικασιών ωρίμανσης έργων, αφού δεν είναι λίγες οι φορές που στην προσπάθεια να διαφυλαχθεί το Δημόσιο συμφέρον, καταλήγουν οι διαδικασίες να διαρκούν περισσότερο από την ίδια την εργασία
  • Ισορροπία μεταξύ των χορηγούμενων κινήτρων στους προτείνοντες, αλλά και του περιορισμού των αντικινήτρων στους λοιπούς ενδιαφερόμενους. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της παροχής του δικαιώματος διεκδίκησης του έργου, ενώ έχει καταβληθεί στους προτείνοντες το κόστος των μελετών, όχι από το δημόσιο αλλά από τον ανάδοχο κι επίσης μέσω της διάχυσης της πληροφόρησης θα παρέχεται επαρκής χρόνος προετοιμασίας, προκειμένου να διαφυλαχθεί το κύρος και το αδιάβλητο των διαδικασιών.

Με το νέο πλαίσιο ρυθμίζεται:

  • Το ελάχιστο περιεχόμενο μίας πρότυπης πρότασης, δηλαδή το ελάχιστο επίπεδο ωρίμανσης πρότασης,
  • Τα κίνητρα για την υποβολή πρότυπων προτάσεων, καθώς και η τήρηση των αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων.
  • Η ανάδειξη του αναδόχου πάντοτε με διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με τους κανόνες που θέτει το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.

Παράλληλα, με το άρθρο 1 της τροπολογίας με γενικό αριθμό 1226 και ειδικό 38 εισάγεται ρύθμιση για την άμεση ενταλματοποίηση των δαπανών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που πραγματοποιήθηκαν από το οικονομικό έτος 2016 μέχρι σήμερα.

Με το άρθρο 2 ρυθμίζονται κατά ποσοστό 90%, οι μισθολογικές παροχές των εργαζομένων του Ο.Α.Σ.Θ και οι οποίες τους είχαν χορηγηθεί από 1/1/2016. Η ανάγκη για τη ρύθμιση προέκυψε μετά από την αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους από το ΓΛΚ, η οποία αποσαφηνίζει το μισθολογικό τους καθεστώς.

Με το άρθρο 3 αντιμετωπίζεται το ζήτημα της προσωρινής κυκλοφορίας λεωφορείων υδρογόνου στο δίκτυο αστικών γραμμών της περιοχής αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε..

Με το άρθρο 4 δίνεται παράταση διάρκειας ισχύος της σύμβασης Υ.Δ.Υ. με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ έως 15/4/2022 δεδομένου ότι αναμένεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο την έγκριση της νέας ΥΔΥ.

Οι υπόλοιπες διατάξεις αφορούν:

– Στην παράταση της προθεσμίας ανάθεσης συμβάσεων προμήθειας των εταιρειών Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών και Θεσσαλονίκης, λόγω COVID.

– Στην επίλυση μιας ερμηνευτικής δυσχέρειας στο άρθρο 76 του 4412, το οποίο με την ως τώρα διατύπωσή του οδηγούσε σε καθυστερήσεις στην κατακύρωση, συμβασιοποίηση και εκτέλεση έργων, καθώς και στη διαδικασία στελέχωσης των υπηρεσιών του ΟΣΕ.

– Η δεύτερη τροπολογία, με γενικό αριθμό 1229 και ειδικό 41, αφορά στα Υδατοδρόμια και αντιμετωπίζονται ζητήματα που αφορούν στο πεδίο εφαρμογής του 4663, επεκτείνοντας το και σε εκτάσεις ιδιοκτησίας της ΕΤΑΔ Α.Ε., του ΤΑΙΠΕΔ, καθώς και σε αλιευτικά καταφύγια, αλιευτικούς λιμένες, ναυταθλητικές μαρίνες κλπ και προσθέτοντας δύο επιπλέον δικαιολογητικά που κρίνονται αναγκαία.

Τοποθέτηση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών: Στις νέες καινοτομίες του νομοσχέδιου «Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής» αναφέρθηκε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών  Κώστας Καραμανλής κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής. Όπως σημείωσε ο κ. Καραμανλής, το εν λόγω Σχέδιο Νόμου προωθεί τη μεγαλύτερη εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα και των επιχειρήσεων στην υλοποίηση των έργων της χώρας, πάντα «με γνώμονα την προστασία του δημόσιου συμφέροντος και με σεβασμό στις αρχές της διαφάνειας και του ανταγωνισμού, προσθέτοντας άλλο ένα όπλο στη φαρέτρα του θεσμικού πλαισίου της χώρας». Ως εκ τούτου, όπως επισήμανε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, το συγκεκριμένο Νομοσχέδιο δεν τροποποιεί το πλαίσιο ανάθεσης δημοσίων έργων, αλλά το συμπληρώνει.

Τόνισε δε τη σημασία αξιοποίησης κάθε αναπτυξιακού εργαλείου, προκειμένου να επιταχυνθεί η ανάκαμψη της χώρας, να προωθηθούν μεγάλα projects, να απορροφηθούν, ταχύτερα από το παρελθόν, ευρωπαϊκοί πόροι και να τονωθεί η απασχόληση.

Υπογράμμισε , με το νέο πλαίσιο ρυθμίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο μίας πρότυπης πρότασης, δηλαδή το ελάχιστο επίπεδο ωρίμανσης πρότασης, όπως επίσης και τα κίνητρα για την υποβολή πρότυπων προτάσεων, καθώς και η τήρηση των αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων. Επιπλέον υπογράμμισε πως ο ανάδοχος θα αναδεικνύεται πάντοτε με διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με τους κανόνες που θέτει το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.