Εφαρμογές GIS στον τουριστικό σχεδιασμό και στις τουριστικές επενδύσεις

Geomeletitiki.gr > GIS > Εφαρμογές GIS στον τουριστικό σχεδιασμό και στις τουριστικές επενδύσεις

Η χρήση συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών- GIS στην βιομηχανία τουρισμού είναι άμεσα συναφής και αποδεδειγμένα αποτελεσματική καθώς ο τουρισμός ορίζεται επί συγκεκριμένου  γεωγραφικού χώρου.

Ο τουρισμός ως οικονομικός τομέας είναι ένας από τους πιο γρήγορα αναπτυσσόμενους παγκοσμίως και συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας χώρας ή μιας περιοχής μέσα από την υλοποίηση του σχεδιασμού των υποδομών , την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και νέων επιχειρηματικών δράσεων .

Η εκθετικά αυξανόμενη δημιουργία και χρήση νέων ψηφιακών εργαλείων μπορεί να συνεισφέρει καθοριστικά με τη δημιουργία νέων στρατηγικών προώθησης του τουριστικού προϊόντος ,με ταυτόχρονη  εφαρμογή  «ψηφιακών υπηρεσιών» .

Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) μπορούν να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην επιτυχία κάθε τουριστικής επένδυσης ή τουριστικού σχεδιασμού, καθώς είναι ένα ταχέως αναπτυσσόμενο πεδίο που επιτρέπει την ανάπτυξη εφαρμογών που διαχειρίζονται και χρησιμοποιούν γεωγραφικές πληροφορίες σε συνδυασμό με άλλα μέσα

 GIS – δεδομένα , ανάλυση και οπτικοποίηση

 Η συλλογή των δεδομένων τουριστικού ενδιαφέροντος μπορεί να γίνει με απόκτηση υπαρχόντων ψηφιακών δεδομένων ή με την ψηφιοποίηση αναλογικών. Η επεξεργασία των χωρικών δεδομένων, καθώς όλες οι τοποθεσίες και οι αλληλεπιδράσεις τους ορίζονται και αναλύονται μέσα σε μια γεωχωρική  βάση ώστε να παραχθούν προς χρήση ψηφιακά αρχεία χαρτογράφησης διαδικτύου και φορητών συσκευών. Η γεωχωρική αυτή βάση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για την δημιουργία ενός Διαδικτυακού διαδραστικού τουριστικού χάρτη  ή εργαλείο επιλογής τοποθεσίας νέων τουριστικών υποδομών και παροχής υπηρεσιών στον ίδιο κλάδο.

 Η καρδιά του GIS είναι οι αναλυτικές δυνατότητες του συστήματος. Αυτό που διακρίνει το σύστημα GIS από άλλα συστήματα πληροφοριών είναι οι λειτουργίες χωρικής ανάλυσης. Η χωρική ανάλυση βοηθά στον εντοπισμό των τάσεων στα δεδομένα, στη δημιουργία νέων σχέσεων από τα δεδομένα, στην προβολή πολύπλοκων σχέσεων μεταξύ συνόλων δεδομένων και στη λήψη καλύτερων αποφάσεων.

 Η γεωγραφική ανάλυση διευκολύνει τη μελέτη διεργασιών του πραγματικού κόσμου με την ανάπτυξη και την εφαρμογή μοντέλων. Τέτοια μοντέλα τονίζουν τις υποκείμενες τάσεις στα γεωγραφικά δεδομένα και έτσι καθιστούν διαθέσιμες νέες πληροφορίες. Ο στόχος της γεωγραφικής ανάλυσης είναι να μετατρέψει τα δεδομένα σε χρήσιμες πληροφορίες για την ικανοποίηση των απαιτήσεων ή των στόχων των υπευθύνων λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα. Μια σημαντική χρήση της ανάλυσης είναι η δυνατότητα πρόβλεψης γεγονότων σε άλλη τοποθεσία ή σε άλλη χρονική στιγμή.


«Η τεχνολογία GIS παρέχει δυνατότητες για την ανάπτυξη σύγχρονων τουριστικών εφαρμογών ενσωματώνοντας κοινές λειτουργίες βάσης δεδομένων με τα μοναδικά οφέλη της οπτικοποίησης και γεωγραφικής ανάλυσης που προσφέρουν οι χάρτες»


Διαδικτυακός διαδραστικός τουριστικός χάρτης

Τα Γεωγραφικά Πληροφορικά Συστήματα (GIS) αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο για τον εκσυγχρονισμό του τουρισμού καθώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την πληροφορία της «τοποθεσίας» .Οι πληροφορίες για τα αξιοθέατα, ξενοδοχεία, εστιατόρια, γαλάζιες σημαίες , εναλλακτικών Δραστηριοτήτων κ.α. μπορούν να ενσωματωθούν σε  μια Διαδικτυακή εφαρμογή με αποτέλεσμα να διευκολύνει τον επισκέπτη στην οργάνωση του ταξιδιού του του χωρίς να απαιτείται πολύωρη αναζήτηση πληροφοριών.

Η τεχνολογία αυτή μπορεί να συνεισφέρει καθοριστικά στην αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό των τουριστικών υπηρεσιών σε συνεργασία των κέντρων εφαρμογής του τουριστικού σχεδιασμού σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο με τον ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα.

Χρήση GIS για την επιλογή τοποθεσίας τουριστικών υποδομών και παροχής υπηρεσιών τουρισμού

Τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) επιτρέπουν τη συγκέντρωση, ανάλυση και οπτικοποίηση δεδομένων πάνω σε ένα χαρτογραφικό υπόβαθρο και παρέχουν σημαντικά οφέλη σε όλη τη διαδικασία επιλογής τοποθεσίας μιας τουριστικής επένδυσης.

Στα αρχικά στάδια της διαδικασίας επιλογής τοποθεσίας, καθορίζεται πρώτα η ευρύτερη περιοχή αναζήτησης. Ο πρωταρχικός στόχος σε αυτό το σημείο της διαδικασίας είναι να καθοριστούν ποιες περιοχές είναι κατάλληλες για την προγραμματισμένη ενέργεια. 

Η ανάλυση καταλληλόλητας μπορεί να πραγματοποιηθεί σε εθνικό επίπεδο, σε περιφερειακή κλίμακα αλλά και σε μικρότερες εκτάσεις όπως μιας συνοικίας. Αρχικά, καθορίζονται όλοι οι  παράγοντες που είναι κρίσιμοι για την επιτυχία του έργου και στη συνέχεια «βαθμολογούνται» οι περιοχές εντός της ευρύτερης περιοχής αναζήτησης με βάσει αυτούς τους παράγοντες.  

Χρησιμοποιώντας αυτή την προσέγγιση, το GIS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών της γειτνίασης με κρίσιμες υποδομές (υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, υπηρεσίες κ.λπ.), της πρόσβασης του εργατικού δυναμικού, περιβαλλοντικές συνθήκες κ.λπ. με σκοπό να προσδιοριστούν οι καλύτερες τοποθεσίες που πληρούν τα κριτήρια του έργου.

«Οι στατικοί και διαδραστικοί χάρτες που παράγονται από ένα GIS οπτικοποιώντας και αναλύοντας δεδομένα και τάσεις  αποδεικνύοντας ζωτικής σημασίας για την επιλογή της βέλτιστης τοποθεσίας τουριστικής επένδυσης»

Posted in GIS