Nέες ρυθμίσεις για Δάση ,εκχερσωμένες εκτάσεις , σύνδεσης ΟΣΔΕ με δασικούς χάρτες και Κτηματολόγιο

Geomeletitiki.gr > ΔΑΣΙΚΑ > Nέες ρυθμίσεις για Δάση ,εκχερσωμένες εκτάσεις , σύνδεσης ΟΣΔΕ με δασικούς χάρτες και Κτηματολόγιο

Το υπουργείο Περιβάλλοντος κατέθεσε εντός του μήνα νέα νομοθετική διάταξη για τις εκχερσωμένες δασικές εκτάσεις, με στόχο να ολοκληρωθούν οι εκκρεμότητες του δασικού χάρτη και να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό το εθνικό κτηματολόγιο. Οι νέες ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στον νομοσχέδιο «Διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του φυσικού και χωροταξικού περιβάλλοντος».

Οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου για άνω των 2 εκατ. στρεμμάτων  εκχερσωμένων δασικών εκτάσεων, για τις οποίες προβλέπεται ότι «εκχέρσωση δασών προς απόδοση σε αγροτική οποιασδήποτε φύσης καλλιέργεια απαγορεύεται. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται « η από γεωργικούς συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών ή φυσικά πρόσωπα εκχέρσωση δασικών εκτάσεων ή η χρήση από αυτούς ασκεπούς έκτασης ή διάκενου εντός δάσους ή δασικής έκτασης, εμβαδού έως 30 στρέμματα όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, για γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια».

Σύμφωνα με αυτές τις ρυθμίσεις, ως λύση, εφόσον οι αγρότες λαμβάνουν την επιδότηση, ότι μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν χωρίς να αλλάξει ο δασικός χαρακτήρας της ρυθμιζόμενης γης και χωρίς να αλλάξει η ένδειξη της εκχερσωμένων εκτάσεων στον δασικό χάρτη (δηλαδή ΔΑ).

Καθορίζει επίσης τις συνδέσεις όλων των περιοχών που έχουν δηλωθεί στον ΟΣΔΕ  με δασικούς χάρτες, και κτηματολόγιο Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (KAEK), που είναι ένας μοναδικός κωδικός για κάθε τμήμα γης. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται αγροτικό κτηματολόγιο ώστε το κράτος να γνωρίζει ποιες επιδοτούμενες εκτάσεις χρησιμοποιούνται για τη γεωργία και την κτηνοτροφία και σε ποιον ανήκουν αυτές οι εκτάσεις.

Διαβάστε αναλυτικά :

Δασική νομοθεσία για την γεωργική εκμετάλλευση δασικών εκτάσεων

  1. Απαγορεύεται η εκχέρσωση δασών προς απόδοση σε αγροτική οποιασδήποτε φύσης καλλιέργεια
  2. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η από γεωργικούς συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών ή φυσικά πρόσωπα εκχέρσωση δασικών εκτάσεων ή η χρήση από αυτούς ασκεπούς έκτασης ή διάκενου εντός δάσους ή δασικής έκτασης, εμβαδού έως 30 στρέμματα όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, για γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια ή για φύτευση σε ανάμειξη αγρίων και οπωροφόρων ή καρποφόρων δένδρων ή για φύτευση δασικών ειδών για την απόδοση προϊόντων, ιδίως, κάστανων, καρυδιών και τρούφας, ή για δημιουργία αμπελώνων ή φυτειών αρωματικών φυτών.
  3. Επιτρέπεται, επίσης, η δια εμβολιασμού εξημέρωση άγριων οπωροφόρων ή καρποφόρων δένδρων.
  4. Εντός των ως άνω εκτάσεων επιτρέπονται κατασκευές που εξυπηρετούν τη γεωργική εκμετάλλευση, όπως δεξαμενές νερού, γεωτρήσεις, μετρητές Δ.Ε.Η., υπόστεγα κατ’ εφαρμογή της σχετικής περί των κατασκευών αυτών νομοθεσίας

Έγκριση για γεωργική εκμετάλλευση

Η έγκριση για τη γεωργική εκμετάλλευση χορηγείται, εφόσον διαπιστωθεί, κατόπιν σχετικής οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης, ότι οι εδαφολογικές και οικολογικές συνθήκες συνηγορούν υπέρ αυτού του τρόπου εκμετάλλευσης χωρίς να παραβλάπτεται η λειτουργία του δασικού οικοσυστήματος, από την απώλεια του φυσικού του στοιχείου, καθώς και ότι τηρούνται οι απαιτούμενες από το προϋποθέσεις.

Η μελέτη συντάσσεται από ιδιώτη γεωτεχνικό επιστήμονα, σε περίπτωση δε που αυτός δεν είναι δασολόγος, απαιτείται συνυπογραφή αυτής και από δασολόγο, περιέχεται δε σε αυτήν ειδικό κεφάλαιο για την τυχόν οικολογική αναβάθμιση του φυσικού οικοσυστήματος λόγω της συγκεκριμένης εκμετάλλευσης.

Δάση και τις δασικές εκτάσεις που εκχερσώθηκαν

Δάση, δασικές εκτάσεις που εκχερσώθηκαν για γεωργική εκμετάλλευση, χωρίς άδεια της οικείας δασικής αρχής, οι οποίες εμφαίνονται στους αναρτημένους δασικούς χάρτες με τον πρωτεύοντα χαρακτηρισμό «ΔΑ» ή «ΧΑ», εφόσον συνεχίζουν τη χρήση αυτή μέχρι σήμερα ή τελούν σε καθεστώς αγρανάπαυσης και είναι ενταγμένες στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Υποβολής Δηλώσεων (Ο.Σ.Δ.Ε.), διατηρούν τη γεωργική χρήση για όσο χρόνο λαμβάνουν ενιαία ενίσχυση. Οι εκτάσεις αυτές εξακολουθούν να φέρουν τον χαρακτηρισμό «ΔΑ» ή «ΧΑ» στο δασικό χάρτη, ο οποίος δεν μεταβάλλεται.

Καταγραφή των εκχερσωμένων εκτάσεων

Για την αποτύπωση των εκτάσεων αυτών, ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) αποστέλλει στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στον φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», το γεωχωρικό περίγραμμα του συνόλου των εκτάσεων που έχουν δηλωθεί με Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης στο Ο.Σ.Δ.Ε..

Τα περιγράμματα αυτά προσαρμόζονται στα χαρτογραφικά υπόβαθρα των δασικών χαρτών και οι εκτάσεις που τελούν σε καθεστώς ενίσχυσης επισημαίνονται, καταχωριζόμενης της σχετικής πληροφορίας με την αντίστοιχη ένδειξη της νόμιμης αλλαγής χρήσης. Τα στοιχεία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. επικαιροποιούνται ανά τρία (3) έτη.

Το ειδικό αρχείο που δημιουργείται από τα παραπάνω στοιχεία του δασικού χάρτη και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ενημερώνεται και τηρείται από το Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της οικείας Διεύθυνσης Δασών.

 Ιδιοκτησιακό καθεστώς και το κτηματολόγιο

Έως την οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών των δικαιωμάτων στο κτηματολόγιο το ιδιοκτησιακό καθεστώς έναντι του ελληνικού δημοσίου των ανωτέρω εκτάσεων δεν εξετάζεται, προκειμένης της υπαγωγής σε καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης.

Για την εφαρμογή των ανωτέρω, ο φορέας «Ελληνικό Κτηματολόγιο» αποστέλλει, τόσο στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., όσο και στο Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων των Διευθύνσεων Δασών, καθώς και στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε ετήσια βάση, γεωχωρικό και περιγραφικό αρχείο, για τις εγγραφές με δικαιούχο κυριότητας το Ελληνικό Δημόσιο, των περιοχών, στις οποίες οριστικοποιούνται οι πρώτες εγγραφές.

Μετά την κύρωση του δασικού χάρτη κάθε μεταβίβαση, σύσταση, αλλοίωση και γενικά κάθε μεταβολή των εμπραγμάτων δικαιωμάτων, στις δασικές εν γένει εκτάσεις, που περιλαμβάνονται σε αυτόν, είναι άκυρη και ανίσχυρη, αν δεν συνοδεύεται από σχετικό πιστοποιητικό της αρμόδιας υπηρεσίας της οικείας Διεύθυνσης Δασών, με το οποίο βεβαιώνεται ο χαρακτήρας της έκτασης.

Σε περίπτωση που αγρότης θελήσει να διεκδικήσει την ιδιοκτησία της έκτασης που καλλιεργεί, υπάρχουν διάφοροι δρόμοι που μπορεί να ακολουθήσει, όπως μέσω της κτηματογράφησης ή με άσκηση προσφυγής ενώπιον των Συμβουλίων Ιδιοκτησίας Δασών ή των δικαστηρίων

Σύνδεση ΟΣΔΕ ,κτηματολογίου και Ε9

Με σχετική εγκύκλιο του ΟΣΔΕ 2023 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ διευκρινίστηκε ότι οι παραγωγοί θα πρέπει να καταθέσουν στοιχεία απόδειξης νόμιμης κατοχής των αγροτεμαχίων. Όπως:

Α. Μισθωτήρια αγροτεμαχίων

Β. Αναγραφή – ΚΑΕΚ : Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου

Γ. Αναγραφή Α.Τ.ΑΚ : Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου

Τα στοιχεία που θα δηλωθούν από τους δικαιούχους μέσω του ΚΑΕΚ θα ταυτοποιούνται με τη βάση δεδομένων του κτηματολογίου καθώς και τη βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ ( Ε9).

Βιβλιογραφία -πηγές :

httpss://www.taxydromos.gr/real-estate/920337/agrotiko-ktimatologio-kai-katagrafi-ekchersomenon-dasikon-ektaseon/

httpss://ecopress.gr/peddy-eeddy-sto-stochastro-oi-nees-rythm/