Ψηφίστηκε το Νομοσχέδιο για την εξαγορά κατεχομένων ακινήτων του Δημοσίου

Geomeletitiki.gr > AKINHTA > Ψηφίστηκε το Νομοσχέδιο για την εξαγορά κατεχομένων ακινήτων του Δημοσίου

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 41/Α/24-2-2023 ο νόμος 5024/2023 με τον οποίο επανακαθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία της εξαγοράς ακινήτων που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου.

Οι κάτοχοι των δημοσίων εκτάσεων θα μπορούν να εξαγοράσουν από το κράτος τις καταπατημένες εδαφικές εκτάσεις καταβάλλοντας τίμημα το ύψος του οποίου θα υπολογίζεται με βάση τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων.

Θα υπάρχει ειδικό ποσοστό έκπτωσης επί του ύψους του τιμήματος το οποίο θα είναι κλιμακωτό ανάλογα με τον χρόνο και το είδος της κατοχής του ακινήτου.

Για τον καθορισμό του τιμήματος θα λαμβάνονται υπόψη και κοινωνικά κριτήρια, κάτι που σημαίνει ότι το ποσό θα είναι χαμηλότερο για τους οικονομικά αδύναμους και τις ευπαθείς ομάδες (πολύτεκνοι, ανάπηροι κ.λπ.), καθώς και στις περιπτώσεις που στο καταπατημένο κτήμα έχει ανεγερθεί α’ κατοικία.

Το τίμημα θα μπορεί να εξοφλείται σε δόσεις ανάλογα με το ύψος του.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να εγείρει κάποιος αξιώσεις εξαγοράς καταπατημένης δημόσιας έκτασης ακινήτου του Δημοσίου είναι να αποδείξει ότι έχει στην κατοχή του το ακίνητο πάνω από 40 χρόνια. Θα πρέπει δηλαδή να αποδεικνύεται είτε με μαρτυρίες, είτε με επίσημα έγγραφα (π.χ. πρωτόκολλα αποβολής, επιβολή προστίμων αυθαίρετης χρήσης κ.ά.). Ειδικά για την εξαγορά αγροτικών εκτάσεων, θα πρέπει ο κάτοχος να αποδεικνύει ότι είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης.

Η όλη διαδικασία θα περνά μέσα από μια ειδική επιτροπή, στην οποία ο κάθε ιδιώτης που έχει καταπατήσει δημόσιο ακίνητο θα υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και την τυχόν δικαστική προσφυγή. Η επιτροπή θα εξετάζει το αίτημα και θα λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις.

Στο νόμο περιλαμβάνονται και οι ρυθμίσεις για τον εξωδικαστικό μηχανισμό, όπου μεταξύ άλλων, διευρύνεται ο αριθμός των δικαιούχων υπαγωγής στον μηχανισμό ενώ θα πρέπει να δημοσιοποιούν τους λόγους για τους οποίους απορρίπτουν τις ρυθμίσεις που παράγονται μέσω της πλατφόρμας, ώστε να μην αποκλείονται δικαιούχοι των ρυθμίσεων και ότι ο οφειλέτης θα αιτιολογεί τους λόγους απόρριψης της ρύθμισης.\

Με το υπόψη σχέδιο νόμου προβλέπονται τα ακόλουθα:

ΜΕΡΟΣ Α’

1.Προσδιορίζεται ο σκοπός και το αντικείμενο των υπό ψήφιση διατάξεων με τις οποίες επανακαθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία της εξαγοράς ακινήτων που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών από πρόσωπα που τα κατέχουν, και τίθενται οι ορισμοί των εννοιών για την εφαρμογή τους. (άρθρα 1-3)

2.Προβλέπονται:

– οι προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης εξαγοράς δημοσίων ακινήτων,

– οι λόγοι δημοσίου συμφέροντος, η συνδρομή των οποίων καθιστά αδύνατη την εξαγορά δημοσίου ακινήτου, καθώς κατ οτ κατηγορίες ακινήτων που εξαιρούνται της διαδικασίας εξαγοράς,

– ο τρόπος προσδιορισμού του τιμήματος εξαγοράς, οι κατηγορίες εκπτώσεων επί του τιμήματος εξαγοράς, καθώς και οι προϋποθέσεις καταβολής μειωμένου τιμήματος εξαγοράς. (άρθρα 4 – 8)

3. α.  Προσδιορίζεται η διαδικασία και τα αναγκαία δικαιολογητικά υποβολής αίτησης εξαγοράς μέσω ειδικού πληροφοριακού συστήματος.

β. Προβλέπεται η καταβολή παραβόλου για την εξέταση της αίτησης, το οποίο συμψηφίζεται με το τίμημα εξαγοράς. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης εξαγοράς και υπό τις οριζόμενες επιφυλάξεις, το παράβολο καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου.   (άρθρο 9)

4.Συστήνεται στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας Επιτροπή για την υλοποίηση της εξαγοράς των δημοσίων ακινήτων και ρυθμίζονται θέματα στελέχωσης και λειτουργίας της. (άρθρο 10)

5. α.  Προβλέπεται η διαδικασία για την έκδοση της απόφασης εξαγοράς και ο τρόπος εξόφλησης του τιμήματος εξαγοράς των δημοσίων ακινήτων.

β. Περιλαμβάνεται ειδική ρύθμιση για απόδοση στην ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του τιμήματος εξαγοράς. (άρθρο 11)

6.Ρυθμίζεται η αντιμετώπιση των εκκρεμών αιτήσεων εξαγοράς κατά την έναρξη ισχύος του υπόψη σχεδίου νόμου.  (άρθρο 12)

7.Ρυθμίζεται η περίπτωση κατά την οποία, πριν από την ολοσχερή  εξόφληση του τιμήματος εξαγοράς του δημοσίου ακινήτου, κηρύσσεται αναγκαστική απαλλοτρίωσή του, υπέρ φορέα της Γενικής Κυβέρνησης. (Προβλέπεται η ανάκληση της απόφασης εξαγοράς και η άτοκη επιστροφή του ήδη καταβληθέντος  τιμήματος εξαγοράς στο πρόσωπο υπέρ του οποίου εκδόθηκε η εν λόγω απόφαση).   (άρθρο 13)

8.Περιγράφονται τα αποτελέσματα που απορρέουν από:

– την υποβολή της αίτησης εξαγοράς του δημόσιου ακινήτου, όπως για παράδειγμα η αναστολή των διοικητικών μέτρων και εκκρεμών δικών που αφορούν το υπό εξαγορά δημόσιο ακίνητο για το οριζόμενο χρονικό διάστημα,

– τη μεταγραφή της απόφασης εξαγοράς στην αρμόδια Αρχή.

[Διαγράφονται τα βεβαιωθέντα και μη εξοφληθέντα Πρωτόκολλα Καθορισμού Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης (Π.Κ.Α.Α.Χ.) και τα Πρωτόκολλα Διοικητικής Αποβολής (Π.Δ.Α.), τυχόν καταβληθέντα ποσά από Π.Κ.Α.Α.Χ. δεν επιστρέφονται].   (άρθρο 14)

9.Προβλέπεται η ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του υπό ψήφιση Μέρους και στα ακίνητα ιδιοκτησίας του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (Τ.ΕΘ.Α.). Περιλαμβάνεται ειδική ρύθμιση για απόδοση στο Τ.ΕΘ.Α. του συνόλου του τιμήματος εξαγοράς.  (άρθρο 15)

ΜΕΡΟΣ Β’

1. Περιλαμβάνονται ειδικές ρυθμίσεις για ακίνητα εντός σχεδίου πόλεως ή οικισμού για τα οποία δεν εφαρμόζεται ο ν. 998/1979 και τα οποία διαχειρίζεται το Υπουργείο Οικονομικών, καθώς και για ανταλλάξιμα ακίνητα εντός σχεδίου πόλεως ή οικισμού, όπως η αποχή του Δημοσίου από την άσκηση αγωγής (αναγνωριστικής ή δτεκδικητικής) για αναγνώριση και αποκατάσταση δικαιώματος που προσβάλλεται, σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής στο Κτηματολογικό Βιβλίο από ιδιώτη. (άρθρο 16)

2.Προβλέπεται:

– η εκποίηση, υπό τις αναφερόμενες προϋποθέσεις, συγκεκριμένων τμημάτων δημοσίων ακινήτων, τα οποία έχουν καταληφθεί από όμορες βιοτεχνικές, βιομηχανικές, αγροτικές, κτηνοτροφικές και τουριστικές επιχειρήσεις. Το τίμημα ορίζεται στο διακόσια τοις εκατό (200%) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου του καταληφθέντος τμήματος, με προσαύξηση κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για τις εγκαταστάσεις.

– η αναστολή εκτέλεσης τυχόν εκδοθέντων Π.Κ.Α.Α.Χ. και Π.Δ.Α. (άρθρο 17)

3.Διευθετούνται διαφορές του Ελληνικού Δημοσίου με αποκτήσαντες ακίνητα σε περιοχές που υπάγονται στο Κτηματολόγιο Δωδεκανήσου. Απονέμεται δικαίωμα οριστικής επίλυσης της εν λόγω διαφοράς με καταβολή τιμήματος που αντιστοιχεί στο πενήντα τοις εκατό (50%) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου με προσαύξηση κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), εφόσον υπάρχει κτίσμα.

Προβλέπεται η διαδικασία για την παραίτηση του Δημοσίου από το δικόγραφο και το δικαίωμα της αγωγής, μετά την εξόφληση του τιμήματος από τον αιτούντα ιδιώτη.  (άρθρο 18)

ΜΕΡΗ Γ’- Ε’

1.Παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση με υ.α.:

– των όρων και των προϋποθέσεων της διαδικασίας εξαγοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου,

– της διαδικασίας παροχής της συνδρομής της ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε., στην υλοποίηση του διοικητικού έργου της εξαγοράς και

– του τρόπου καταβολής του οριζόμενου ποσοστού του τιμήματος εξαγοράς προς την ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.  (άρθρο 19)

2.Περιλαμβάνονται οι μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις σχετικά  με την εξαγορά κατεχόμενων ακινήτων του Δημοσίου.   (άρθρα 20 και 21

ΜΕΡΟΣ ΣΤ

1. Απαλλάσσονται από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.):

– έτους 2023 τα οριζόμενα ακίνητα, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα.

– ετών 2023, 2024 και 2025 τα κτίσματα μετά του αναλογούντος οικοπέδου που ευρίσκονται σε πληγείσες περιοχές από τις πυρκαγιές Ιουλίου 2022. (άρθρα 22-26

2.Προβλέπεται, ειδικά για το έτος 2023 και υπό την οριζόμενη προϋπόθεση, ο μη υπολογισμός στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. της αξίας δικαιωμάτων επί ιστορικών διατηρητέων μνημείων ή έργων τέχνης και επί κτιρίων, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί μέχρι την 31η.12.2021 ως διατηρητέα καθώς και των αναλογούντων σε αυτά ποσοστών επί των γηπέδων ή οικοπέδων. (άρθρο 27)

3. α. Θεσπίζεται ειδική ρύθμιση σχετικά με την αναβολή επιβολής φόρου υπεραξίας κατά την εισφορά τίτλων σε λήπτη – ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα στην περίπτωση που ο εισφέρων είναι ο μοναδικός μέτοχος ή εταίρος του λήπτη.

β. Εξαιρείται από την έννοια της επιχειρηματικής συναλλαγής για τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα – που αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013 – η εισφορά τίτλων, στην περίπτωση που ο εισφέρων – φυσικό πρόσωπο είναι ο μοναδικός μέτοχος ή εταίρος του λήπτη νομικού προσώπου. (άρθρα 28 και 29)

4.Επανακαθορίζεται η χρονική περίοδος υποβολής αιτήσεων επιλογής φορολόγησης από τον υπόχρεο εκμισθωτή για τις εκμισθώσεις βιομηχανοστασίων και χρηματοθυρίδων.   (άρθρο 30)

5.Αίρεται η υποχρέωση γνωστοποίησης στην Α.Α.Δ.Ε. των εκπτώσεων λόγω κύκλου εργασιών, προκειμένου αυτές να μη συμπεριληφθούν στη φορολογητέα αξία της παράδοσης και ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών. (άρθρο 31)

6.Επανακαθορίζεται η έννοια των ενσώματων αγαθών που συνιστούν αγαθά επένδυσης για τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 33 του ν.2859/2000 (Κώδικας Φ.Π.Α.) κ.λπ..  (άρθρα 32 και 33)

Διαβάστε αναλυτικά

Νόμος 5024/2023 – ΦΕΚ 41/Α/24-2-2023