Γενικό-κανονιστικό πλαίσιο χρήσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών

Geomeletitiki.gr > ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ > Γενικό-κανονιστικό πλαίσιο χρήσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη αποκτούν όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω των πρακτικών προτερημάτων που προσφέρουν. Τείνουν να χρησιμοποιούνται για όλο και σημαντικότερες αποστολές και εισέρχονται σταδιακά τόσο στην ιδιωτική όσο και στη βιομηχανική ζωή.Τα τελευταία χρόνια, τα αεροσκάφη κάθετης αποπροσγείωσης γίνονται όλο και πιο δημοφιλή. Η δυνατότητά τους να καλύπτουν μεγάλες αποστάσεις και να αποπρο-σγειώνονται κάθετα έχει εξυπηρετήσει ανάγκες, οι οποίες στο παρελθόν ήταν πολύκοστοβόρες και επικίνδυνες να ικανοποιηθούν.Πρόσφατα η Ελλάδα έγινε μία από τις χώρες που διαθέτουν νομικό πλαίσιο και κανονισμούς για τη χρήση και την πτήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Οι κανονισμοί που διέπουν τις εργασίες με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα είναι:

Το ΦΕΚ 3152Β/30.09.2016 “Κανονισμός – γενικό πλαίσιο πτήσεων Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών- ΣμηΕΑ (Unmanned Aircraft Systems – UAS)”

Ο κανονισμός για την πτήση και τη χρήση Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ), βασίστηκε στις παρακάτω αρχές:

 • Την απαίτηση σύγχρονου κανονιστικού πλαισίου βασισμένο σε επιχειρησιακές αρχές όπως η διαχείριση κινδύνων και ασφάλειας.
 • Την ανάπτυξη του δυναμικού κλάδου των προϊόντων και των υπηρεσιών των συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ώστε να δημιουργηθούν ευκαιρίες για απασχόληση, χωρίς εμπόδια και γραφειοκρατικό βάρος, τόσο για τον πολίτη, όσο και για τη διοίκηση.
 • Την αναλογικότητα ως προς το επιχειρησιακό περιβάλλον χρήσης των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, με βάση την οποία ρυθμίζονται και τα θέματα ασφάλισης και ευθύνης.
 • Το διαχωρισμό μη επανδρωμένων και επανδρωμένων αεροσκαφών αλλά και την χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια λειτουργία των πρώτων.
 • Τη διαμόρφωση αλλά και την εδραίωση του κανονιστικού περιβάλλοντος που θα επιτρέπει την ασφάλεια των πτήσεων, την προστασία των πολιτών, την προστασία προσωπικών αλλά και κρατικού ενδιαφέροντος δεδομένων.
 • Την εύκολη, χωρίς δαπάνες καταχώρηση στοιχείων στο μητρώο και την ηλεκτρονική αποστολή μέσω διαδικτύου με χρήση τυποποιημένων εύχρηστων σχεδίων πτήσης.
 • Οι πολίτες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν με σαφήνεια και να εκπληρώνουν με ευχέρεια όσες υποχρεώσεις απορρέουν από τον κανονισμό των μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Ταυτόχρονα, ο κλάδος των τελευταίων με ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και δυναμική εξέλιξη, θα έχει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί μέσα σε ένα κανονιστικό πλαίσιο ασφαλούς και νόμιμης δραστηριότητας με στόχο την ανάπτυξη.

Ο κανονισμός προβλέπει τις σύγχρονες ανάγκες των συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, των χειριστών τους αλλά και της κοινωνίας:

 • Κατηγοριοποίηση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών με βάση τις επιχειρησιακές αρχές, τη μέγιστη μάζα απογείωσης, τη χρήση και κυρίως τον συνεπαγόμενο κίνδυνο από την δραστηριότητά τους («ανοικτή» κατηγορία χαμηλός κίνδυνος, έως 25 κιλά, «ειδική» κατηγορία, μεσαίος κίνδυνος και «πιστοποιημένη» κατηγορία- υψηλός κίνδυνος).
 • Καταγραφή, σε ηλεκτρονικό αρχείο, των ΣμηΕΑ, των εκμεταλλευόμενων των αεροσκαφών καθώς και των χειριστών τους.
 • Καταχώρηση των αεροσκαφών σε ένα τμήμα του Μητρώου – Νηολογίου αερο-σκαφών εφ ’όσον ανήκουν στην ειδική και πιστοποιημένη κατηγορία.
 • Ταυτοποίηση των αεροσκαφών με σκοπό την δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος για όλους τους πολίτες.
 • Ειδική άδεια για την χρήση αεροσκαφών, σε περίπτωση εμπορικής εκμετάλλευσής, σε όλες τις κατηγορίες.
 • Δήλωση της χρήσης του συστήματος μη επανδρωμένου αεροσκάφους από τον εκμεταλλευόμενο και καθορισμός προϋποθέσεων για χορήγηση πιστοποιητικών και αδειών από την ΥΠΑ.
 • Ασφάλιση έναντι τρίτων.
 • Μέτρα για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • Διαχωρισμός στη χρήση Εναερίου Χώρου επανδρωμένων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.
 • Κατάθεση σχεδίων πτήσης με άμεσο, εύκολο και ανέξοδο τρόπο μέσω διαδικτύου.
 • Καθορισμός ύψους πτήσεων και περιοχών επιτρεπόμενων ή μη για τις πτήσεις των ΣμηΕΑ
 • Ευχέρεια συμμόρφωσης προς το κανονιστικό πλαίσιο από όλους τους χρήστες, επαγγελματίες και μη.
 • Κυρώσεις επί παραβάσεων.

Συνοψίζοντας και ερμηνεύοντας τον κανονισμό αντιλαμβανόμαστε ότι  η πτήση με Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών- ΣμηΕΑ (Unmanned Aircraft Systems – UAS υπόκειται σε απαγορεύσεις και περιορισμούς, δηλ. “………………Η διεξαγωγή Πτήσεων ΣΜηΕΑ (UAS) απαγορεύεται γενικά σε εναέριο χώρο:

 • όπου διενεργούνται πτήσεις επανδρωμένων αεροσκαφών με κανόνες πτήσεως
 • εντός των Ζωνών Κυκλοφορίας των αεροδρομίων (ATZ), και ούτως ή άλλως σε απόσταση μικρότερη από 8 χλμ. από την περίμετρο του αεροδρομίου και από τα ίχνη προσγείωσης / απογείωσης από / προς το αεροδρόμιο.
 • στις «Απαγορευμένες Περιοχές για τις πτήσεις συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών», όπως ορίζονται από τους αρμόδιους φορείς και δημοσιεύονται με απόφαση της ΥΠΑ……”

Εικόνα 1: Απόσπασμα από το πληροφοριακό σύστημα ΣΜΗΕΑ της ΥΠΑ

 

Εικόνα 2: Γράφημα δράσεων εργασίας με ΣΜΗΕΑ

 

Επιπρόσθετα  προκύπτει ότι για να πραγματοποιηθεί πτήση με ΣμηΕΑ, θα πρέπει ο εκμεταλλευόμενος να έχει οπωσδήποτε:

 • Αδειοδοτημένο από την ΥΠΑ χειριστή
 • Ειδική άδεια για εναέριες εργασίες
 • Άδεια Εμπορικής εκμετάλευσης
 • Νηολόγηση ΣμηΕΑ

 

Συνεπώς, κάθε πτήση που πραγματοποιείται για επαγγελματικό σκοπό θα πρέπει να υπόκειται στις παραπάνω διαδικασίες και μετά από υποβολή σχεδίου πτήσης στο ηλεκτρονικό σύστημα της ΥΠΑ.

Η «Γεωμελετητική – Σύμβουλοι Μηχανικοί» μέλος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες» έχει προβεί στις κατάλληλες ενέργειες, προκειμένου να μπορεί να εκτελέσει πτητικό έργο με σύννομο τρόπο εξασφαλίζοντας τα εξής

 • Πτητικό εξοπλισμό, ΣΜΗΕΑ με τον απαραίτητο εξοπλισμό εδάφους
 • Καταχώρηση του ΣΜΗΕΑ στο ειδικό μητρώο της ΥΠΑ
 • Πιστοποιημένο από την ΥΠΑ χειριστή ΣΜΗΕΑ, με δυνατότητα εκτέλεσης εναέριων εργασιών, τόσο για πολυκόπτερο (drone), όσο και αεροπλάνο (fixed wing).