Το τελικό, διορθωμένο ψηφισθέν κείμενο του Ν/Σ για αυθαίρετη δόμηση, πολεοδομικά, χωροταξικά & ενέργεια

Geomeletitiki.gr > Uncategorized > Το τελικό, διορθωμένο ψηφισθέν κείμενο του Ν/Σ για αυθαίρετη δόμηση, πολεοδομικά, χωροταξικά & ενέργεια

Το B2Green.gr παρουσιάζει παρακάτω το τελικό διορθωμένο ψηφισθέν κείμενο για αυθαίρετη δόμηση, πολεοδομικά, χωροταξικά & ενέργεια, που περιλαμβάνεται στο Ν/Σ “Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Κύρωση της από 20.11.2018 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών ENERGEAN OIL AND GAS – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και ΚΑΒΑΛΑ ΟIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Συμβαση για την εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που κυρώθηκε με το ν. 2779/1999 (Α’ 296) και άλλες διατάξεις.”

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Άρθρο 1
Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 (Α΄ 275) και παράταση προθεσµίας αµφισβήτησης πρώτων εγγραφών

1. Μετά την παρ. 4α του άρθρου 6 του ν. 2664/1998, που προστέθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3481/2006 (Α΄ 162), προστίθεται παράγραφος 4β ως εξής:

«4β. Αν, µετά την έναρξη ισχύος του Κτηµατολογίου σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του παρόντος, ανασταλεί η τήρηση των κτηµατολογικών βιβλίων σε συµµόρφωση προς δικαστική απόφαση λόγω προσβολής της απόφασης για την περαίωση της διαδικασίας κτηµατογράφησης και την έναρξη ισχύος του Κτηµατολογίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2308/1995 και του άρθρου 3 του παρόντος, µετά την άρση της αναστολής, ο Προϊστάµενος του Κτηµατολογικού Γραφείου καταχωρίζει αυτεπάγγελτα στα κτηµατολογικά βιβλία κατά µεταφορά από τα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου τις πράξεις που καταχωρίστηκαν σ’ αυτά το διάστηµα ισχύος της αναστολής. Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται αναλόγως η παράγραφος 4α του παρόντος.»B2Green

2. Η παρ. 4β του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 εφαρµόζεται και σε περιπτώσεις αναστολής τήρησης κτηµατολογικών βιβλίων, η οποία έχει αρθεί οποτεδήποτε πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος

3. Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηµατογράφηση πριν από τις 2.8.2006, η αποκλειστική προθεσµία της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 (Α΄ 275) είναι δεκαπέντε (15) έτη, εφόσον δεν έχει ήδη λήξει µέχρι τις 30.11.2018. Ειδικά για τις περιοχές στις οποίες η προθεσµία των δεκατεσσάρων (14) ετών παρατάθηκε µε τα άρθρα 126 του ν. 4514/2018 (Α΄ 14) και 18 του ν. 4551/2018 (Α΄ 116) και δεν έχει λήξει, όπως παρατάθηκε, µέχρι τις 30.11.2018, η προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου επεκτείνεται κατά τρεις (3) ακόµα µήνες.

Άρθρο 2
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4512/2018 (Α΄ 5)

Στο ν. 4512/2018 επέρχονται τροποποιήσεις ως εξής:

α) Στο άρθρο 3 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µπορεί να ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα σχετικά µε τα προσόντα του Προέδρου και τα κριτήρια αξιολόγησης αυτού και των µελών του Δ.Σ..»

β) Στο άρθρο 5 του ν. 4512/2018 προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:

«12. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µπορεί να ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα σχετικά µε τα κριτήρια αξιολόγησης του Γενικού Διευθυντή.»

γ) Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4512/2018 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Σε περίπτωση ανάκλησης της αίτησης του πρώτου εδαφίου του παρόντος, κατά το χρονικό διάστηµα από 12.6.2018 έως 31.12.2018, ηµεροµηνία ανάληψης καθηκόντων θεωρείται η ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης ανάκλησης, υπό την προϋπόθεση της καταβολής εντός της ίδιας προθεσµίας του ποσού της ήδη καταβληθείσας αποζηµίωσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4194/2013 (Α΄ 208).»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Άρθρο 3
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3468/2006 (Α΄ 129)

1. Στο ν. 3468/2006 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α. Η παράγραφος Α.1. του άρθρου 25 αντικαθίσταται ως εξής:

«Α.1. Κάθε παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό Α.Π.Ε. και Υβριδικό Σταθµό επιβαρύνεται, από την έναρξη λειτουργίας του σταθµού του µε ειδικό τέλος.

Για σταθµούς Α.Π.Ε. που λαµβάνουν σταθερή αποζηµίωση µε βάση τον παρόντα, το ειδικό τέλος αντιστοιχεί σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επί των προ Φ.Π.Α. εσόδων από την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας.

Για σταθµούς Α.Π.Ε. που λαµβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση µε βάση τις διατάξεις του ν. 4414/2016 (Α΄ 149), το ειδικό τέλος αντιστοιχεί σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επί της Τιµής Αναφοράς για την εγχεόµενη ηλεκτρική ενέργεια στο Διασυνδεδεµένο Σύστηµα και το Διασυνδεδεµένο Δίκτυο ή στο Δίκτυο Μη Διασυνδεδεµένου Νησιού.

Για Υβριδικούς Σταθµούς, το ειδικό τέλος αντιστοιχεί σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επί των προ Φ.Π.Α. εσόδων από την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας που:

α) παράγεται από τις µονάδες Α.Π.Ε. του Υβριδικού Σταθµού, συµπεριλαµβανοµένων και φωτοβολταϊκών µονάδων, και εγχέεται απευθείας στο Δίκτυο του Mη Διασυνδεδεµένου Νησιού ή και

β) παράγεται και εγχέεται στο Δίκτυο του Μη Διασυνδεδεµένου Νησιού από τις µονάδες ελεγχόµενης παραγωγής του Υβριδικού Σταθµού, οι οποίες αξιοποιούν την αποθηκευµένη ενέργεια στο σύστηµα αποθήκευσής τους.

Με την επιφύλαξη του επόµενου εδαφίου, οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από συστήµατα Α.Π.Ε. σε κτίρια ή από φωτοβολταϊκά συστήµατα και οι αυτοπαραγωγοί του άρθρου 14Α απαλλάσσονται από την καταβολή του ειδικού τέλους.B2Green

Ειδικά οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήµατα που λαµβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση µε βάση τις διατάξεις του ν. 4414/2016, ύστερα από συµµετοχή τους σε κοινή ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, σύµφωνα µε τις ΑΠΕΕΚ/ Α/Φ1/οικ.184573/2017 (Β΄ 4488) και ΑΠΕΕΚ/ Α/Φ1/οικ.172859/2018 (Β΄ 1267) αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επιβαρύνονται µε ειδικό τέλος ποσοστού τρία τοις εκατό (3%) επί του ποσού που προέκυψε στη βάση της Τιµής Αναφοράς ανά σταθµό, στο πλαίσιο της εν λόγω ανταγωνιστικής διαδικασίας για την εγχεόµενη στο Διασυνδεδεµένο Σύστηµα και το Διασυνδεδεµένο Δίκτυο ή το Δίκτυο Μη Διασυνδεδεµένου Νησιού ηλεκτρική ενέργεια.»

β. Στην παράγραφο Α.2. του άρθρου 25 προστίθεται υποπαράγραφος δ΄ ως εξής:

«(δ) Ποσοστό των εσόδων διατίθεται σε φορέα ή φορείς εποπτευόµενους από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη χρηµατοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιµων οικονοµικών δραστηριοτήτων χαµηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώµατος, µε στόχο την ενίσχυση και τη σταδιακή διαφοροποίηση των τοπικών οικονοµιών, καθώς και τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Φλώρινας και στο Δήµο Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. Με την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται το ποσοστό των εσόδων, ο φορέας, η διαδικασία χορήγησης των πόρων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»

γ. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης i της παραγράφου Α.3 του άρθρου 25, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 24 του ν. 3983/2011 (Α΄ 144) και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 του ν. 4203/2013 (Α΄ 235), οι λέξεις «Ποσό µέχρι ποσοστού 1% επί της προ Φ.Π.Α. τιµής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «Ποσό µέχρι το ένα τρίτο (1/3) του ειδικού τέλους της παραγράφου Α.1».

δ. Το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης i της παραγράφου. Α.3 του άρθρου 25, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 24 του ν. 3983/2011 (Α΄ 144) και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 του ν. 4203/2013 (Α΄ 235), αντικαθίσταται ως εξής:

«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται ο τρόπος προσδιορισµού και επιµερισµού των ανωτέρω ποσών σε µία ή περισσότερες δηµοτικές ή τοπικές κοινότητες, η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης ενστάσεων, ο τρόπος προσδιορισµού των δικαιούχων, ο τρόπος επιµερισµού των ανωτέρω ποσών ανά δικαιούχο, ο χρόνος εκκαθάρισης, τα ανώτατα όρια καταναλώσεων προς πίστωση των δικαιούχων, η σχετική διαδικασία και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»

ε. Στο τέλος της περίπτωσης i της παραγράφου Α.3 του άρθρου 25 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συνιστώνται Επιτροπή Επιµερισµού του ειδικού τέλους και Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων.

Επιτροπή Επιµερισµού υποβάλλει εισήγηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον προσδιορισµό και τον επιµερισµό του ειδικού τέλους του πρώτου εδαφίου σε µία ή περισσότερες δηµοτικές ή τοπικές κοινότητες στις οποίες λειτουργούν σταθµοί Α.Π.Ε. και εποπτεύει τη διαδικασία επιµερισµού ανά δικαιούχο. Για τον προσδιορισµό και επιµερισµό η Επιτροπή χρησιµοποιεί τα ψηφιοποιηµένα διοικητικά όρια των δηµοτικών ή τοπικών κοινοτήτων. Αν δεν υπάρχουν τα ανωτέρω όρια, χρησιµοποιεί τα όρια της Εθνικής Υποδοµής Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ) και, αν δεν υπάρχουν και αυτά, τα απογραφικά όρια των δηµοτικών ή τοπικών Κοινοτήτων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η Επιτροπή Επιµερισµού λαµβάνει υπόψη της τις αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που έχουν εκδοθεί βάσει των εισηγήσεων της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων του παρόντος και τις γνωµοδοτήσεις του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους περί διοικητικής υπαγωγής γεωγραφικών περιοχών σε δηµοτικές ή τοπικές κοινότητες.

Η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων είναι αρµόδια για την αξιολόγηση των ενστάσεων κατά των αποφάσεων του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τον προσδιορισµό και επιµερισµό του ειδικού τέλους σε µία ή περισσότερες δηµοτικές ή τοπικές κοινότητες και µετά από την εξέταση αυτών, υποβάλλει εισήγηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.B2Green

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται µέσα στο πρώτο δίµηνο κάθε έτους, συγκροτούνται οι ανωτέρω Επιτροπές και ορίζονται οι πρόεδροι και οι γραµµατείς αυτών.

Η Επιτροπή Επιµερισµού αποτελείται από:

α) τρεις (3) εκπροσώπους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από τους οποίους ένας (1) τουλάχιστον από τη Διεύθυνση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και Εναλλακτικών Καυσίµων, ο οποίος εκτελεί χρέη Προέδρου και ένας από τη Διεύθυνση Γεωχωρικών Πληροφοριών, ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών, κατά προτίµηση τοπογράφος µηχανικός,

β) έναν (1) εκπρόσωπο από τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας,

γ) έναν (1) εκπρόσωπο από τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. και

δ) έναν (1) εκπρόσωπο από το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας.

Η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων αποτελείται από τρεις (3) εκπροσώπους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δύο (2) από τους οποίους ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών, κατά προτίµηση µε ειδικότητα τοπογράφου µηχανικού, ως µόνιµα µέλη. Ένας από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκτελεί χρέη Προέδρου στην Επιτροπή.

Αν στις ενστάσεις που υποβληθούν τίθενται θέµατα που αφορούν τα διοικητικά όρια µεταξύ των δηµοτικών ή τοπικών κοινοτήτων, στην Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων καλούνται ως µέλη, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής και:

α) ένας (1) εκπρόσωπος από κάθε δηµοτική ή τοπική κοινότητα, οι οποίες διεκδικούν τη διοικητική υπαγωγή της γεωγραφικής περιοχής εγκατάστασης των σταθµών Α.Π.Ε.. Οι εκπρόσωποι αυτοί υποδεικνύονται µε απόφαση του συµβουλίου κάθε δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας. Αν η δηµοτική ή τοπική κοινότητα δεν υποδεικνύει εκπρόσωπο ή ο εκπρόσωπος δεν παρίσταται, η Επιτροπή συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα,

β) ένας (1) µηχανικός της οικείας αποκεντρωµένης διοίκησης, κατά προτίµηση µε ειδικότητα τοπογράφου µηχανικού.

Οι αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από εισήγηση των ανωτέρω Επιτροπών λαµβάνονται µόνο για σκοπούς επιµερισµού του αναλογούντος ποσού του ειδικού τέλους της παραγράφου Α.1 σε µία ή περισσότερες δηµοτικές ή τοπικές κοινότητες.»

στ. Η περίπτωση ii της παραγράφου Α.3 του άρθρου 25 αντικαθίσταται ως εξής:

«(ii) Ποσό που αντιστοιχεί στο ένα δέκατο (1/10) του ειδικού τέλους της παραγράφου Α.1 αποδίδεται υπέρ του Πράσινου Ταµείου.»

ζ. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 25α αντικαθίσταται ως εξής:

«Το τέλος αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί της, προ Φ.Π.Α., τιµής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας στον Διαχειριστή του Συστήµατος ή του Δικτύου ή των Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών, για υδροηλεκτρικούς σταθµούς που λαµβάνουν σταθερή αποζηµίωση µε βάση τον παρόντα και σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί της Τιµής Αναφοράς για την εγχεόµενη ηλεκτρική ενέργεια στο Διασυνδεδεµένο Σύστηµα και το Διασυνδεδεµένο Δίκτυο ή στο Δίκτυο Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών για υδροηλεκτρικούς σταθµούς που λαµβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση µε βάση τις διατάξεις του ν. 4414/2016 (Α΄ 149).»B2Green

2. Η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων της περίπτωση i της παρ. Α.3 του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 είναι αρµόδια για την αξιολόγηση των εκκρεµών, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ενστάσεων επί των αποφάσεων του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αφορούν τα διοικητικά όρια των τοπικών ή δηµοτικών κοινοτήτων, καθώς και για την υποβολή σχετικής εισήγησης στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον προσδιορισµό και τον επιµερισµό των ποσών του ειδικού τέλους που αντιστοιχούν σ’ αυτές τις δηµοτικές ή τοπικές κοινότητες.

Άρθρο 4
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) και µεταβατικές διατάξεις

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 118 του ν. 4001/2011, προστίθεται περίπτωση η΄, η οποία έχει ως εξής:

«η) Εκκαθαρίζει και εισπράττει από 1.4.2019 το Ειδικό Τέλος για τη Μείωση Εκποµπών Αερίων Ρύπων και το Μεσοσταθµικό Μεταβλητό Κόστος Θερµικών Συµβατικών Σταθµών από τους υπόχρεους Προµηθευτές ή Αυτοπροµηθευόµενους Πελάτες, σύµφωνα µε τις ειδικότερες προβλέψεις του Κώδικα Διαχειριστή Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης.»

2. Στο άρθρο 143 του ν. 4001/2011 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α. Το έβδοµο και όγδοο εδάφιο της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3, όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 80 του ν. 4427/2016 (Α΄ 188), µε την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4533/2018 (Α΄ 75) και µε την παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4549/2018 (Α΄ 105), αντικαθίστανται ως εξής:

«Η χρέωση της περίπτωσης αυτής επιβάλλεται στους εκπροσώπους φορτίου αποκλειστικά για τα έτη 2016 έως 2018, οπότε και καταργείται, ως εξής: για το έτος 2016 ανέρχεται στο πενήντα τοις εκατό (50%) της χρέωσης που προκύπτει µε την εφαρµογή της µεθοδολογίας, για το έτος 2017 και το πρώτο τρίµηνο του έτους 2018 στο εκατό τοις εκατό (100%) και από την 1η Απριλίου 2018 στο εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) της χρέωσης που προκύπτει µε την εφαρµογή της µεθοδολογίας. Ειδικότερα για τo έτος 2018, το ετήσιο σωρευτικό απολογιστικό λογιστικό πλεόνασµα του Ειδικού Λογαριασµού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεµένου Συστήµατος και Δικτύου, που τυχόν θα προκύψει, λαµβανοµένου υπόψη ειδικού αποθεµατικού ασφαλείας έκτακτων δαπανών ποσού εβδοµήντα εκατοµµυρίων (70.000.000) ευρώ, βάσει του δηµοσιευµένου δελτίου του Ειδικού Λογαριασµού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεµένου Συστήµατος και Δικτύου µε εκκαθάριση µηνός Δεκεµβρίου έτους 2018, αποδίδεται κατά το επόµενο έτος 2019 στους εκπροσώπους φορτίου από τον Λειτουργό της Αγοράς ως εκροή του Ειδικού Λογαριασµού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεµένου Συστήµατος και Δικτύου.»

β. Το πέµπτο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι µοναδιαίες χρεώσεις που επιβάλλονται ανά κατηγορία Πελατών, προσδιορίζονται µε απόφαση της Ρ.Α.Ε. που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, τον δωδέκατο µήνα εκάστου έτους προκειµένου να εφαρµοσθεί το επόµενο ηµερολογιακό έτος, µετά από προϋπολογιστική εκτίµηση των εσόδων και εξόδων του Ειδικού Λογαριασµού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Επικράτειας.»

γ. Στο τέλος του έκτου εδαφίου της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3, όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4549/2018 (Α΄ 105), η φράση «για τα έτη 2018, 2019 και 2020, σύµφωνα µε την υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παρούσας.» αντικαθίσταται µε τη φράση «για το έτος 2018 και της διατήρησης του ειδικού αποθεµατικού ασφαλείας έκτακτων δαπανών, σύµφωνα µε την υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παρούσας.»B2Green

δ. Τα τρία τελευταία εδάφια της υποπερίπτωσης αα΄της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3, αντικαθίστανται ως εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται τα ποσοστά µειωµένων χρεώσεων του Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ. ανά κατηγορία πελατών από 1.1.2019, σύµφωνα µε την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Κατευθυντήριες γραµµές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τοµείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας (2014-2020) (Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2014/C200/01), η µέγιστη και η ελάχιστη χρέωση που µπορεί να επιβληθεί σε µεµονωµένο καταναλωτή, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής σε κατηγορία δικαιούχων µειωµένης χρέωσης, ο έλεγχος των κριτηρίων υπαγωγής, το ύψος του ανταποδοτικού τέλους για την εξέταση των αιτήσεων υπαγωγής, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων των µειωµένων χρεώσεων και τα πρόστιµα και ο τρόπος επιβολής τους σε περιπτώσεις παραβίασης των υποχρεώσεων αυτών, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των παραπάνω. Η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., ορίζεται ως φορέας υλοποίησης και διαχείρισης πληροφοριακού συστήµατος για την υπαγωγή των δικαιούχων σε κατηγορία µειωµένων χρεώσεων.

Λεπτοµέρειες σχετικά µε τις διαδικασίες διαχείρισης συναλλαγών του Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ., από 1.4.2019 καθορίζονται στον Κώδικα του Διαχειριστή Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης.

Ειδικά για το έτος 2019 και µέχρι να εκδοθεί η απόφαση του δέκατου εδαφίου και να τεθούν σε πλήρη εφαρµογή οι µειωµένες χρεώσεις που θα προβλέπονται σε αυτή, συνεχίζουν να επιβάλλονται οι µοναδιαίες χρεώσεις Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ. της µε αριθµό 1.101/2017 απόφασης της Ρ.Α.Ε. (Β΄ 4670) για το ηµερολογιακό έτος 2018 και αναστέλλονται οι διαδικασίες προσδιορισµού και αναθεώρησης του πέµπτου και έκτου εδαφίου.»

3. Το Ειδικό Τέλος Λιγνιτικής Παραγωγής της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 που επιβάλλεται στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη και προβλέπεται ως έσοδο του Υπολογαριασµού Ενισχύσεων του Ειδικού Λογαριασµού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεµένου Συστήµατος και Δικτύου καταργείται από 1.1.2019.

4. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 193 του ν. 4001/2011 προστίθεται εδάφιο µε το εξής περιεχόµενο:

«Ο χρόνος απόσπασης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο προηγούµενο εδάφιο λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγµατικής, συνεχούς και αδιάλειπτης υπηρεσίας στη θέση που ο αποσπώµενος υπάλληλος κατέχει οργανικά.»

5. Από 1.4.2019 η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. υποκαθίσταται αυτοδικαίως, σε όλα τα δικαιώµατα, υποχρεώσεις και έννοµες σχέσεις της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. που απορρέουν από τις αρµοδιότητες της διαχείρισης των εσόδων του Ειδικού Λογαριασµού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεµένου Συστήµατος και Δικτύου του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 που προέρχονται από το Ειδικό Τέλος για τη Μείωση Εκποµπών Αερίων Ρύπων, το Μεσοσταθµικό Μεταβλητό Κόστος Θερµικών Συµβατικών Σταθµών και το Ειδικό Τέλος Λιγνίτη, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς τους. Η υποκατάσταση της Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, δεν υπόκειται σε κανένα φόρο, τέλος ή άλλη επιβάρυνση κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, µε την επιφύλαξη των περί Φ.Π.Α. ισχυουσών διατάξεων του ν. 2859/2000 (Α΄248).

6. Οι εκκρεµείς δίκες της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε., οι οποίες αφορούν δικαιώµατα και υποχρεώσεις στα οποία, σύµφωνα µε την παράγραφο 5, υποκαθίσταται η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., συνεχίζονται αυτοδικαίως από τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., χωρίς να διακόπτονται βιαίως και χωρίς να απαιτείται, για τη συνέχιση ή την επανάληψή τους, οποιαδήποτε διατύπωση ή δήλωση εκ µέρους της.

7. Η Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. απαλλάσσεται από 1.4.2019 από οποιαδήποτε τυχόν υποχρέωσή της έναντι τρίτου, περιλαµβανοµένου και του Δηµοσίου, που απορρέει από τη διαχείριση των αναφερόµενων στην παράγραφο 5 εσόδων του Ειδικού Λογαριασµού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., στην οποία υποκαθίσταται η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε..

8. Από την κατά τα ανωτέρω υποκατάσταση της Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. στη θέση της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. και απαλλαγή της τελευταίας, ρητά εξαιρούνται οι κάθε είδους φορολογικές υποχρεώσεις της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε., αναφορικά µε τη διαχείριση των αναφερόµενων στην παράγραφο 5 εσόδων του Ειδικού Λογαριασµού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι οποίες δηµιουργήθηκαν ή ανάγονται στο χρονικό διάστηµα µέχρι τις 31.3.2019 και τα διοικητικά πρόστιµα που επιβάλλονται λόγω παραβίασης του νοµοθετικού και ρυθµιστικού πλαισίου για τη διαχείριση των ανωτέρω εσόδων που έλαβε χώρα µέχρι την 1.4.2019, υποχρεώσεις για τις οποίες η Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. παραµένει µοναδική υπόχρεη και τυχόν σχετικές δίκες διεξάγονται από την Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε..

9. Οι λογιστικοποιηµένες κατά την 1.4.2019 απαιτήσεις της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. που απορρέουν από τη διαχείριση των αναφερόµενων στην παράγραφο 5 εσόδων του Ειδικού Λογαριασµού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α, µεταφέρονται στην Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. µε πίστωση της απαίτησης της δεύτερης έναντι της πρώτης.

10. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη της Ρ.Α.Ε., καθορίζονται το είδος, ο τρόπος παροχής εγγυήσεων ή άλλης ισοδύναµης εξασφάλισης από τους Προµηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας και τους Αυτοπροµηθευόµενους Πελάτες προς τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., ώστε να διασφαλίζεται η προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. σε περίπτωση µη απόδοσης από τους Προµηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας και τους Αυτοπροµηθευόµενους Πελάτες των αναφερόµενων στην παράγραφο 5 εσόδων του Ειδικού Λογαριασµού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. προς τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα που άπτεται των ως άνω εγγυήσεων ή άλλων ισοδύναµων εξασφαλίσεων υπέρ της Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.. Το ύψος των εγγυήσεων ή άλλων ισοδύναµων εξασφαλίσεων υπέρ της Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. καθορίζεται και αναπροσαρµόζεται, σύµφωνα µε ειδική µεθοδολογία, η οποία καθορίζεται µε απόφαση της Ρ.Α.Ε., κατόπιν εισήγησης της Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε..

Άρθρο 5
Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 4122/2013 (Α΄42)

Η παρ. 12 του άρθρου 2 του ν. 4122/2013, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 4409/2016 (Α΄ 136), αντικαθίσταται ως εξής:

«12. Ριζική ανακαίνιση κτιρίου ή κτιριακής µονάδας (ανακαίνιση µεγάλης κλίµακας): η ανακαίνιση κατά την οποία, η συνολική δαπάνη της ανακαίνισης που αφορά το κέλυφος του κτιρίου ή της κτιριακής µονάδας ή τα τεχνικά συστήµατά τους υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της αξίας του κτιρίου ή της κτιριακής µονάδας, εξαιρουµένης της αξίας του οικοπέδου επί του οποίου έχει κατασκευαστεί το κτίριο.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζεται ο τρόπος υπολογισµού της αξίας του κτιρίου ή της κτιριακής µονάδας για το χαρακτηρισµό µιας ανακαίνισης ως ριζικής κατά τα ανωτέρω οριζόµενα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»

Άρθρο 6
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4414/2016 (Α΄ 149) και µεταβατική διάταξη

1. Στο άρθρο 7 του ν. 4414/2016 προστίθενται παράγραφοι 8Α και 8Β ως εξής:

«8Α. Η διάρκεια ισχύος της οριστικής προσφοράς σύνδεσης ή και της άδειας εγκατάστασης σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., που επιλέγονται για ένταξη σε καθεστώς στήριξης µε τη µορφή λειτουργικής ενίσχυσης µέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, παρατείνεται µέχρι τη λήξη της προθεσµίας ενεργοποίησης της σύνδεσής τους (θέση σε κανονική ή δοκιµαστική λειτουργία), που καθορίζεται µε την απόφαση της Ρ.Α.Ε. της παραγράφου 5 του παρόντος.

8Β. Οι κάτοχοι οριστικών προσφορών σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθµούς, που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), µπορούν να υποβάλουν αίτηµα προς τον αρµόδιο διαχειριστή για την παράταση της διάρκειας ισχύος οριστικών προσφορών σύνδεσής τους, κατά παρέκκλιση των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006, εφόσον: α) η διάρκεια ισχύος αυτών λήγει µετά την 1.1.2019, β) το αίτηµα υποβάλλεται εντός της διάρκειας ισχύος αυτών και γ) έχουν συµµετάσχει σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, η οποία έχει διενεργηθεί για την κατηγορία στην οποία ανήκουν στο χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία χορήγησης της οριστικής προσφοράς σύνδεσης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής του αιτήµατος παράτασης και δεν έχουν επιλεγεί.

Τα αιτήµατα προς τον αρµόδιο Διαχειριστή υποβάλλονται άπαξ και οι οριστικές προσφορές σύνδεσης παρατείνονται για χρονικό διάστηµα µέχρι και δύο (2) µήνες µετά την οριστική κατακύρωση των αποτελεσµάτων της πρώτης ή της δεύτερης ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών που διενεργείται µετά την ηµεροµηνία χορήγησης της οριστικής προσφοράς σύνδεσης κάθε σταθµού.

Σε περίπτωση επιλογής του σταθµού σε ανταγωνιστική διαδικασία που διενεργείται µέσα στη χρονική διάρκεια ισχύος της οριστικής προσφοράς σύνδεσης και της παράτασής της, η οριστική προσφορά σύνδεσης παραµένει σε ισχύ µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης, όπως αυτή ορίζεται στην αντίστοιχη προκήρυξη της ΡΑΕ, µε την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει στον αρµόδιο Διαχειριστή αίτηµα σύναψης σύµβασης σύνδεσης µε πλήρη φάκελο, µέσα σε δύο (2) µήνες από την οριστική κατακύρωση των αποτελεσµάτων της ανταγωνιστικής διαδικασίας, διαφορετικά η οριστική προσφορά σύνδεσης παύει αυτοδικαίως να ισχύει και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή για την αποδοχή της οριστικής προσφοράς σύνδεσης.»

2. Οι οριστικές προσφορές σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθµούς που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3468/2006, που η διάρκειά τους λήγει µέχρι τις 31.12.2018, χωρίς να καταπέσει ή επιστραφεί η εγγυητική επιστολή για την αποδοχή της οριστικής προσφοράς σύνδεσης, αναβιώνουν αυτοδικαίως για χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών µετά την οριστική κατακύρωση των αποτελεσµάτων της πρώτης ή της δεύτερης ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, η οποία προκηρύσσεται µετά την ηµεροµηνία χορήγησης της οριστικής προσφοράς σύνδεσης κάθε σταθµού, εφόσον ο ενδιαφερόµενος συµµετάσχει σε όλες τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών που αφορούν το σταθµό του. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο τρίτο εδάφιο της παρ. 8Β του ν. 4414/2016, όπως αυτή προστέθηκε µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.B2Green

Άρθρο 7
Τροποποίηση του άρθρου 28 του ν. 4447/2016 (Α΄ 241)

1. Η περίπτωση γ΄ και τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4447/2016, όπως τροποποιήθηκαν µε την παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4513/2018 (Α΄9), αντικαθίστανται ως εξής:

«γ) 3η δόση, το υπολειπόµενο ποσό του προϋπολογισθέντος συνολικού κόστους σύνδεσης, µέχρι την 30ή Σεπτεµβρίου 2018. Σε περίπτωση σύναψης της Σύµβασης Σύνδεσης σε ηµεροµηνία µεταγενέστερη της 30ής Σεπτεµβρίου 2018, θα καταβάλουν το εκατό τοις εκατό (100%) του προϋπολογισθέντος συνολικού κόστους σύνδεσης µέχρι τη 15η Φεβρουαρίου 2019.

Σε περίπτωση µη καταβολής των δόσεων εντός των ανωτέρω προθεσµιών, καθώς και σε περίπτωση µη σύναψης της Σύµβασης Σύνδεσης µέχρι την 31η Μαρτίου 2019, η Σύµβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης λύεται αυτοδίκαια.

Σε περίπτωση µη σύναψης της Σύµβασης Σύνδεσης µέχρι την 31η Μαρτίου 2019 η Ρ.Α.Ε., λαµβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθµ. 904/2011 απόφασή της, όπως έχει τροποποιηθεί µε τις υπ’ αριθµ. 155/2012 (Β΄908) και 452/2015 (Β΄2859) αποφάσεις της και ισχύει, και τα οριζόµενα στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3175/2003 (Α΄207), εφαρµόζει τις διατάξεις του άρθρου 42 του Κανονισµού Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας µε χρήση Α.Π.Ε. και µέσω Σ.Η.Θ.Υ.Α. (Β΄2373), αξιολογώντας αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις ανάκλησης των αδειών παραγωγής λόγω αδυναµίας υλοποίησης εκάστου έργου.»

2. Συµβάσεις Λειτουργικής Ενίσχυσης που λύθηκαν λόγω µη καταβολής των δόσεων της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4447/2016 µέχρι την 30ή Σεπτεµβρίου 2018 αναβιώνουν αυτοδίκαια.

Άρθρο 8
Διατάξεις αδειών παραγωγής σταθµών Α.Π.Ε.

1. Το τέλος διατήρησης δικαιώµατος κατοχής αδειών παραγωγής της υποπαραγράφου Ι.2 της παραγράφου Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) για το έτος 2016 καταβάλλεται έως τις 31.12.2018.

2. Κατά παρέκκλιση της υποπαραγράφου Ι.2 της παραγράφου Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, τα στοιχεία για τον καθορισµό των υπόχρεων καταβολής τέλους διατήρησης δικαιώµατος κατοχής αδειών παραγωγής για τα έτη 2017, 2018 και 2019 λαµβάνονται υπόψη όπως ισχύουν κατά την 1.1.2019. Μέχρι τις 30.6.2019 καταρτίζεται και αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενιαίος πίνακας µε τους υπόχρεους καταβολής και το ύψος του τέλους για τα έτη αυτά.

Άρθρο 9
Παράταση προθεσµίας υποβολής δηλώσεων των κατ’ επάγγελµα αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας

1. Οι δηλώσεις των κατ’ επάγγελµα αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας για τη διατήρηση ή µη της ιδιότητας του κατ’ επάγγελµα αγρότη, οι οποίες προβλέπονται στην περίπτωση 1.α της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παραγράφου ΙΓ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85), ειδικά για το έτος 2017 µπορεί να υποβληθούν έως τις 31.12.2018. Αν δεν υποβληθεί η δήλωση του προηγούµενου εδαφίου ή διαπιστωθεί ότι η δήλωση είναι ανακριβής, επανακαθορίζεται αναδροµικά η τιµή αποζηµίωσης για το έτος 2017, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον πίνακα Α΄ που προβλέπεται στην περίπτωση αυτή.

2. Η τιµή αποζηµίωσης αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, που έχει καθοριστεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος χωρίς να έχει υποβληθεί δήλωση, επανυπολογίζεται αναδροµικά µετά την υποβολή της δήλωσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 1.

Άρθρο 10
Θέµατα Κανονισµού Αδειών Φυσικού Αερίου

Για όσους κατέχουν άδεια Ανεξάρτητου Συστήµατος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) ή έχουν υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση άδειας ΑΣΦΑ πριν από την έναρξη ισχύος της οικ. 178065/8.8.2018 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄3430), η αίτηση χορήγησης άδειας διαχείρισης ΑΣΦΑ υποβάλλεται ένα (1) τουλάχιστον έτος πριν από την ηµεροµηνία έναρξης της εµπορικής λειτουργίας του ΑΣΦΑ, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του Κανονισµού Αδειών Φυσικού Αερίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Άρθρο 11
Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 4258/2014 (Α΄ 94)

Η παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4258/2014, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 7 του άρθρου 148 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167), αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Η ισχύς των αδειών επισκευής κτισµάτων σε σεισµόπληκτες και πυρόπληκτες περιοχές που εκδόθηκαν σύµφωνα µε ειδικές ρυθµίσεις υπουργικών αποφάσεων κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 1190/1981 (Α΄ 203) και οι οποίες δεν είχαν λήξει την 1.3.2011, παρατείνεται έως τις 31.12.2019.»B2Green

Άρθρο 12
Παράταση οικοδοµικών αδειών

Στο άρθρο 76 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21) η ηµεροµηνία «31.12.2017» αντικαθίσταται µε την ηµεροµηνία «31.12.2018»

Άρθρο 13
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4495/2017 (Α΄ 167)

Στο ν. 4495/2017 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 36 προστίθεται περίπτωση ιβ΄ ως εξής:

«ιβ) εργασίες ανακατασκευής κτιρίων και κτισµάτων εν γένει που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του π.δ. 8.2.1979 (Δ΄ 130)».

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 88, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 31 του άρθρου 34 του ν. 4546/2018 (Α΄ 101), αντικαθίσταται ως εξής:

«Για τις περιπτώσεις υπαγωγής του ν. 3843/2010 (Α΄62), για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η πληρωµή του συνολικού ποσού προστίµου, το υπολειπόµενο ποσό καταβάλλεται εφάπαξ, µε χρήση του κωδικού πληρωµής σε τράπεζα που αντιστοιχούσε στην υπαγωγή, µέχρι τις 30.6.2019.»

3. Μετά την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 94, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 4546/2018 (Α΄ 101), προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Στις περιπτώσεις α΄ και γ΄ το αρµόδιο για τη διαπίστωση της κατεδάφισης όργανο συντάσσει και εκδίδει πρωτόκολλο συµµόρφωσης, µε το οποίο βεβαιώνεται η εκτέλεση της κατεδάφισης από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Το πρωτόκολλο συµµόρφωσης κοινοποιείται µε επιµέλεια του αρµόδιου για τη διαπίστωση της κατεδάφισης οργάνου στην αρµόδια υπηρεσία δόµησης για να εφαρµοστεί η διαδικασία διαγραφής των προστίµων της παρ. 3 του άρθρου 107.

Μετά την εκτέλεση της κατεδάφισης σε αυθαίρετες κατασκευές των περιπτώσεων α΄ έως δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142) και των υποπεριπτώσεων αα΄ και ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 10ης Αυγούστου 2018 (Α΄ 149), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 4 του ν. 4576/2018 (Α΄ 196), στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί πυρόπληκτες µε την Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8706/Α325/3.8.2018 κ.υ.α. (Β΄ 3255) διαγράφονται τα πρόστιµα της παραγράφου 1. Για το σκοπό αυτόν το αρµόδιο για την εκτέλεση της κατεδάφισης όργανο συντάσσει διαπιστωτική πράξη, την οποία κοινοποιεί στην αρµόδια υπηρεσία δόµησης για να εφαρµοστεί η διαδικασία διαγραφής των προστίµων της παραγράφου 3 του άρθρου 107.»

4.α) Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 94 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) το πρόστιµο ανέγερσης των περιπτώσεων α΄ έως δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 81 ανέρχεται σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) της αξίας τους.»

β) Στο τέλος της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 94 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά για πολεοδοµικές παραβάσεις της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 81, που αφορούν εργασίες οι οποίες εκτελούνται στα πλαίσια του προγράµµατος «Εξοικονόµηση κατ’ οίκον ΙΙ» (κ.υ.α. 171563/131/21.2.2018) (Β΄ 756), δεν επιβάλλεται πρόστιµο ανέγερσης και διατήρησης, εφόσον η προβλεπόµενη έγκριση εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας εκδοθεί έως τις 31.1.2019.»B2Green

5. Τα δύο εδάφια πριν από το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 99 αντικαθίστανται ως εξής:

«Ο µηχανικός υποχρεούται, µέσα σε διάστηµα δώδεκα (12) µηνών από την πληρωµή του παραβόλου, να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών

Για τις περιπτώσεις υπαγωγής στο ν. 4178/2013, οι οποίες δεν µεταφέρονται στον παρόντα, ο µηχανικός υποχρεούται, µέχρι τις 3.5.2019, να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.»

6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 102, όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. 37 του άρθρου 34 του ν. 4546/2018 (Α΄ 101), αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Το ενιαίο ειδικό πρόστιµο υπολογίζεται σύµφωνα µε το Παράρτηµα Α΄ και µειώνεται όπου ειδικώς ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος. Το πρόστιµο µειώνεται στις εξής περιπτώσεις:

α) κατά είκοσι τοις εκατό (20%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος έως τις 31.10.2018,

β) κατά δέκα τοις εκατό (10%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 1.11.2018 έως τις 8.4.2019,

γ) κατά δέκα τοις εκατό (10%) όταν ο αιτών υποβάλει τη µελέτη στατικής επάρκειας.»B2Green

Άρθρο 14
Ρυθµίσεις για την ανέγερση κτιρίων εκπαίδευσης και υγείας

Σε οικόπεδα άρτια και οικοδοµήσιµα που βρίσκονται εντός εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου, εντός ορίου οικισµού προ του 1923 ή εντός ορίου οικισµού κάτω των 2.000 κατοίκων, ιδιοκτησίας του οικείου φορέα, επιτρέπεται η ανέγερση δηµόσιων κτιρίων εκπαίδευσης και υγείας, σύµφωνα µε τους ισχύοντες όρους δόµησης της περιοχής, εφόσον: α) τα ακίνητα πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές και β) διαπιστωθεί µε αιτιολογηµένη απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου ότι δεν υπάρχει άλλο κατάλληλο κτήριο ή καθορισµένος χώρος για να υποδεχθεί αυτές τις λειτουργίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 15
Τροποποίηση του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160)

Στο άρθρο 21 του ν. 1650/1986 προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:

«10. Η ισχύς των αποφάσεων της παραγράφου 9 του παρόντος και της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2242/1994 (A΄ 162), που έχουν εκδοθεί για περιοχές οι οποίες µε σχέδιο προεδρικού διατάγµατος προτείνεται να χαρακτηριστούν ως προστατευόµενες, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος, παρατείνεται αυτοδίκαια από τη λήξη και της τελευταίας παράτασης που προβλέπεται, µε την προϋπόθεση ότι το σχέδιο προεδρικού διατάγµατος χαρακτηρισµού έχει ήδη διαβιβαστεί για επεξεργασία στο Συµβούλιο της Επικρατείας. Η παράταση αυτή δεν µπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστηµα των έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία γνωστοποίησης στη διοίκηση του πρακτικού επεξεργασίας του Συµβουλίου της Επικρατείας. Στις περιπτώσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αυτοδίκαιη παράταση ισχύει µέχρι την έκδοση του σχετικού προεδρικού διατάγµατος.»

Άρθρο 16
Τροποποίηση του άρθρου 82 του ν. 3057/2002 (Α΄ 239)

Η παρ. 13 του άρθρου 82 του ν. 3057/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

«13. Στη Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού Α.Ε. και τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. µπορεί να καταβάλλονται επιχορηγήσεις από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους για τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού δηµόσιου συµφέροντος µέσω του Προγράµµατος Δηµόσιων Επενδύσεων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της παρούσας και µνηµονεύονται ειδικά οι λόγοι γενικού δηµόσιου συµφέροντος που δικαιολογούν την καταβολή των σχετικών ποσών.»

Άρθρο 17
Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 43 του ν. 3905/2010 (Α΄ 219)

Στο άρθρο 43 του ν. 3905/2010 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. H παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για την παρακολούθηση και εκτέλεση αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών, καθώς και εργασιών προστασίας και ανάδειξης των αρχαιολογικών ευρηµάτων, τα οποία αποκαλύπτονται στο πλαίσιο εργασιών χωροθέτησης και κατασκευής Μεγάλων Έργων, καταρτίζεται Γενικό Πρότυπο Μνηµονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας µε κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών, Πολιτισµού και Αθλητισµού και Οικονοµίας και Ανάπτυξης. Τα ειδικά Μνηµόνια Συναντίληψης και Συνεργασίας της παραγράφου 3 καταρτίζονται µε βάση το Γενικό Πρότυπο που εκδίδεται µε την απόφαση του προηγούµενου εδαφίου.»

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Για κάθε µεγάλο συγχρηµατοδοτούµενο ή µη δηµόσιο έργο συντάσσεται και υπογράφεται, από τους αρµόδιους Γενικούς Διευθυντές του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και του Υπουργείου στον τοµέα πολιτικής του οποίου εµπίπτει το έργο, ειδικό Μνηµόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας σύµφωνα µε το ως άνω ισχύον Γενικό Πρότυπο.»

Άρθρο 18
Τροποποίηση του άρθρου 28 του ν. 3937/2011 (Α΄ 60)

Στην παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 3937/2011, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε το άρθρο 147 του ν. 4495/2017 (Α΄167), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Στο πρώτο εδάφιο οι λέξεις «µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

2. Η περίπτωση δ΄ αντικαθίσταται ως εξής:

«(δ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, κηρύσσεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση.»

3. Προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής:

«(ε) Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ορίζεται φορέας υλοποίησης της απαλλοτρίωσης, αρµόδια για όλες τις απαραίτητες ενέργειες από την πράξη κήρυξης µέχρι και την ολοκλήρωση και βαρύνεται µε τη δαπάνη της απαλλοτρίωσης, η οποία καλύπτεται µε αντίστοιχη µεταφορά πιστώσεων από το εθνικό σκέλος του Προγράµµατος Δηµόσιων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης στον προϋπολογισµό της.»

Άρθρο 19
Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4273/2014 (Α΄ 146)

Η παρ. 9 του άρθρου 13 του ν. 4273/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Μετά την απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης και πριν από την έκδοση απόφασης επί της προσφυγής της παραγράφου 8, η Επιτροπή Θεµάτων Γης µπορεί να διενεργήσει αρχική κλήρωση για τον καθορισµό του οικοπέδου που παραχωρείται σε κάθε δικαιούχο.

Όταν η απόφαση της Επιτροπής µε την οποία προσδιορίσθηκαν οι δικαιούχοι οικοπέδων καταστεί αµετάκλητη, η Επιτροπή διενεργεί κλήρωση για τον καθορισµό των οικοπέδων που παραχωρούνται από τα αδιάθετα οικόπεδα σε έκαστο από τους νέους δικαιούχους.

Σε κάθε περίπτωση, η κλήρωση διενεργείται στην έδρα του οικείου δήµου ή σε τόπο που ορίζεται από την Επιτροπή.»

Άρθρο 20
Παράταση αναστολής εκτέλεσης κατά του ΙΓΜΕ

Το άρθρο 19 του ν. 4571/2018 (Α΄ 186) αντικαθίσταται ως εξής:

«Η διάρκεια της αναστολής του πέµπτου άρθρου του ν. 4480/2017 (Α΄ 97) παρατείνεται από τη λήξη της µέχρι τις 31.3.2019.»

Άρθρο 21
Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) ως Ενδιάµεσος Φορέας Διαχείρισης

1. Το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (εφεξής Κ.Α.Π.Ε.) µπορεί να ορίζεται Ενδιάµεσος Φορέας Διαχείρισης και να ασκεί συγκεκριµένα καθήκοντα διαχειριστικής αρχής Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, κατά την έννοια της περίπτωσης γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265) και της παρ. 6 του άρθρου 123 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 347, 20.12.2013), τα οποία αφορούν είτε σε έργα ανάπτυξης υποδοµών από φορείς του δηµόσιου τοµέα για εξοικονόµηση ενέργειας (ΕΞΕ) ή για προώθηση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ή Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας (ΣΗΘ) ή άλλων παρόµοιων, είτε σε πράξεις χορήγησης κρατικής ενίσχυσης για εκτέλεση τέτοιων έργων και εντάσσονται στον προγραµµατισµό των έργων του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης, που χρηµατοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταµεία (ΕΔΕΤ). Για τις περιπτώσεις έργων υποδοµών η σχετική απόφαση ορισµού εκδίδεται από τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης.

Στους αναφερόµενους ανωτέρω τοµείς δεν συµπεριλαµβάνονται έργα ανάπτυξης υποδοµών και κρατικών ενισχύσεων για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτοµία.

2. Το διοικητικό συµβούλιο του Κ.Α.Π.Ε. µε απόφασή του ορίζει την οργανωτική δοµή του Κέντρου (ανεξάρτητες εµπλεκόµενες Διευθύνσεις/Τµήµατα/Οργανωτικές Μονάδες, αριθµός, κατανοµή και αρµοδιότητες προσωπικού) για την εκτέλεση των καθηκόντων του ως Ενδιάµεσου Φορέα διαχείρισης επιχειρησιακών προγραµµάτων, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση της αρχής του διαχωρισµού καθηκόντων, αναφορικά µε τα καθήκοντα διαχείρισης που επιτελεί.

ΠΗΓΗ :https://www.b2green.gr/