e-poleodomia: Το πολύπαθο έργο μπαίνει σε περίοδο πλήρους παραγωγικής λειτουργίας

Geomeletitiki.gr > Uncategorized > e-poleodomia: Το πολύπαθο έργο μπαίνει σε περίοδο πλήρους παραγωγικής λειτουργίας

Το πολύπαθο έργο «Ηλεκτρονική Πολεοδομία» (e-poleodomia), μετά από δέκα χρόνια παλινωδιών και καθυστερήσεων, που έχουν κάνει τους πάντες να πιστεύουν ότι έρχεται από πολύ μακριά στο παρελθόν και πάει πολύ μακριά στο μέλλον, αφήνοντας μέχρι τώρα το στίγμα μίας μεγάλης χαμένης ευκαιρίας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και εκσυγχρονισμού των πολεοδομικών υπηρεσιών της χώρας βγαίνει ξαφνικά από την αφάνεια και την ανυπαρξία.

Παραλαμβάνεται ως υλοποιημένο έργο και προετοιμάζεται σε τεχνικό, επιχειρησιακό και θεσμικό επίπεδο να λειτουργήσει από τα υπουργεία Περιβάλλοντος Ενέργειας και Εσωτερικών τους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας, ως ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, για τους πολίτες, τους ιδιώτες μηχανικούς και τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης.

Τα βήματα και οι αποφάσεις

Τα βήματα και οι ενέργειες, που ακολουθούνται για την ολοκληρωμένη λειτουργία του έργου «Ηλεκτρονική Πολεοδομία» (e-poleodomia) έχουν ως εξής:

Με απόφαση του υπουργού ΠΕΝ Γιώργου Σταθάκη συγκροτήθηκαν δύο μόνιμες Ομάδες Διοίκησης Έργου, η μία επιχειρησιακή και η άλλη συντονιστική, οι οποίες αναλαμβάνουν σε τεχνικό και επιχειρησιακό επίπεδο την κεντρική διαχείριση, όπως επίσης τον συντονισμό των συναρμόδιων και εμπλεκόμενων στην λειτουργία του έργου υπηρεσιών (κεντρικές υπηρεσίες, Δήμοι, Περιφέρειες) για την αξιοποίηση του έργου «Ηλεκτρονική Πολεοδομία», κατά την περίοδο πλήρους παραγωγικής λειτουργίας του.
Το υπουργείο ΠΕΝ προχωρά στην οριστική παραλαβή του έργου από την Κοινωνίας της Πληροφορίας, που είναι ο Δικαιούχος του έργου.
Το ΥΠΕΝ αναλαμβάνει την πλήρη κυριότητα, λειτουργία και συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος «Ηλεκτρονική Πολεοδομία», το οποίο ξεκίνησε ως «ΟΠΣΝΑ» (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων) και απευθύνεται σήμερα στους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας.
Εκπονείται στο ΥΠΕΝ σχέδιο νέας Υπουργικής Απόφασης που θα περιλαμβάνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τη διαδικασία επικαιροποίησης − τήρησης του κεντρικού τομεακού πληροφοριακού συστήματος για τα πολεοδομικά δεδομένα της χώρας. Με όλες τις αναγκαίες προσαρμογές, λόγω αλλαγής του πλαισίου πολεοδομικού σχεδιασμού (ν.4447/2016 «Χωρικός σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.») και της αναθεώρησης των πολεοδομικών σταθεροτύπων (και άλλων προγραμματικών μεγεθών και προτύπων του χωρικού σχεδιασμού).
Το ΥΠΕΝ έχει αναλάβει επιπλέον, το ρόλο του Φορέα Άσκησης Πολιτικής, με σκοπό την καθοδήγηση των αναδόχων και την υπόδειξη στρατηγικών επίλυσης σε θέματα που αφορούν στη λειτουργία των Πολεοδομιών.
Υπογράφηκε στις 18 Ιανουαρίου 2018 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υπουργείου Εσωτερικών, στο οποίο καταγράφονται οι αναγκαίες ενέργειες και μέσα και ρυθμίζεται η κατανομή ρόλων και το πλαίσιο της διυπουργικής συνεργασίας για την παραγωγική λειτουργία του συνόλου της υποδομής και των εφαρμογών του Έργου, μετά την παράδοσή του από τον Δικαιούχο και σε όλες τις επιμέρους φάσεις του κύκλου ζωής του. το Υπουργείο Εσωτερικών ως Κύριος του Έργου έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην προγραμματική συμφωνία, που είχε υπογραφεί από τον Μάρτιο του 2014, μεταξύ του υπουργείου Εσωτερικών και της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.
Το έργο «Ηλεκτρονική Πολεοδομία: Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών για τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις της χώρας – Β’ φάση» με Κωδικό ΟΠΣ 5007780 εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020», με την Α.Π. 1595/01.08.2017 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, με ημερομηνία έναρξης την 01/02/2017 και λήξης 29/03/2018.
Το έργο «Ηλεκτρονική Πολεοδομία: Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών για τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις της χώρας», ύψους 11,2 εκατ. ευρώ που προκηρύχθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας και ανατέθηκε στην ένωση εταιριών «Singular Logic Integrator Α.Ε. – Intrasoft International». Τον Φεβρουάριο του 2015 η Intrasoft International συμβασιοποίησε στην Terra μέρος του έργου με αντικείμενο την δημιουργία ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών με μηχανισμό (λογισμικό) καταχώρησης και επικαιροποίησης γεωχωρικών και περιγραφικών πληροφοριών πολεοδομικού χαρακτήρα και κατάλληλο μηχανισμό (λογισμικό) αναζήτησης, επισκόπησης και παρουσίασης σε περιβάλλον Web GIS. Το έργο «Ηλεκτρονική Πολεοδομία» παραδίδεται ως ολοκληρωμένο έργο, με την αναγκαία υποστήριξη, πλήρους λειτουργίας του.

Η ταυτότητα του έργου

Το έργο παρέχει στα στελέχη των πολεοδομικών υπηρεσιών, στους πολίτες και στους μηχανικούς, έγκυρη και γρήγορη πληροφόρηση για τα Πολεοδομικά Γεωγραφικά Δεδομένα, καθώς και για το σύνολο της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας κάθε νομού, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτησή τους.
Προβλέπει την αποτελεσματικότερη λειτουργία της υπηρεσίας, με τη δυνατότητα άμεσης πληροφόρησης για τις ειδικές ρυθμίσεις – όρους, τους περιορισμούς δόμησης και τα ισχύοντα διατάγματα ρυμοτομίας.
Βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των εσωτερικών διαδικασιών των πολεοδομικών υπηρεσιών και τη λειτουργία τους, αναβαθμίζοντας σημαντικά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.
Περιλαμβάνει:
-τη δημιουργία ψηφιακού υπόβαθρου και την παροχή υπηρεσιών ελέγχου και εφαρμογής στα αντίστοιχα υπόβαθρα όλων των ΦΕΚ και των πολεοδομικών δεδομένων (με τη χρήση του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών GIS),

-το σχεδιασμό και την ανάπτυξη χωρικής βάσης δεδομένων τοπικών ρυθμίσεων – όρων και περιορισμών δόμησης, την προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού και λογισμικού,

-την ανάπτυξη του Γεωγραφικού Πληροφορικού Συστήματος για τη διαχείριση στοιχείων ρυμοτομικών σχεδίων όρων δόμησης και τη διάθεση πολεοδομικών πληροφοριών, καθώς και την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης.

Η λειτουργία του ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών με μηχανισμό (λογισμικό) καταχώρησης και επικαιροποίησης γεωχωρικών και περιγραφικών πληροφοριών πολεοδομικού χαρακτήρα και κατάλληλο μηχανισμό (λογισμικό) αναζήτησης, επισκόπησης και παρουσίασης σε περιβάλλον WebGIS περιλαμβάνει:
Αναζήτηση και Ανάκτηση Πληροφοριών
Δυναμική παρουσίαση του χάρτη και βασικά εργαλεία πλοήγησης
Εργαλεία γεωγραφικής αναζήτησης και παρουσίαση αποτελεσμάτων
Εμφάνιση πληροφορία του χάρτη
Εμφάνιση στοιχείων Τοπικών Ρυθμίσεων (χρήσεων και όρων και περιορισμών δόμησης)
Δημιουργια θεματικών χαρτών
Εμφάνιση βοήθειας
Ασφάλεια-Χρήστες
Βάση Δεδομένων
Σχεδιασμός και ανάπτυξη γεωχωρικής βάσης δεδομένων
Ενημέρωση βάσης
Ασφάλεια-Χρήστες
Διαλειτουργικότητα – INSPIRE
Ρόλοι και Δικαιώματα Χρηστών
Τεχνική Υποστήριξη
Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα με φορέα υλοποίησης την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ Α.Ε.) και κύριο του έργου το υπουργείο Εσωτερικών ξεκίνησε τον 2007 και σε πρώτη φάση χρηματοδοτήθηκε από το Γ΄ ΚΠΣ με 2,5 εκατ. ευρώ. Το σύστημα παραλήφθηκε στις 12/8/2009 από την ΚτΠ Α.Ε. Έκτοτε η κεντρική βάση δεδομένων έμεινε στην ΚτΠ και λειτούργησε υποτυπωδώς, χωρίς την αναγκαία υποστήριξη σε τεχνικό, επιχειρησιακό επίπεδο.

Οι δύο Ομάδες Διοίκησης Έργου του ΥΠΕΝ για την υλοποίηση του έργου «Ηλεκτρονική Πολεοδομία»

Οι Ομάδες Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) για την υλοποίηση του έργου «Ηλεκτρονική Πολεοδομία», η μία επιχειρησιακή και η άλλη συντονιστική, με τη συμμετοχή στελεχών του υπουργείου και εξωτερικών εμπειρογνωμόνων με εξειδικευμένες γνώσεις, οι οποίες συγκροτούνται με απόφαση του ΥΠΕΝ Γ. Σταθάκη, έχουν ως εξής:

Α. Επιχειρησιακή ΟΔΕ: Αναλαμβάνει την παρακολούθηση του Έργου μετά την οριστική παραλαβή του, συνεργάζεται με τη Διοίκηση και τα αρμόδια στελέχη – σε τεχνικό και επιχειρησιακό επίπεδο – για την κεντρική διαχείριση, το συντονισμό και την προώθηση των δράσεων του έργου., συμμετέχει στις διαδικασίες λειτουργίας, συντήρησης και αναβάθμισης του Έργου και συντάσσει αναφορές και προτάσεις για την αξιοποίησή του.

Ειδικότερα, η Επιχειρησιακή ΟΔΕ μεριμνά για τα ακόλουθα:

Την περιγραφή των απαραίτητων ενεργειών (περιγραφή εργασιών, απαιτούμενοι ανθρώπινοι πόροι και δεξιότητες ανθρώπινου δυναμικού, οργάνωση και διαδικασίες λειτουργίας κλπ) που απαιτούνται τόσο από την αρμόδια – επισπεύδουσα Διεύθυνση Εφαρμογής Σχεδιασμού & Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος, όσο και από λοιπές διοικητικές δομές του ΥΠΕΝ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, με:
την ονομαστική καταγραφή των εμπλεκομένων φορέων του Δημοσίου και την υποχρεωτικότητα της συμμετοχής τους, τον καθορισμό διαβαθμισμένης πρόσβασης των διαχειριστών-χρηστών (ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους) και την ανάλυση απαιτήσεων χρηστών του Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.),
την εισήγηση για τον καθορισμό των διαδικασιών και του χρονικού ορίζοντα για τη διάθεση των απαραίτητων δεδομένων από τους εμπλεκόμενους φορείς (και τη διασφάλιση της εγκυρότητας αυτών), τη συμπλήρωση των πολεοδομικών δεδομένων και τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων.
προτάσεις για τον καθορισμό των διαδικασιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του πληροφοριακού συστήματος.
τη σύνταξη προτάσεων όσον αφορά:
– στην εκπαίδευση και την επιστημονική υποστήριξη των στελεχών των εμπλεκόμενων Δημοσίων Υπηρεσιών (Διαχειριστές & Στελέχη / Χρήστες),

– στις διαδικασίες διάθεσης των πληροφοριών, των δεδομένων και του περιεχομένου, – σε τυχόν τροποποιήσεις / βελτιώσεις υφιστάμενων εφαρμογών και την ανάπτυξη νέων εφαρμογών,

– σε πιθανές προσαρμογές του Π.Σ. λόγω αλλαγής του πλαισίου πολεοδομικού σχεδιασμού (ν.4447/2016 «Χωρικός σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.») και της αναθεώρησης των πολεοδομικών σταθεροτύπων (και άλλων προγραμματικών μεγεθών και προτύπων του χωρικού σχεδιασμού) και

– στον καθορισμό των διαδικασιών εισαγωγής νέων δεδομένων, διαλειτουργικότητας με σχετικά υφιστάμενα και υπό σχεδίαση πληροφοριακά συστήματα και διασύνδεσης με πληροφοριακά συστήματα άλλων φορέων.

την εισήγηση για τον προσδιορισμό των υπηρεσιών εξυπηρέτησης κοινού («Helpdesk»).
τον έλεγχο των υφιστάμενων και την πρόταση τυχόν ανάθεσης σύνταξης Εγχειρίδιων εφαρμογής / Οδηγιών / Ενημερωτικού υλικού.
τη σύνταξη προτάσεων για τη ρύθμιση κάθε άλλου θέματος σχετικού με την υλοποίηση του Έργου.
Μέλη της ΟΔΕ ορίζονται οι:

Γαλάτη Αγγελική, υπάλληλος του ΥΠΕΝ με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, που υπηρετεί στο Τμήμα Παρακολούθησης Χωρικού Σχεδιασμού της Δ/νσης Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος
Γιάλπα Φωτεινή, υπάλληλος του ΥΠΕΝ με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, που υπηρετεί στο Τμήμα Ιστορικών Κέντρων Πόλεων και Παραδοσιακών Οικισμών της Δ/νσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων, ως μέλος.
Γκέκας Βασίλειος, υπάλληλος του ΥΠΕΝ με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, που υπηρετεί ως Προϊστάμενος του Τμήματος Προτύπων και Προδιαγραφών Γεωχωρικών Δεδομένων Χωρικού Σχεδιασμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Δ/νσης Γεωχωρικών Πληροφοριών του ΥΠΕΝ, ως μέλος.
Γκόγκα Μαρία, υπάλληλος του ΥΠΕΝ με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, που υπηρετεί στο Τμήμα Παρακολούθησης Χωρικού Σχεδιασμού της Δ/νσης Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος, ως μέλος.
Δήμας Δημήτριος, υπάλληλος του ΥΠΕΝ με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, που υπηρετεί στο Τμήμα Οικισμών της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, ως μέλος.
Δρούγα Ιουλία, υπάλληλος του ΥΠΕΝ με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, που υπηρετεί στο Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας – Αττικής της Δ/νσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών, ως μέλος.
Κάτσικα Μαρία, υπάλληλος του ΥΠΕΝ με βαθμό Α’, του κλάδου ΤΕ Μηχανικών, που υπηρετεί στο Τμήμα Προτύπων και Προδιαγραφών Γεωχωρικών Δεδομένων Χωρικού Σχεδιασμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Δ/νσης Γεωχωρικών Πληροφοριών του ΥΠΕΝ, ως μέλος.
Κατσίνα Ανδριάνα, υπάλληλος του ΥΠΕΝ με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, που υπηρετεί ως Προϊσταμένη του Τμήματος Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών της Δ/νσης Γεωχωρικών Πληροφοριών του ΥΠΕΝ, ως μέλος.
Ντασοπούλου Αγγελική, υπάλληλος του ΥΠΕΝ με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, που υπηρετεί στο Τμήμα Πολεοδομικών Μελετών και Ρυθμίσεων της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, ως μέλος.
Παπαδημητρίου Δημήτριος, υπάλληλος του ΥΠΕΝ με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, που υπηρετεί στο Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας – Αττικής της Δ/νσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών, ως μέλος.
Παπαδοπούλου Σοφία, υπάλληλος του ΥΠΕΝ με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, που υπηρετεί στο Τμήμα Οργανωμένης Οικιστικής Ανάπτυξης της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, ως μέλος.
Παπαθανασίου Ευαγγελία, υπάλληλος του ΥΠΕΝ με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, που υπηρετεί ως Προϊσταμένη του Τμήματος Τοπικών και Ειδικών Χωρικών Σχεδίων της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ, ως μέλος.
Παπαχατζή Άννα, υπάλληλος του ΥΠΕΝ με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, που υπηρετεί στο Τμήμα Εθνικής Χωροταξικής Στρατηγικής της Δ/νσης Χωροταξικού Σχεδιασμού, ως μέλος.
Σπαθόπουλος Κωνσταντίνος, υπάλληλος του ΥΠΕΝ με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, που υπηρετεί στο Τμήμα Διασφάλισης Κοινοχρήστων Χώρων και Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης της Δ/νσης Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος, ως μέλος.
Στεφανάκης Κωνσταντίνος, υπάλληλος του ΥΠΕΝ με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, που υπηρετεί ως Προϊστάμενος του Τμήματος Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων και Ανάπτυξης Υποδομών Γεωχωρικών Πληροφοριών της Δ/νσης Γεωχωρικών Πληροφοριών του ΥΠΕΝ, ως μέλος.
Στεφάνου Σταματίνα, υπάλληλος του ΥΠΕΝ με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, που υπηρετεί στο Τμήμα Παρακολούθησης Χωρικού Σχεδιασμού (Α’) της Δ/νσης Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος, ως μέλος.
Από τα παραπάνω μέλη, Συντονίστρια της ΟΔΕ ορίζεται η Γαλάτη Αγγελική, με αναπληρωτή το Γκέκα Βασίλειο. Καθήκοντα γραμματέα της ΟΔΕ ασκεί η Κάτσικα Μαρία. δ) Η Επιχειρησιακή ΟΔΕ συνεδριάζει κατ’ ελάχιστο κάθε μήνα μετά από πρόσκληση του Συντονιστή της, σε κατάστημα του ΥΠΕΝ που ορίζει ο Συντονιστής, εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας.

Για τη διευκόλυνση του έργου της και τον αποτελεσματικότερο τρόπο λειτουργίας της, η ΟΔΕ έχει τη δυνατότητα να συστήνει υποομάδες εργασίας για την επεξεργασία επιμέρους θεματικών ενοτήτων. Στις συνεδριάσεις της Επιχειρησιακής ΟΔΕ μπορούν να καλούνται και εκπρόσωποι της Συντονιστικής ΟΔΕ, ανάλογα και με τα ειδικότερα θέματα των συνεδριάσεων.

Επίσης, στις συνεδριάσεις της δύναται να συμμετέχουν επικουρικά – κατόπιν πρόσκλησης του Συντονιστή της – παρέχοντας πληροφόρηση και εκφράζοντας γνώμη, εξωτερικοί ειδικοί εμπειρογνώμονες. Στις συνεδριάσεις τηρούνται συνοπτικά πρακτικά, τα οποία κοινοποιούνται στα μέλη της Συντονιστικής ΟΔΕ.

Για την εύρυθμη εκτέλεση της δράσης που έχει αναλάβει η ΟΔΕ και τον επιτυχή συντονισμό των μελών της κατά την υλοποίηση του στόχου της, συντάσσονται από το Συντονιστή μηνιαίες εκθέσεις προόδου, οι οποίες υποβάλλονται στη Συντονιστική ΟΔΕ.

Η διάρκεια λειτουργίας της ΟΔΕ ορίζεται στα δυο έτη. Με απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας δύναται να παραταθεί το παραπάνω διάστημα ολοκλήρωσης του έργου της ΟΔΕ. Στα μέλη της ΟΔΕ δεν καταβάλλεται αμοιβή ή αποζημίωση.

Β. Συντονιστική ΟΔΕ:

Αντικείμενο της Συντονιστικής ΟΔΕ είναι:

ο συντονισμός των συναρμόδιων και εμπλεκόμενων στην λειτουργία, συντήρηση και αναβάθμιση του έργου, υπηρεσιών του ΥΠΕΝ,
η επιτελική παρακολούθηση έργου μετά την οριστική παραλαβή του.
η εκπόνηση αναφορών και προτάσεων – προς την Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 2 του (9) σχετ. Μνημονίου συνεργασίας – για την αξιοποίηση του έργου.
η εκπροσώπηση ΥΠΕΝ σε σχετιζόμενες με το έργο διυπουργικές ομάδες εργασίας, επιτροπές παρακολούθησης μνημονίων συνεργασίας ή προγραμματικών συμβάσεων κ.λπ. γ) Στην Συντονιστική ΟΔΕ συμμετέχουν:
ο/η Γεν. Γραμ. Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος (ΓΓΧΣΑΠ), ως Συντονιστής / -τρια με αναπληρωτή/ -τρια που ορίζει ο ίδιος / -α.
ο/η Γεν. Γραμ. ΥΠΕΝ, ως μέλος, με αναπληρωτή/ -τρια που ορίζει ο ίδιος / -α.
οι Προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων Χωρικού σχεδιασμού, Πολεοδομίας και Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και Γεωχωρικών Πληροφοριών, ως μέλη.
οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος και Γεωχωρικών Πληροφοριών, ως μέλη. Καθήκοντα γραμματέα της ΟΔΕ ασκεί υπάλληλος που υπηρετεί στο Γραφείο Γεν. Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος. δ) Η Συντονιστική ομάδα διοίκησης έργου συνεδριάζει κατ’ ελάχιστο κάθε τρίμηνο, με πρόσκληση του Γεν. Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος. Στις συνεδριάσεις της μπορούν να καλούνται Προϊστάμενοι άλλων Διευθύνσεων του ΥΠΕΝ, καθώς και εκπρόσωποι της Επιχειρησιακής ΟΔΕ, ανάλογα με τα ειδικότερα θέματα των συνεδριάσεων. Στις συνεδριάσεις τηρούνται συνοπτικά πρακτικά, τα οποία κοινοποιούνται στα μέλη της Επιχειρησιακής ΟΔΕ, κατά περίπτωση.
Η διάρκεια λειτουργίας της ΟΔΕ ορίζεται στα δυο έτη. Με απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας δύναται να παραταθεί το παραπάνω διάστημα ολοκλήρωσης του έργου της ΟΔΕ. Στα μέλη της ΟΔΕ δεν καταβάλλεται αμοιβή ή αποζημίωση.

Πηγή: http://ecopress.gr