e- πολεοδομία: Αρχίζει η λειτουργία του νέου συστήματος – Εκτός ΦΕΚ οι έντυπες πράξεις

Geomeletitiki.gr > Uncategorized > e- πολεοδομία: Αρχίζει η λειτουργία του νέου συστήματος – Εκτός ΦΕΚ οι έντυπες πράξεις

Από την πρώτη ημέρα του νέου έτους αρχίζει η αντιστροφή μέτρηση  για την ενεργοποίηση του συστήματος  «ηλεκτρονική πολεοδομία» (e-Πολεοδομία 3), σύμφωνα  με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργου Σταθάκη.

 

Αντιμέτωπες με το νέο ηλεκτρονικό άλμα βρίσκονται  όλες οι υπηρεσίες που εμπλέκονται  με τις διαδικασίες του πολεοδομικού (ρυθμιστικού) σχεδιασμού των φορέων της Κεντρικής και Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης, των Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης (ΥΔΟΜ).

Με την Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5045 / Τεύχος Β’ /13-11-2018) καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη λειτουργία, τήρηση, επικαιροποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία αφορά στα πολεοδομικά δεδομένα της χώρας και περιλαμβάνει τα δημόσια γεωχωρικά δεδομένα, που παράγονται από τις διαδικασίες του ρυθμιστικού χωρικού σχεδιασμού και της εφαρμογής του και έχουν θεσμική και κανονιστική ισχύ γενικά, ειδικά ή τοπικά στην Επικράτεια.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΝ ΣΤΟ ΦΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ»

Από την 1η Ιανουαρίου 2019, σύμφωνα με την απόφαση του ΥΠΕΝ «τρέχει» ο χρόνος, ώστε οι υπάλληλοι των εμπλεκομένων υπηρεσιών, μετά από σχετική εκπαίδευση να πάρουν το χρίσμα των «πιστοποιημένων χρηστών», του νέου συστήματος.

Ψηφιακό στοίχημα

Στην απόφαση του ΥΠΕΝ προβλέπεται μεταβατικό διάστημα παράλληλης λειτουργίας έντυπης και ηλεκτρονικής καταχώρησης  των πράξεων της διοίκησης, που αφορούν στα γεωχωρικά δεδομένα της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας, που προσδιορίζουν το καθεστώς ιδιοκτησίας, δόμησης, εκμετάλλευσης ή και προστασίας της ακίνητης περιουσίας. Ταυτοχρόνως η ίδια απόφαση προβλέπει ότι:

Από την 1η Ιανουαρίου 2019 αυτές  οι πράξεις της διοίκησης, που δεν θα συνοδεύονται από βεβαίωση και ηλεκτρονικής υποβολής για την επικαιροποίηση των στοιχείων του νέου ηλεκτρονικού συστήματος δεν θα δημοσιεύονται στην Εφη­μερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η σχετική πρόβλεψη της απόφασης του ΥΠΕΝ προφανώς έχει τεθεί ως δικλείδα ασφαλείας για την ταχεία μετάβαση, εντός των προβλεπομένων χρονοδιαγραμμάτων, των εμπλεκόμενων υπηρεσιών στην πλήρη εφαρμογή του νέου ηλεκτρονικού συστήματος της «ηλεκτρονικής πολεοδομίας».

Στην πράξη ωστόσο θα φανεί η δυνατότητα των υπηρεσιών να κάνουν το νέο ηλεκτρονικό άλμα που έχουν μπροστά τους ή εάν θα δημιουργηθεί μία νέα αιτία εμπλοκών και καθυστερήσεων του πολεοδομικού σχεδιασμού και της αδειοδότησης κάθε είδους έργων και επενδύσεων, που θα εκκρεμεί η δημοσίευση τους στο ΦΕΚ, λόγω ψηφιακού χάσματος!

Πεδία εφαρμογής 

Σύμφωνα με την απόφαση του ΥΠΕΝ η «ηλεκτρονική πολεοδομία» εφαρμόζεται στα γεωχωρικά και λοιπά δεδομένα που παράγονται από τις διαδικασίες του ρυθμιστικού χωρικού σχεδιασμού και της εφαρμο­γής του και αφορά στον έλεγχο και τη ψηφιακή απόδοση σε διαθέσιμα ψηφιακά υπόβαθρα των δικαιολογητικών και στοιχείων για την έκδοση των σχετικών διοικητικών πράξεων από φορείς της Κεντρικής και Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και από φορείς της Αυτοδιοίκησης, όπως:

α) Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.), Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.), Σχέδια Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (Σ.Ο.Α.Π.), Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) και Σχέδια άλλων Ζωνών (π.χ. Ζ.Ε.Π., Ζ.Α.Α., Ζ.Ε.Ε., Ζ.Υ.Σ. κτλ).

β) Εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή σχέδια πόλης ή πολεοδομικά σχέδια ή εγκεκριμένες πολεοδομικές με­λέτες και λοιπές πολεοδομικές ρυθμίσεις (π.χ. Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης – Π.Ε.Ρ.ΠΟ., Περιοχές Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης και Ιδιωτικής Πολεοδό­μησης – Π.Π.Α.Ι.Π., τοπικά ρυμοτομικά, πολεοδομικά σχέ­δια στο πλαίσιο ειδικών νομοθετικών ρυθμίσεων όπως Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α. – Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε. κτλ), οριοθετήσεις οικισμών.

γ) Πράξεις καθορισμού χρήσεων γης, όρων και περι­ορισμών δόμησης.

δ) Πράξεις αναγνώρισης οδού ως προϋφισταμένης του έτους 1923 σε εντός σχεδίου περιοχές και κύρωσης δικτύου κοινόχρηστων χώρων οικισμών.

ε) Τοπικά Χωρικά Σχέδια (Τ.Χ.Σ.), Ειδικά Χωρικά Σχέ­δια (Ε.Χ.Σ.) και Πολεοδομικά Σχέδια Εφαρμογής του ν. 4447/2016.

στ) Τροποποιήσεις, αναθεωρήσεις και διορθωτικές πράξεις όλων των παραπάνω.

Προβλέπεται επίσης ότι η απόφαση του ΥΠΕΝ για την «ηλεκτρονική πολεοδομία» εφαρμόζεται σε όλα τα διακριτά στάδια υποβολής, απόφασης συλλογικού οργάνου ή γνωμοδότησης τεχνικού συμβουλίου, έκδοσης και δημο­σίευσης διοικητικής πράξης που αφορά στο ρυθμιστικό χωρικό σχεδιασμό.

«Πιστοποιημένοι χρήστες»

Από την 1η Ιανουαρίου 2019 έως και την 31η Αυγούστου 2019, σύμφωνα με την απόφαση του ΥΠΕΝ, πρέπει να ολοκληρωθούν οι προετοιμασίες και οι εκπαιδεύσεις και να αποκτήσουν δικαιώματα όλοι οι «πιστοποιημένοι χρήστες»  του νέου συστήματος. Δικαιώματα πιστοποιημένου χρήστη του Συστήμα­τος, εκχωρούνται αποκλειστικά στους προϊ­στάμενους των αρμόδιων υπηρεσιών. Η ομάδα αυτή περιλαμ­βάνει τους εμπλεκόμενους με τις διαδικασίες του πολεοδομικού (ρυθμιστικού) σχεδιασμού υπαλλήλους των φορέων της Κεντρικής και Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι χρησιμοποιούν το Σύ­στημα στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους ως υπαλλήλων σε:

α) Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών και Υ.ΔΟΜ. των Δήμων.

β) Διευθύνσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδια­σμού (Τμήματα Χωρικού Σχεδιασμού των Περιφερειών).

γ) Διευθύνσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδια­σμού (Τμήματα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμο­γών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων).

δ) Διευθύνσεις ή τμήματα χωρικού σχεδιασμού του Υ.Π.ΕΝ.

ε) Διευθύνσεις ή τμήματα χωρικού σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας – Θράκης).

στ) Διευθύνσεις ή τμήματα χωρικού σχεδιασμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι ανωτέρω χρήστες έχουν διαβαθμισμένη πρόσβαση στο νέο σύστημα, αντί­στοιχη της περιοχής αρμοδιότητας και του ρόλου τους.

Με «ένα κλικ»

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα επιτρέπει στους φορείς του δημοσίου, τους μηχανικούς ή άλλους ενδιαφερόμενους ιδιώτες, να πληροφορούνται με «ένα κλικ» τους όρους δόμησης και τις χρήσεις γης για κάθε ακίνητο και γενικότερα τα δημόσια γεωχωρικά δεδομένα της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας, που προσδιορίζουν το καθεστώς ιδιοκτησίας, δόμησης, εκμετάλλευσης ή και προστασίας της ακίνητης περιουσίας.

Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης και του πολεοδομικού σχεδιασμού, που εκκρεμούσε για περισσότερο από μια δεκαετία. Το έργο είχε ξεκινήσει από προηγούμενες κυβερνήσεις (e-Πολεοδομία 1 & e-Πολεοδομία 2), στο πλαίσιο της αξιοποίησης κοινοτικών κονδυλίων από την Κοινωνία της Πληροφορίας, πλην όμως δεν προχώρησε και η χώρα κινδύνεψε να κληθεί να επιστρέψει την κοινοτική χρηματοδότηση. Η σημερινή κυβέρνηση επέτρεψε τον κίνδυνο αυτό και ολοκλήρωσε το έργο.

Ειδικότερα με την Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5045 / Τεύχος Β’ /13-11-2018) του ΥΠΕΝ:

  • καθορίζεται μια πάγια και ενιαία διαδικασία τήρησης και ενημέρωσης του πληροφοριακού συστήματος
  • Ορίζονται οι φορείς που συμμετέχουν στην ως άνω διαδικασία, το υποχρεωτικό της συμμετοχής τους και ο τρόπος συνεργασίας τους
  • Ορίζεται το υποχρεωτικό της χρήσης και αξιοποίησης των πληροφοριακών εργαλείων που προκύπτουν από την λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος
  • Ρυθμίζεται κάθε άλλο ζήτημα που αφορά την πλήρη αξιοποίηση και τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος και των εφαρμογών του ώστε να διασφαλίζεται ιχνηλασιμότητα και διαφάνεια

Η ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας το επόμενο διάστημα, μόλις ολοκληρωθεί η καταχώρηση των πολεοδομικών σχεδίων, σε συνδυασμό με άλλες πρόσφατες αποφάσεις και μέτρα του ΥΠΕΝ (επιτάχυνση Κτηματολογίου, συγκρότηση Παρατηρητηρίων Δομημένου Περιβάλλοντος, ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών κλπ), διευκολύνουν και επιταχύνουν τις διαδικασίες του πολεοδομικού σχεδιασμού, εξασφαλίζουν τη διαφάνεια και δημιουργούν συνθήκες ασφάλειας δικαίου για πολίτες και επενδυτές.

-«Ουσιαστικό βήμα στο ευρύτερο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους, αποτελεί η δημιουργία και πλήρης αξιοποίηση της πλατφόρμας e-Πολεοδομία. Η διαρκής αναβάθμιση της πλατφόρμας, η επικαιροποίηση των δεδομένων της και η διασύνδεσή της με άλλες ομοειδείς βάσεις γεωχωρικών δεδομένων, θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών που εμπλέκονται με τον χωρικό σχεδιασμό, και κυρίως στην καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επαγγελματιών», αναφέρει σε δήλωσή του ο κ. Σταθάκης.