Χρήση GIS για την επιλογή τοποθεσίας επιχείρησης

Geomeletitiki.gr > GIS > Χρήση GIS για την επιλογή τοποθεσίας επιχείρησης

« Ποια θα είναι η νέα τοποθεσία της επιχείρησής ; »

Αυτό είναι ένα βασικό ερώτημα που υπάρχει σε κάθε απόφαση επιλογής μιας τοποθεσίας. Πέρα από τα οικονομικά στοιχεία που επηρεάζουν αυτή την επιλογή υπάρχει ένα καθαρά γεωγραφικό πρόβλημα που πρέπει να λυθεί.

Τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) επιτρέπουν τη συγκέντρωση, ανάλυση και οπτικοποίηση δεδομένων πάνω σε ένα χαρτογραφικό υπόβαθρο και παρέχουν σημαντικά οφέλη σε όλη τη διαδικασία επιλογής τοποθεσίας.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ 

Στα αρχικά στάδια της διαδικασίας επιλογής τοποθεσίας, καθορίζεται πρώτα η ευρύτερη περιοχή αναζήτησης. Ο πρωταρχικός στόχος σε αυτό το σημείο της διαδικασίας είναι να καθοριστούν ποιες περιοχές είναι κατάλληλες για την προγραμματισμένη ενέργεια. Η ανάλυση καταλληλόλητας μπορεί να πραγματοποιηθεί σε εθνικό επίπεδο, σε περιφερειακή κλίμακα αλλά και σε μικρότερες εκτάσεις όπως μιας συνοικίας. Αρχικά, καθορίζονται όλοι οι  παράγοντες που είναι κρίσιμοι για την επιτυχία του έργου και στη συνέχεια «βαθμολογούνται» οι περιοχές εντός της ευρύτερης περιοχής αναζήτησης με βάσει αυτούς τους παράγοντες.  Χρησιμοποιώντας αυτή την προσέγγιση, το GIS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών της γειτνίασης με κρίσιμες υποδομές (υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, υπηρεσίες κ.λπ.), της πρόσβασης του εργατικού δυναμικού, περιβαλλοντικές συνθήκες κ.λπ. Ο σκοπός είναι να προσδιοριστούν οι καλύτερες τοποθεσίες που πληρούν τα κριτήρια του έργου.

Το GIS είναι ωφέλιμο καθώς συγκεντρώνει τα δεδομένα και παρέχει οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων, επιτρέποντας σε μια ομάδα να εξάγει ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά συμπεράσματα κατά τη σύγκριση τοποθεσιών, επιταχύνοντας την ολοκλήρωση της τελικής επιλογής.

Ως παράδειγμα των παραμέτρων του έργου που ορίζονται, μια εταιρεία θα μπορούσε να απαιτήσει πχ οι πιθανές τοποθεσίες να βρίσκονται σε απόσταση 10 χλμ από μία πόλη και εντός 100 χλμ από πιθανή τοποθεσία προμήθειας πρώτων υλών. Η στάθμιση αυτών των κριτηρίων, μαζί με πολλούς άλλους παράγοντες κρίσιμους για το έργο, και η ανάλυσή τους μέσω GIS μπορεί να παρέχει ένα συγκεντρωτικό σύνολο δεδομένων που αναδεικνύει οπτικά τις γεωγραφικές περιοχές που πληρούν καλύτερα τα απαιτούμενα κριτήρια.  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 

Η τοποθεσία παίζει σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της εφοδιαστικής αλυσίδας μιας εταιρείας. Η ικανότητα μετακίνησης πρώτων υλών και τελικών προϊόντων σε ανταγωνιστική τιμή και ταχύτητα είναι υψίστης σημασίας για κάθε επιχείρηση και η αξιοποίηση των αναλυτικών στοιχείων τοποθεσίας μέσω GIS μπορεί να επιτρέψει τη διεξοδική ανάλυση και διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού. Ένα πλεονέκτημα της ανάλυσης της εφοδιαστικής αλυσίδας με GIS είναι η οπτικοποίηση των μετακινούμενων στοιχείων ,δίκτυού διανομής, απόθεματων κ.λπ. Η κατανόηση των  ροών δραστηριότητας αποτελούν τη βάση για μελλοντικές αποφάσεις ανάπτυξης. Επίσης το κόστος των καυσίμων, η προμήθεια πρώτων υλών και η εργασία επηρεάζουν την παραμετροποίηση δραστηριοτήτων στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Να προστεθεί ότι το GIS μπορεί επίσης να βοηθήσει στην αξιολόγηση του γεωγραφικού κινδύνου μιας αλυσίδας εφοδιασμού. Οι φυσικές καταστροφές, οι έντονες καιρικές συνθήκες, η εγγύτητα στον ανταγωνισμό, η οικονομική αστάθεια ή οι πολιτικές αναταραχές κ.λπ. αποτελούν περιπτώσεις διακοπής κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αν και οι κίνδυνοι δεν μπορούν να μετριαστούν πλήρως, ο προσεκτικός σχεδιασμός και ανάλυση του κινδύνου, καθώς σχετίζεται με υπάρχουσες τοποθεσίες και τοποθεσίες που εξετάζονται, θα συμβάλει στη μείωση των διακοπών, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση κόστους και χρόνου τόσο άμεσα όσο και μακροπρόθεσμα.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Η πρόσβαση και η διαθεσιμότητα ειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού θα συνεχίσει να αποτελεί σηματνικό παράγοντα στις αποφάσεις επιλογής τοποθεσίας για το άμεσο μέλλον. Μια εις βάθος ανάλυση του ανθρώπινου δυναμικού είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία ενός έργου και μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά με την υποστήριξη των δυνατοτήτων GIS.

Παραδείγματος χάριν ,μία από τις πιο κοινές αλλά υποτιμημένες χρήσεις του GIS στην επιλογή τοποθεσίας είναι η ανάλυση του χρόνου μετακίνησης, η οποία υπολογίζει την περιοχή που φθάνετε σε μια συγκεκριμένη απόσταση ή χρόνο .Αυτή η ανάλυση γίνεται ολοένα πιο πολύτιμη με χρήση δημογραφικών δεδομένων που προσφέρονται στις πιο συγκεκριμένες τοποθεσίες.

Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Το GIS είναι ένα από τα πολλά εργαλεία που πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε μια ολοκληρωμένη διαδικασία επιλογής τοποθεσίας. Από τα αρχικά στάδια του καθορισμού της περιοχής αναζήτησης, μέχρι τον προσδιορισμό προμηθευτών και τη βελτιστοποίηση των δικτύων μεταφοράς, έως τη λεπτομερή ανάλυση των χαρακτηριστικών του ανθρώπινου δυναμικού, έχει μεγάλη αξία ο τύπος ανάλυσης που μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση GIS.

Οι στατικοί και διαδραστικοί χάρτες που μπορούν να δημιουργηθούν είναι αποτελεσματικά μέσα οπτικοποίησης χωρικών δεδομένων, αποδεικνύοντας ζωτικής σημασίας για την επιλογή της βέλτιστης τοποθεσίας

Posted in GIS