Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στο χώρο της δημόσιας διοίκησης

Geomeletitiki.gr > Uncategorized > Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στο χώρο της δημόσιας διοίκησης

Tο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα επιχειρήσει να αλλάξει την εικόνα στην εξυπηρέτηση των πολιτών αναπτύσσοντας την συνεργασία μεταξύ των φορέων του Δημοσίου και να «κερδίσει» την εμπιστοσύνη σε καινοτόμες υπηρεσίες .

Ήδη είναι σε δημόσια διαβούλευση το έργο: «Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης για την οριζόντια εποπτεία και συντονισμό της εφαρμογής Διαλειτουργικότητας των Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης για την υποστήριξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων από Εθνικούς Πόρους. Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε ημερών.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για την οριζόντια εποπτεία και το συντονισμό της συνολικής παρέμβασης «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας και Διαλειτουργικότητας Συστημάτων για την υποστήριξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», η οποία πρόκειται να υλοποιηθεί μέσω των κάτωθι δύο Συμφωνιών-Πλαίσιο (ΣΠ):

 • ΣΠ1: «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Διαδικτύου (Web Services) για την επίτευξη της Διαλειτουργικότητας μεταξύ των Πληροφοριακών Συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης»
 • ΣΠ2: «Παροχή Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης».

Ο Προϋπολογισμός Έργου – εκτιμώμενη αξία σύμβασης ανέρχεται σε 450.000 ευρώ μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ , προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 558.000 ευρώ, ΦΠΑ 24% 108.000 ευρώ.

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερα χρόνια και νοείται το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως την υποβολή του τελευταίου παραδοτέου.

Κριτήριο ανάθεσης της παρούσας, είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά και μόνο βάσει ποιοτικών κριτηρίων (σταθερή τιμή).

Γενικό πλαίσιο Σύμβασης

Σε ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο διαμορφώνονται μέθοδοι και πρακτικές που συνθέτουν το πλαίσιο υλοποίησης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη δημόσια διοίκηση. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση χαρακτηρίζεται ως πολυδιάστατη αφού εμπεριέχει και προσεγγίζει ένα σύνολο οργανωτικών και τεχνολογικών αλλαγών, ανάλογα με το εκάστοτε πλαίσιο εφαρμογής της. Επιπρόσθετα, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επίτευξη διαλειτουργικότητας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων καθώς και με την επίτευξη του απαραίτητου επιπέδου “Εμπιστοσύνης” στις Ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Αναγνωρίζεται ότι από τα σημαντικότερα θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν στην κατεύθυνση της παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι:

 • Η διαλειτουργικότητα, δηλαδή η δυνατότητα χρήσης κοινών προτύπων επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών συστημάτων. Συνήθως, τα πληροφοριακά συστήματα αδυνατούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους ή -ακόμα και αν τελικά αυτό συμβεί- επιτυγχάνεται με σημαντικό κόστος σε χρόνο και χρήμα. Η δε επικοινωνία που επιτυγχάνεται είναι πολλές φορές “εύθραυστη” και μη ολοκληρωμένη.
 • Η Εμπιστοσύνη στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, με την αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών όπως οι ηλεκτρονικές υπογραφές σύμφωνα με τον ΕΚ 910/2014.

Η λειτουργία διαλειτουργικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών με την αξιοποίηση υπηρεσιών εμπιστοσύνης καθιστά εφικτή:

 • Την πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες εύκολα κα γρήγορα.
 • Τη συνεργασία μεταξύ των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.
 • Τη θεμελίωση ενός πλαισίου ενιαίας λειτουργίας και υποστήριξης της λήψης αποφάσεων και παρακολούθησης και ελέγχου της προόδου του Έργου της Δημόσιας Διοίκησης.
 • Την ολοκλήρωση μίας συναλλαγής με τρόπο διάφανο ανεξάρτητα από τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.
 • Την παραμετροποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών βάσει των αναγκών των πολιτών και των επιχειρήσεων.
 • Την εγκαθίδρυση ενός περιβάλλοντος ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Η Συμφωνία Πλαίσιο1 (ΣΠ1):

«Ανάπτυξη Υπηρεσιών Διαδικτύου (Web Services) για την επίτευξη της Διαλειτουργικότητας μεταξύ των Πληροφοριακών Συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης» (Απόφαση Διενέργειας: ΚτΠ Α.Ε. 11539/01-12-2020)

Το αντικείμενο του έργου της Συμφωνίας – Πλαίσιο συνίσταται στην παροχή ενός εξειδικευμένου πακέτου υπηρεσιών για την ανάπτυξη διεπαφών Διαδικτύου, μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης (G2G Web Services), έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μεταξύ τους διαλειτουργικότητα και να διευκολύνεται με αυτό τον τρόπο:

 • Η συναλλαγή μεταξύ φορέων του κράτους (G2G), η οποία κρίνεται ως αναγκαία συνθήκη για την περαιτέρω ανάπτυξη δράσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνεται στην πράξη η διαλειτουργικότητα των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και ενισχύεται και η αυτεπάγγελτη αναζήτηση πληθώρας δικαιολογητικών, εγγράφων, βεβαιώσεων και σχεδόν κάθε λογής δημόσιου εγγράφου.
 • Η συναλλαγή μεταξύ φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και πολιτών (G2C), καθώς και μεταξύ φορέων και επιχειρήσεων (G2B). Η κατεύθυνση αυτή έχει ως στόχο την ενδυνάμωση της Εθνικής Πύλης gov.gr, με την εισαγωγή και ενεργοποίηση πρόσθετων ηλεκτρονικών Υπηρεσιών σε αυτή.
 • Η δημιουργία και παροχή υπηρεσιών κοινού ενδιαφέροντος για τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα αναβάθμισης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των φορέων στο μέγιστο δυνατό, ανά υπηρεσία, επίπεδο ψηφιοποίησης.

Ειδικότερα, το παρόν έργο αφορά στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής και του Κυρίου του Έργου στην προετοιμασία των απαραίτητων προπαρασκευαστικών ενεργειών, στη διαχείριση και στη συνολική, οριζόντια εποπτεία και συντονισμό των επιμέρους εκτελεστικών συμβάσεων των Συμφωνιών Πλαίσιο, ώστε να επιτευχθεί η ομαλή υλοποίησή τους.

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου ο Ανάδοχος θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες υποβοήθησης/υποστήριξης της Αναθέτουσας Αρχής και του Κυρίου του Έργου:

 1. Προσδιορισμό των Φορέων Στόχων για την εφαρμογή της συνολικής παρέμβασης και προσδιορισμό των συναλλαγών στόχων ανά επιλεγμένο φορέα
 2. Διαστασιολόγηση και κοστολόγηση των υπηρεσιών διαδικτύου προκειμένου να υλοποιηθούν οι συναλλαγές στόχοι που επιλέχθηκαν βάσει του σημείου 1 ανωτέρω και θα αποτελέσουν το αντικείμενο των εκτελεστικών συμβάσεων της ΣΠ1.
 3. Διαμόρφωση των προσκλήσεων και διενέργεια των επιμέρους διαγωνισμών για την υπογραφή των εκτελεστικών συμβάσεων στο πλαίσιο των Συμφωνιών Πλαίσιο.
 4. Δημιουργία και λειτουργία Γραφείου Διαχείρισης Έργου (ΡΜΟ).
 5. Έλεγχο της ορθής υλοποίησης των Συμφωνιών Πλαίσιο και παροχή υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας, όπως Διασφάλιση Ποιότητας Έργου, Διαχείριση της Αλλαγής

 

Η εφαρμογή των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στο χώρο της δημόσιας διοίκησης αναγνωρίζεται ως ο κινητήριος μοχλός του εκσυγχρονισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών και της βελτιστοποίησης της λειτουργίας των δημόσιων φορέων.