Κτηματολόγιο και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) στο σύγχρονο Real Estate

Geomeletitiki.gr > GIS > Κτηματολόγιο και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) στο σύγχρονο Real Estate

Ο ρόλος των Αγρονόμων Τοπογράφων Μη­χανικών στο Real Estate χρόνο με το χρόνο γίνεται πιο ουσιαστικός και πιο ενεργός δεδομένης της τεχνικής και τεχνολογικής υποδομής που έχουν ώστε να επιτευχθεί η εξυπηρέτηση των σχετικών αναγκών, στην αξιοποίηση και διαχείριση ενός ακινήτου.

Πέρα από το τοπογραφικό διάγραμμα και την εκτίμηση αξίας ακίνητου ο εξειδικευμένος τοπογράφος στον τομέα διαχείρισης ακινήτων διερευνά όλες τις παραμέτρους που σχετίζονται με τα ακίνητα, εντοπίζοντας και αξιολογώντας ενδεχόμενα ρίσκα και ευκαιρίες που αφορούν στην επένδυση σε αυτά .Παρέχει αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και βαθμού ωρίμανσης ακινήτου που αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την οικονομοτεχνική ανάλυση και χρηματοοικονομική αξιολόγηση της επένδυσης.

Η ενεργή συμμετοχή των τοπογράφων μηχανικών διαχείριση ακίνητων είναι αυξανόμενή σε διάφορους επαγγελματικούς τομείς όπως ασφαλιστικές εταιρείες ,τεχνικές εταιρίες αλλά και δημόσιες υπηρεσίες διασφαλίζοντας τεχνικά την ποιοτική καταγραφή και αξιοποίηση κάθε επένδυσης.

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & REAL ESTATE

Κάθε ακίνητο έχει τρεις διαστάσεις:

•  Νομική   (Ιδιοκτησιακό  Καθεστώς, Δικαιώματα (π.χ. μίσθωση), Βάρη, κ.λπ.),

Τεχνική (Πολεοδομικό Καθεστώς, Ποιότητα Κα­τασκευής, Ενεργειακή Επάρκεια, κ.λπ.),

Οικονομική (Αξία, Διαχείριση και πιθανή εναλλα­κτική αξιοποίηση στα πλαίσια της αγοράς),των οποίων η ανάλυση και μελέτη, ουσιαστικά οδηγεί στην αξία αυτού για μια δεδομένη χρονική στιγμή.

Το Κτηματολόγιο, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμέ­νης καταγραφής των ακινήτων στην ελληνική επι­κράτεια, δύναται να αποτελέσει εξαιρετικό εργα­λείο στη δημιουργία μιας ψηφιακής βάσης δεδο­μένων που θα αφορά στις παραπάνω τρεις διαστάσεις (Νομική, Τεχνική, Οικονομική) όπου η βάση αυτή αποτελεί εργαλείο ανά­πτυξης στη διαμόρφωση του χώρου και της αγο­ράς των ακινήτων.

Σημαντική παράμετρος και προαπαιτούμενο στο σχεδιασμό μιας τέτοιας ηλεκτρονικής βάσης δεδο­μένων, είναι η ψηφιακή, ανοιχτή μορφή του Κτη­ματολογίου και η συμπλήρωση του με επιπλέον στοιχεία σε κάθε κτηματολογικό υπόβαθρο, που θα αντικατοπτρίζουν τόσο την ποιότητα αυτού καθ’ αυτού του ακινήτου, όσο και τη γενικότερη εξέλιξη του χώρου των ακινήτων σε μια ευρύτερη περιοχή κατά τη διάρκεια των ετών, όπως:

•  Αγοραία Αξία (Market value)

•  Όροι Δόμησης (σημερινοί και παλαιότεροι)

•  Ενεργειακή κατηγορία

• Κατεδαφίσεις/Προσθήκες Οικοδομών

• Αυθαίρετες Κατασκευές

• Διατηρητέα Κτίρια                                              

Υφιστάμενες Χρήσεις ανά κτίριο και ανά επίπεδο κτιρίου     

Προφίλ Κτιρίων (σκελετός, παλοιότητα, αριθμός ορόφων κ.λπ.)                                              

• Δυνατότητες Οδικής Σύνδεσης με άλλες περιοχές

• Αξιολόγηση Φυσικού Περιβάλλοντος

Η χρήση μιας τέτοιας βάσης δεδομένων μπορεί να εξυπηρετήσει κάθε ενδιαφερόμενο (κρατικούς φορείς, πολιτική ηγεσία, εκτιμητές, μεσίτες, ιδιοκτήτες κ.λπ.) στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου  περιβάλλοντος καταγραφής των ακινήτων στη Χώρα.

Η ορθολογική αξιοποίηση ενός ακινήτου καθώς  και η αξία του, καθορίζεται πέραν όλων των άλλων και από σημαντικούς παράγοντες που λειτουργούν μέσα σε ένα δυναμικώς εξελισσόμενο περιβάλλον όπως: η εκάστοτε ασκούμενη πολιτική,   (φορολογική πολιτική επί των ακινήτων και των επενδύσεων), το οικονομικό περιβάλλον ανάπτυξης που σχετίζεται κυρίως με το βαθμό του  επιχειρηματικού κινδύνου, με το επίπεδο διαφάνειας και με τις δυνατότητες εναλλακτικών επενδύσεων, καθώς και το πολεοδομικό περιβάλλον ανάπτυξης που σχετίζεται με το τι ισχύει σε κάθε περιοχή όσον αφορά τα πολεοδομικά χαρακτηριστικά της (όροι δόμησης, χρήσεις γης, προτεινόμενα σχέδια κ.λπ.).  

Μια τέτοια όμως ολοκληρωμένη καταγραφή από πλευράς του Κτηματολογίου, δύναται να αποτελέσει μακροχρόνια, ένα εργαλείο στα χέρια των ειδικών για την ανάπτυξη και επιτυχή αξιοποίηση των  ακινήτων, με γνώμονα μια πιο μεθοδική και σίγουρα πιο αποτελεσματική πολιτική στο χώρο, που θα έχει ως κριτήριο την ανάπτυξη και διαχείριση του ακινήτου με κριτήριο την Υψηλότερη και Βέλτιστη Χρήση αυτού, σε σχέση με το γενικότερο περιβάλλον όπου εντοπίζεται.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚA ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙVΝ-GIS ΚΑΙ REAL ESTATE

Το Κτηματολόγιο συνδέεται με τα οικονομικά χαρακτηριστικά των Ακινήτων με την χρήση της τεχνολογίας των GIS τα οποία εξυπηρετούν άμεσα θέματα του Real Estate και ειδικότερα τις εκτιμήσεις, τη φορολογία και τις επενδύσεις.

Η προσδιοριζόμενη έτσι Αγοραία Αξία των Ακινήτων της οποίας ο υπολογισμός με τις δυνατότητες της τεχνολογίας, είναι γρήγορος, οικονομικός και με μεγάλη ακρίβεια,μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε ανάγκη. Η δυνατότητα αυτή επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη λογισμικού μαζικών εκτιμήσεων. Το λογισμικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από φορείς διαχείρισης μεγάλων χαρτοφυλακίων Ακινήτων καθώς επίσης και για δημοσιονομική χρήση.

Επίσης η σύγχρονη τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης διαδικασιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης άμεσα συνδεδεμένες με το Κτηματολόγιο για καλύτερη διοίκηση και διαχείριση του χώρου

Η σύγχρονη διαχείριση των Ακινήτων βασίζεται σε λογισμικό γενικής χρήσης ή σε λογισμικό για μεσιτικά γραφεία ή σε λογισμικό για ολοκληρωμένα προγράμματα διαχείρισης ή σε εξειδικευμένο λογισμικό με χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφροιών (GIS)

Επειδή το ζητούμενο κάθε φορά είναι η μεγιστοποίηση της χρησιμότητας των Ακινήτων και η ανάλυση της αποδοτικότητας μιας επένδυσης κρίνεται ως απαραίτητη η χρήση των GIS στο real estate επομένως μπορεί να εξυπηρετήσει τους εκτιμητές, τους μεσίτες, τους developers, τους managers, τους δανειστές, τους ερευνητές, τους ιδιοκτήτες και κάθε άλλον ενδιαφερόμενο. Οι δυνατότητες αυτές εξασφαλίζουν ακριβέστερες εκτιμήσεις, κοινωνική δικαιοσύνη στην κατανομή των φορολογικών βαρών και ανταποδοτικότερες επενδύσεις.

Posted in GIS