Προκηρύχθηκε το πρώτο έργο ΣΔΙΤ διαχείρισης νερού

Geomeletitiki.gr > ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ > Προκηρύχθηκε το πρώτο έργο ΣΔΙΤ διαχείρισης νερού

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προκηρύσσει δημόσιο διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για την εκτέλεση του έργου «Υλοποίηση Φράγματος Χαβρία Χαλκιδικής, Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού και Δικτύων» με Σ.Δ.Ι.Τ. προϋπολογισμού 85,5 εκατ. ευρώ και διάρκεια σύμβασης 30 ετών.

Το αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης

Στο πλαίσιο της προτεινόμενης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ) θα υλοποιήσει τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση του Φράγματος Χαβρία Χαλκιδικής, των εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού (ΕΕΝ) και των εξωτερικών δικτύων ύδρευσης – Α’ Φάσης. Συνοπτικά ο ΙΦΣ:

-θα εκπονήσει τις μελέτες που είναι απαραίτητες για τον κατασκευαστικό σχεδιασμό του έργου, με βάση τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους και θα μεριμνήσει και επισπεύσει για τη λήψη όλων των απαραίτητων αδειών,

-θα κατασκευάσει το σύνολο του αντικειμένου των μελετών του κατασκευαστικού σχεδιασμού με στόχο την πλήρη λειτουργική απόδοση και ετοιμότητα του έργου,

-θα αναλάβει την λειτουργία και συντήρηση του έργου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύμβασης σύμπραξης, τις προδιαγραφές απόδοσης και το εγκεκριμένο από την Αναθέτουσα Αρχή σχέδιο λειτουργίας και συντήρησης, το οποίο θα καταρτιστεί από τον ΙΦΣ,

-θα επιστρέψει το έργο στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην σύμβαση στο τέλος της Συμβατικής Περιόδου, με αντάλλαγμα την καταβολή πληρωμών διαθεσιμότητας κατά την περίοδο λειτουργίας.

Ειδικότερα, το αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης αφορά στην κατασκευή των εξής υποδομών:

1)του Φράγματος Χαβρία και των συνοδών τεχνικών έργων,

2)των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) δυναμικότητας 55.000 m3/ημέρα και

3) εξωτερικών δικτύων συνολικού μήκους 62 km, δεξαμενών και αντλιοστασίων.

Στο πλαίσιο της προτεινόμενης σύμπραξης, ο ΙΦΣ θα αναλάβει την ευθύνη χρηματοδότησης του Έργου ενώ η Αναθέτουσα Αρχή καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμπραξης θα καταβάλλει ετήσιες πληρωμές (πληρωμές διαθεσιμότητας), σύμφωνα με το σχετικό μηχανισμό πληρωμών, που θα περιλαμβάνεται στη σύμβαση σύμπραξης και θα στηρίζεται σε προδιαγραφές ποιότητας, απόδοσης και αποτελεσμάτων (εν προκειμένω ιδίως όσον αφορά τη λειτουργική διαθεσιμότητα του Έργου με συγκεκριμένο ποιοτικό επίπεδο αποτελεσμάτων, ήτοι τις προδιαγραφές απόδοσης της σύμβασης σύμπραξης).

Πληρωμές διαθεσιμότητας δεν θα καταβάλλονται έως ότου το έργο και οι σχετικές υπηρεσίες πληρούν τις προδιαγραφές διαθεσιμότητας της Σύμβασης Σύμπραξης, όπως αυτό θα πιστοποιηθεί από Ανεξάρτητο Ελεγκτή. Επίσης, στις πληρωμές διαθεσιμότητας θα επιβάλλονται απομειώσεις, σε περίπτωση που οι επιδόσεις του έργου αποκλίνουν από τις τεθείσες προδιαγραφές απόδοσης της Σύμβασης

Επισημαίνεται ότι η διαχείριση του έργου ΣΔΙΤ από τον ΙΦΣ ξεκινά από το έργο κεφαλής (φράγμα) έως και τις δεξαμενές των οικισμών. Η ποσοτική διανομή του διυλισμένου ύδατος στις κατά τόπους ΔΕΥΑ και η τιμολόγηση των υπηρεσιών ύδρευσης προς τις κατά τόπους ΔΕΥΑ θα γίνεται από τον Φορέα Διαχείρισης, ο οποίος προβλέπεται να προταθεί και εν συνεχεία να συσταθεί βάσει ειδικής μελέτης. H διάρκεια κατασκευής του τεχνικού έργου ενδεικτικά εκτιμάται σε 3 χρόνια κατ’ ανώτατο όριο.

Εκτιμώμενη αξία

Πληρωμές διαθεσιμότητας ενδεικτικής συνολικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.: €85.400.000,00

Ο ακριβής προϋπολογισμός των πληρωμών διαθεσιμότητας θα καθοριστεί βάσει των αποτελεσμάτων του διαλόγου κατά το Στάδιο Β.Ι της Β’ Φάσης του Διαγωνισμού και θα συμπεριληφθεί στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών.

Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων που συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης.

Τα ειδικότερα και επιμέρους κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης, η βαρύτητα καθενός, η φθίνουσα σειρά κατάταξής τους και η συσχέτιση μεταξύ τους θα προσδιοριστούν ειδικότερα με την Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διάλογο κατά το στάδιο Β.Ι της Β’ Φάσης του Διαγωνισμού.

Στα ως άνω ειδικότερα και επί μέρους κριτήρια, έμφαση θα δοθεί ιδίως: (α) στο ύψος των πληρωμών διαθεσιμότητας που θα κληθεί να καταβάλει στον Ι.Φ.Σ. η Αναθέτουσα Αρχή. (β) στη διάρκεια της περιόδου μελέτης και κατασκευής του Τεχνικού Έργου.

Έγγραφα

Σημειώνεται ότι έχουν ήδη οριστεί οι τεχνικοί, νομικοί και χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι του έργου.  Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στις ακόλουθες διαδικτυακές διευθύνσεις:

α) Στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.aov.ar, με α/α αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:90722

β) στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής: http://www.ggde.gr

Οι προσφορές να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.promitheus.aov.ar