Νέο Σχέδιο Νόμου: Τι αλλάζει στις δημόσιες συμβάσεις και στους διαγωνισμούς δημοσίων έργων

Geomeletitiki.gr > ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ > Νέο Σχέδιο Νόμου: Τι αλλάζει στις δημόσιες συμβάσεις και στους διαγωνισμούς δημοσίων έργων

Κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή το μεγέθους 342 σελίδων νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδομές”.

Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο τροποποιείται σε βάθος ο ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ  και 2014/25/ΕΕ)”. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιδιώκεται η αναμόρφωση του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, του ν. 4412/2016, που ενσωματώνει στο ελληνικό δίκαιο τις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ (L 94/65) και 2014/25/ΕΕ (L 94/243) καθώς και των ν. 3433/2006 (Α΄ 20), 3883/2010 (Α΄ 167) και 3978/2011 (Α ‘ 137) που ρυθμίζουν θέματα δημόσιων συμβάσεων στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας.

Με το Μέρος Α’ της αξιολογούμενης ρύθμισης αναμορφώνονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016 που αποτελεί το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο για ζητήματα δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων με σκοπό την απλοποίηση και διασαφήνιση των διατάξεων, τη μείωση της γραφειοκρατίας, την αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, την επέκταση της χρήσης των ηλεκτρονικών εργαλείων (e-procurement), την αύξηση της συμμετοχής των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και την αντιμετώπιση παθογενειών, όπως το ζήτημα των υπερβολικά χαμηλών προσφορών και η υπερβολική προσκόλληση στην τυπικότητα έναντι της ουσίας των προσφορών.

Όπως επισημαίνεται στην αιτιολογική έκθεση, ο ν. 4412/2016 παρουσιάζει πλήθος προβλημάτων που έχουν επισημανθεί από τις αναθέτουσες αρχές και τους οικονομικούς φορείς. Η προσπάθεια για την αντιμετώπισή τους, ως σήμερα, υπήρξε αποσπασματική και, σε αρκετές περιπτώσεις, μη επαρκής. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι οι διατάξεις του ν. 4412/2016 έχουν επιμέρους τροποποιηθεί πάνω από 300 φορές. Παράλληλα, οι διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων στην Ελλάδα χαρακτηρίζονται από αναποτελεσματικότητα, με μεγάλους χρόνους υλοποίησης, με μακροχρόνιες δικαστικές και προδικαστικές διαδικασίες και χαμηλή ποιότητα προμηθειών κυρίως λόγω της, σχεδόν αποκλειστικής, χρήσης του κριτηρίου ανάθεσης της χαμηλότερης τιμής απόκτησης των αγαθών, υπηρεσιών και έργων. Ωστόσο, η σημερινή οικονομική συγκυρία οδήγησε στην ανάγκη για αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών προετοιμασίας, ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων προκειμένου οι σχετικές διαδικασίες να επιταχυνθούν, με παράλληλη βελτίωση της ποιότητας των αγαθών, υπηρεσιών και έργων που προμηθεύεται το Δημόσιο και χωρίς να γίνονται εκπτώσεις σε όρους διαφάνειας και ακεραιότητας. Επιπρόσθετα, η αύξηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δημοσίων συμβάσεων αναμένεται να ενισχύσει τις δυνατότητες του ελληνικού Δημοσίου στην πραγματοποίηση δημοσίων επενδύσεων αλλά και στην ταχύτερη απορρόφηση και αξιοποίηση ενωσιακών κονδυλίων και χρηματοδοτικών διευκολύνσεων, ιδίως, ενόψει της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2021 – 2027 και της αξιοποίησης των δυνατοτήτων του Recovery and Resilience Fund (RRF) για την υποστήριξη της ανάταξης και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των οικονομιών των κρατώνμελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι κρίσεων.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά τις προτεινόμενες διατάξεις εδώ.
Δείτε παρακάτω τα περιεχόμενα του νέου σχεδίου νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α’

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Ορισμοί – Τροποποίηση τίτλου και παρ. 1,2, 3 και 4 του άρθρου 2 ν. 4412/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Άρθρο 2

Ρύθμιση ζητημάτων προσφυγής σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση – Αντικατάσταση άρθρου 32Α ν. 4412/2016

Άρθρο 3

Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί – Τροποποίηση τίτλου και προσθήκη παρ. 11 στο

άρθρο 34 ν. 4412/2016

Άρθρο 4

Υποχρέωση χρήσης – Λειτουργία ΕΣΗΔΗΣ – Τροποποίηση τίτλου και

αντικατάσταση άρθρου 36 ν. 4412/2016

Άρθρο 5

Πολιτική ασφαλείας ΕΣΗΔΗΣ – Τροποποίηση των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 37

ν. 4412/2016

Άρθρο 6

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) – Τροποποίηση

τίτλου και παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 10 άρθρου 38 ν. 4412/2016

Άρθρο 7

Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών και προγραμματισμός δημόσιων συμβάσεων – Τροποποίηση τίτλου και αντικατάσταση άρθρου 41 ν. 4412/2016

Άρθρο 8

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων με αναθέτουσες αρχές από διαφορετικά

κράτη – μέλη–Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 43 ν. 4412/2016

Άρθρο 9

Τεχνική επάρκεια αναθετουσών αρχών στις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών – Τροποποίηση παρ. 1 και 3, κατάργηση παρ. 2 άρθρου 44 ν.

4412/2016

Άρθρο 10

Συγκρότηση και τήρηση φακέλου δημόσιας σύμβασης – Τροποποίηση τίτλου και παρ. 1, 2, 3, 4, 7 και 8, κατάργηση παρ. 5 και 6 και προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο

45 του ν. 4412/2016

Άρθρο 11

Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς – Τροποποίηση τίτλου και

αντικατάσταση άρθρου 46 ν. 4412/2016

Άρθρο 12

Κανόνες για τη διενέργεια προκαταρκτικών διαβουλεύσεων της αγοράς –

Αντικατάσταση άρθρου 47 ν. 4412/2016

Άρθρο 13

Προηγούμενη εμπλοκή υποψηφίων ή προσφερόντων – Αντικατάσταση άρθρου

48 ν. 4412/2016

Άρθρο 14

Επάρκεια προϋπολογισμού, ωριμότητα, μελέτες – Αντικατάσταση άρθρου 49 ν.

4412/2016

Άρθρο 15

Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης – Τροποποίηση τίτλου, παρ. 1, 2 και 5 και προσθήκη παρ. 6, 7 και 8 στο άρθρο 50 ν. 4412/2016

Άρθρο 16

Περιεχόμενο εγγράφων της σύμβασης – Τροποποίηση τίτλου και παρ. 2 και 5

άρθρου 53 ν. 4412/2016

Άρθρο 17

Τεχνικές προδιαγραφές – Τροποποίηση τίτλου και παρ. 9 άρθρου 54 ν.

4412/2016

Άρθρο 18

Υπεργολαβία – Αντικατάσταση άρθρου 58 ν. 4412/2016

Άρθρο 19

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο – Τροποποίηση παρ. 1, 2 και 6 και προσθήκη

παρ. 7 στο άρθρο 66 ν. 4412/2016

Άρθρο 20

Ενημέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων – Προσθήκη παρ. 4 στο

άρθρο 70 ν. 4412/2016

Άρθρο 21

Εγγυήσεις – Τροποποίηση τίτλου και αντικατάσταση άρθρου 72 ν. 4412/2016

Άρθρο 22

Λόγοι αποκλεισμού – Τροποποίηση τίτλου και αντικατάσταση άρθρου 73 ν. 4412/2016

Άρθρο 23

Αποκλεισμός οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις – Τροποποίηση

τίτλου και αντικατάσταση άρθρου 74 ν. 4412/2016

Άρθρο 24

Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου –

Αντικατάσταση άρθρου 76 ν. 4412/2016

Άρθρο 25

Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης μελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών–

Αντικατάσταση άρθρου 77 ν. 4412/2016

Άρθρο 26

Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 78 ν.

4412/2016

Άρθρο 27

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης – Τροποποίηση παρ. 1, 2, 3, 5, 6 και 7,

κατάργηση παρ. 2 και 4 και προσθήκη παρ. 8 και 9 στο άρθρο 79 ν. 4412/2016

Άρθρο 28

Υπογραφή Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης – Κατάργηση παρ. 3 και

τροποποίηση παρ.4 άρθρου 79Α ν. 4412/2016

Άρθρο 29

Αποδεικτικά μέσα – Τροποποίηση παρ. 2, 3, 9 και 10 άρθρου 80 ν. 4412/2016

Άρθρο 30

Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων – Τροποποίηση τίτλου και αντικατάσταση

άρθρου 86 ν. 4412/2016

Άρθρο 31

Κοστολόγηση του κύκλου ζωής – Τροποποίηση τίτλου και παρ. 4 και 5 άρθρου

87 ν. 4412/2016

Άρθρο 32

Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές – Τροποποίηση τίτλου και παρ. 1, 5 και 6 και προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 88 ν. 4412/2016

Άρθρο 33

Ισότιμες και ισοδύναμες προσφορές – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 90 ν.

4412/2016

Άρθρο 34

Περιεχόμενο προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής – Τροποποίηση τίτλου και παρ. 4 και 8, προσθήκη παρ. 4Α και κατάργηση παρ. 2, 3 και 7 άρθρου 92 ν.

4412/2016

Άρθρο 35

Περιεχόμενο φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»– Αντικατάσταση άρθρου

93 ν. 4412/2016

Άρθρο 36

Περιεχόμενο φακέλου «Τεχνική Προσφορά» – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 94 ν.

4412/2016

Άρθρο 37

Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών – Τροποποίηση παρ. 2, 5 και 6 άρθρου 95 ν. 4412/2016

Άρθρο 38

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής–

Τροποποίηση τίτλου και παρ. 1 και 2, κατάργηση παρ. 3, 4, 5 και 6 άρθρου 96 ν. 4412/2016

Άρθρο 39

Χρόνος ισχύος προσφορών – Τροποποίηση παρ. 1, 2, 3 και 4 και προσθήκη παρ.

5 στο άρθρο 97 ν. 4412/2016

Άρθρο 40

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών

υπηρεσιών – Αντικατάσταση άρθρου 100 ν. 4412/2016

Άρθρο 41

Αντιστροφή σταδίων αξιολόγησης στην ανοικτή διαδικασία– Τροποποίηση παρ.

2 άρθρου 101 ν. 4412/2016

Άρθρο 42

Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών–

Αντικατάσταση άρθρου 102 ν. 4412/2016

Άρθρο 43

Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών – Τροποποίηση παρ. 1, 2, 3, και 5

άρθρου 103 ν. 4412/2016

Άρθρο 44

Χρόνος συνδρομής όρων συμμετοχής – Οψιγενείς μεταβολές – Αντικατάσταση

άρθρου 104 ν. 4412/2016

Άρθρο 45

Κατακύρωση – σύναψη σύμβασης – Αντικατάσταση άρθρου 105 ν. 4412/2016

Άρθρο 46

Ματαίωση διαδικασίας – Τροποποίηση παρ. 1, 2 και 5 άρθρου 106 ν. 4412/2016

Άρθρο 47

Διαδικασία ανάθεσης – Τροποποίηση παρ. 1 και 3 άρθρου 109 Α ν. 4412/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Ν.

4412/2016

Άρθρο 48

Επιλογή των διαδικασιών– Αντικατάσταση άρθρου 116 ν. 4412/2016

Άρθρο 49

Δημόσιες συμβάσεις ήσσονος αξίας– Προσθήκη άρθρου 117 Α στον ν.

4412/2016

Άρθρο 50

Απευθείας ανάθεση – Αντικατάσταση άρθρου 118 ν. 4412/2016

Άρθρο 51

Απευθείας ανάθεση μέσω συστημάτων ηλεκτρονικής αγοράς (e-marketplace) –

Προσθήκη άρθρου 118 Α στον ν. 4412/2016

Άρθρο 52

Συμβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας – Τροποποίηση τίτλου και παρ. 2, 3, 6, 7

και 8, κατάργηση παρ.5 και προσθήκη παρ. 9 και 10 στο άρθρο 119 ν. 4412/2016

Άρθρο 53

Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης – Αντικατάσταση άρθρου 120 ν. 4412/2016

Άρθρο 54

Οικονομικές προσφορές στις δημόσιες συμβάσεις έργων – Τροποποίηση παρ. 1

άρθρου 124 ν. 4412/2016

Άρθρο 55

Έννομη προστασία κατά τη διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων με

εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των ορίων του άρθρου 118 και των δημόσιων συμβάσεων του άρθρου 119– Τροποποίηση τίτλου και αντικατάσταση άρθρου 127 ν. 4412/2016

Άρθρο 56

Ανάθεση εξειδικευμένων υπηρεσιών (σύμβουλοι, εμπειρογνώμονες) για δημόσιες συμβάσεις– Τροποποίηση παρ. 1, 2 και 3 άρθρου 128 ν. 4412/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 57

Διοίκηση του έργου – Παρακολούθηση και επίβλεψη– Αντικατάσταση άρθρου

136 ν. 4412/2016

Άρθρο 58

Διοίκηση του έργου – Παρακολούθηση και επίβλεψη έργων κάτω των ορίων – Μητρώο επιβλεπόντων ελεγκτών μηχανικών – Εξουσιοδοτική διάταξη –

Προσθήκη άρθρου 136Α στον ν. 4412/2016

Άρθρο 59

Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου – Αντικατάσταση άρθρου 138 ν. 4412/2016

Άρθρο 60

Πειθαρχικές ευθύνες διοικητικών οργάνων– Αντικατάσταση άρθρου 141 ν.

4412/2016

Άρθρο 61

Ψηφιακό αρχείο βαθμολόγησης – Αντικατάσταση άρθρου 142 ν. 4412/2016

Άρθρο 62

Κοινοποίηση στον ανάδοχο – εκπροσώπηση– Αντικατάσταση άρθρου 143 ν. 4412/2016

Άρθρο 63

Σύμπραξη του μελετητή στην κατασκευή – Πρόσθετες εγγυήσεις – Ευθύνη–

Τροποποίηση τίτλου και παρ. 2, 3 και 4 άρθρου 144 ν. 4412/2016

Άρθρο 64

Χρονοδιάγραμμα κατασκευής – Τροποποίηση τίτλου και παρ. 1, 2 και 4 άρθρου

145 ν. 4412/2016

Άρθρο 65

Ημερολόγιο του έργου – Αντικατάσταση άρθρου 146 ν. 4412/2016

Άρθρο 66

Προθεσμίες – Αντικατάσταση άρθρου 147 ν. 4412/2016

Άρθρο 67

Ποινικές ρήτρες για παραβίαση προθεσμιών έργου – Τροποποίηση παρ. 1 και 2

άρθρου 148 ν. 4412/2016

Άρθρο 68

Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ) – Αντικατάσταση άρθρου 149 ν. 4412/2016

Άρθρο 69

Προκαταβολές – Αντικατάσταση άρθρου 150 ν. 4412/2016

Άρθρο 70

Επιμετρήσεις – Αντικατάσταση άρθρου 151 ν. 4412/2016

Άρθρο 71

Λογαριασμοί – Αντικατάσταση άρθρου 152 ν. 4412/2016

Άρθρο 72

Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων – Τροποποίηση τίτλου και παρ. 3, 10, 19, 21 και

22 άρθρου 153 ν. 4412/2016

Άρθρο 73

Απολογιστικές εργασίες – Τροποποίηση παρ. 9 και 10 άρθρου 154 ν. 4412/2016

Άρθρο 74

Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες, οι οποίες εκτελούνται πριν από την έγκριση του Α.Π.Ε.– Αντικατάσταση άρθρου 155 ν. 4412/2016

Άρθρο 75

Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξομειώσεις

εργασιών – Νέες εργασίες – Τροποποίηση τίτλου και παρ. 1, 2, 3 και 7 άρθρου 156 ν. 4412/2016

Άρθρο 76

Βλάβες στα έργα – Αποζημιώσεις– Τροποποίηση παρ. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 και

προσθήκη παρ. 11 άρθρου 157 του ν. 4412/2016

Άρθρο 77

Ακαταλληλότητα υλικών – Ελαττώματα – Παράλειψη συντήρησης – Τροποποίηση

παρ. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 και 10 άρθρου 159 ν. 4412/2016

Άρθρο 78

Έκπτωση αναδόχου – Τροποποίηση παρ. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 13

άρθρου 160 ν. 4412/2016

Άρθρο 79

Διακοπή εργασιών – Διάλυση της σύμβασης – Τροποποίηση παρ. 2, 4 και 8

άρθρου 161 ν. 4412/2016

Άρθρο 80

Υποκατάσταση – Αντικατάσταση άρθρου 164 ν. 4412/2016

Άρθρο 81

Υπεργολαβία κατά την εκτέλεση – Εγκεκριμένος υπεργολάβος – Κατασκευαστική

κοινοπραξία – Αντικατάσταση άρθρου 165 ν. 4412/2016

Άρθρο 82

Βεβαίωση περάτωσης εργασιών – Αντικατάσταση άρθρου 168 ν. 4412/2016

Άρθρο 83

Διοικητική παραλαβή για χρήση – Τροποποίηση παρ. 1 και 5 άρθρου 169 ν.

4412/2016

Άρθρο 84

Ενιαίο Σύστημα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και

Μελετών (ΕΣΤΙΜ-ΤΕΜ) – Αντικατάσταση άρθρου 170 ν. 4412/2016

Άρθρο 85

Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων – Αντικατάσταση άρθρου 171 ν.

4412/2016

Άρθρο 86

Παραλαβή – Αντικατάσταση άρθρου 172 ν. 4412/2016

Άρθρο 87

Διοικητική επίλυση συμβατικών διαφορών – Αντικατάσταση άρθρου 174 ν.

4412/2016

Άρθρο 88

Διαιτητική επίλυση διαφορών – Τροποποίηση παρ. 1, 2 και 5 και προσθήκη παρ.

6, 7, 8 και 9 στο άρθρο 176 ν. 4412/2016

Άρθρο 89

Διοίκηση σύμβασης μελέτης – παροχής τεχνικών υπηρεσιών, έλεγχος, επίβλεψη

και παρακολούθηση – Αντικατάσταση άρθρου 183 ν. 4412/2016

Άρθρο 90

Μητρώο Επιβλεπόντων Ελεγκτών Μηχανικών – Προσθήκη άρθρου 183Α στον ν.

4412/2016

Άρθρο 91

Προθεσμίες – Χρονοδιάγραμμα– Αντικατάσταση άρθρου 184 ν. 4412/2016

Άρθρο 92

Ποινικές ρήτρες – Τροποποίηση παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 άρθρου 185 ν. 4412/2016

Άρθρο 93

Καταβολή της αμοιβής του αναδόχου – Τροποποίηση παρ. 2, 5, 6, 7 και 8

άρθρου 187 ν. 4412/2016

Άρθρο 94

Έγκριση της μελέτης – Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης –

Αντικατάσταση άρθρου 189 ν. 4412/2016

Άρθρο 95

Αποζημίωση του αναδόχου λόγω υπερημερίας του εργοδότη χωρίς λύση της σύμβασης– Αντικατάσταση άρθρου 190 ν. 4412/2016

Άρθρο 96

Έκπτωση του αναδόχου – Τροποποίηση παρ. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 άρθρου 191

ν. 4412/2016

Άρθρο 97

Διάλυση της σύμβασης – Τροποποίηση των παρ. 1, 3, 4, 5 και 6 και κατάργηση

παρ. 7 άρθρου 192 ν. 4412/2016

Άρθρο 98

Αποζημίωση αναδόχου σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης – Αντικατάσταση

άρθρου 194 ν. 4412/2016

Άρθρο 99

Υποκατάσταση του αναδόχου – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 195 ν. 4412/2016

Άρθρο 100

Τεχνικές προδιαγραφές – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 196 ν. 4412/2016

Άρθρο 101

Διοικητική και δικαστική επίλυση διαφορών – Τροποποίηση τίτλου και παρ. 2, 3,

6, 7 και 12 και προσθήκη παρ. 13 και 14 στο άρθρο 198 ν. 4412/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 102

Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου –

Τροποποίηση παρ. 1 και 4 άρθρου 200 ν. 4412/2016

Άρθρο 103

Κήρυξη αναδόχου ως εκπτώτου – Αντικατάσταση άρθρου 203 ν.4412/2016

Άρθρο 104

Χρόνος παράδοσης υλικών – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 206 ν.4412/2016

Άρθρο 105

Παραλαβή υλικών – Τροποποίηση παρ. 1 και προσθήκη παρ. 10 στο άρθρο 208

ν. 4412/2016

Άρθρο 106

Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 215 ν.4412/2016

Άρθρο 107

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών –

Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 219 ν. 4412/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Άρθρο 108

Όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων

συμβάσεων– Τροποποίηση τίτλου και παρ. 1, 3, 8, 9, 10 και 11 και προσθήκη παρ. 12 στο άρθρο 221 ν. 4412/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ

ΤΟΜΕΩΝ (ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ) – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΙΙ ΤΟΥ Ν. 4412/2016

Άρθρο 109

Κανόνες που εφαρμόζονται στις επικοινωνίες – Τροποποίηση παρ. 6, 7, 8, 9, 10

και 11 άρθρου 258 ν. 4412/2016 (άρθρο 40 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 110

Πολιτική ασφαλείας ΕΣΗΔΗΣ– Τροποποίηση παρ. 4 και 5 άρθρου 259 ν.

4412/2016

Άρθρο 111

Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί – Τροποποίηση τίτλου και προσθήκη παρ. 11 στο

άρθρου 271 ν. 4412/2016

Άρθρο 112

Συγκρότηση και τήρηση φακέλου σύμβασης – Τροποποίηση παρ. 2, 3 και 4 και

κατάργηση παρ. 5 άρθρου 277 ν. 4412/2016 (άρθρο 99 παρ. 6 και 100 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 113

Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς – Αντικατάσταση άρθρου 278 ν.

4412/2016 (άρθρο 58 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 114

Κανόνες για τη διενέργεια προκαταρκτικών διαβουλεύσεων της αγοράς –

Τροποποίηση παρ. 1 και 3 άρθρου 279 ν. 4412/2016

Άρθρο 115

Προηγούμενη εμπλοκή υποψηφίων ή προσφερόντων – Αντικατάσταση άρθρου 280 ν. 4412/2016 (άρθρο 59 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 116

Περιεχόμενο εγγράφων της σύμβασης – Τροποποίηση παρ. 2 και 5 άρθρου 281

ν. 4412/2016

Άρθρο 117

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο – Τροποποίηση τίτλου και παρ. 1 και 5 άρθρου

296 ν.4412/2016 (άρθρο 72 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 118

Εγγυήσεις – Τροποποίηση τίτλου και αντικατάσταση άρθρου 302 ν.4412/2016

Άρθρο 119

Χρήση των λόγων αποκλεισμού και των κριτηρίων επιλογής που προβλέπονται στο Βιβλίο Ι – Τροποποίηση παρ. 1 και κατάργηση παρ. 3 άρθρου 305 ν.

4412/2016

Άρθρο 120

Αποκλεισμός οικονομικού φορέα – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 306 ν. 4412/2016

Άρθρο 121

Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών –

Αντικατάσταση άρθρου 310 ν. 4412/2016

Άρθρο 122

Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές – Τροποποίηση τίτλου και παρ. 1 και 7 και

προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 313 ν. 4412/2016

Άρθρο 123

Ειδικοί κανόνες διεξαγωγής διαδικασίας – Αντικατάσταση άρθρου 315 ν.

4412/2016

Άρθρο 124

Κατακύρωση – σύναψη σύμβασης – Αντικατάσταση άρθρου 316 ν. 4412/2016

Άρθρο 125

Ματαίωση διαδικασίας – Τροποποίηση παρ. 1, 2, 4 και 5 άρθρου 317 ν.

4412/2016

Άρθρο 126

Επιλογή των διαδικασιών – Αντικατάσταση άρθρου 326 ν. 4412/2016

Άρθρο 127

Δημόσιες συμβάσεις ήσσονος αξίας – Προσθήκη άρθρου 327 Α στον ν. 4412/2016

Άρθρο 128

Απευθείας ανάθεση – Τροποποίηση παρ. 1, 2 και 4 άρθρου 328 ν. 4412/2016

Άρθρο 129

Συμβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας – Τροποποίηση τίτλου και παρ. 2, 3, 4, 6, 7 και 8, κατάργηση παρ. 5 και προσθήκη παρ. 9 και 10 στο άρθρο 329 ν.

4412/2016

Άρθρο 130

Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης – Αντικατάσταση άρθρου 330 ν. 4412/2016

Άρθρο 131

Έννομη προστασία για συμβάσεις των άρθρων 328 και 329 – Αντικατάσταση

άρθρου 333Α ν. 4412/2016

Άρθρο 132

Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία – Αντικατάσταση άρθρου 334 ν.

4412/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Άρθρο 133

Κατάρτιση και πιστοποίηση προσωπικού αναθετουσών αρχών/αναθετόντων

φορέων – Τροποποίηση τίτλου και παρ. 3 και 4 άρθρου 344 ν. 4412/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’

ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Άρθρο 134

Πεδίο εφαρμογής – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 345 ν. 4412/2016

Άρθρο 135

Παράβολο – Τροποποίηση τίτλου και παρ. 5 και προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 363

ν. 4412/2016

Άρθρο 136

Διαδικασία εξέτασης της προσφυγής – Τροποποίηση παρ. 1, 2, 3, 4, 5 και 6 άρθρου 365 ν. 4412/2016

Άρθρο 137

Προσωρινά μέτρα – Αντικατάσταση άρθρου 366 ν. 4412/2016

Άρθρο 138

Δικαστική προστασία – Αρμόδιο δικαστήριο – Αντικατάσταση άρθρου 372 ν.

4412/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 139

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Α΄

Άρθρο 140

Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Α΄

Άρθρο 141

Καταργούμενες διατάξεις Μέρους Α΄

Άρθρο 142

Έναρξη ισχύος Μέρους Α΄

ΜΕΡΟΣ Β’

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Άρθρο 143

Δομή Δυνάμεων – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 72 ν. 3883/2010

Άρθρο 144

Μακροπρόθεσμος Προγραμματισμός Αμυντικών Εξοπλισμών -Αντικατάσταση

άρθρου 73 ν. 3883/2010

Άρθρο 145

Κυλιόμενος Προγραμματισμός Συμβάσεων Στρατιωτικού Εξοπλισμού –

Αντικατάσταση άρθρου 74 ν. 3883/2010

Άρθρο 146

Ενεργοποίηση προγράμματος στρατιωτικού εξοπλισμού – Αντικατάσταση άρθρου 76 ν. 3883/2010

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Άρθρο 147

Προγραμματισμός συμβάσεων στον τομέα της άμυνας – Αντικατάσταση άρθρου

1 ν. 3978/2011

Άρθρο 148

Αρμοδιότητες της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής των Ελλήνων – Αντικατάσταση άρθρου 2 ν. 3978/2011

Άρθρο 149

Εθνική Αμυντική Βιομηχανική Στρατηγική – Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 3 ν.

3978/2011

Άρθρο 150

Συμφωνίες-πλαίσιο εν συνεχεία υποστήριξης – Προσθήκη άρθρου 4Α στον ν.

3978/2011

Άρθρο 151

Αρμοδιότητες Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων –

Αντικατάσταση άρθρου 5 ν. 3978/2011

Άρθρο 152

Αρμοδιότητες Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων –

Αντικατάσταση άρθρου 6 ν. 3978/2011

Άρθρο 153

Συλλογικά όργανα – Αντικατάσταση άρθρου 7 ν. 3978/2011

Άρθρο 154

Επιτροπές Προμηθειών και κατανομή αρμοδιοτήτων – Προσθήκη άρθρων 7Α, 7Β

και 7Γ στον ν. 3978/2011

Άρθρο 155

Κανόνες διαφάνειας και δεοντολογίας που εφαρμόζουν τα όργανα των Ενόπλων

Δυνάμεων – Αντικατάσταση άρθρου 8 ν. 3978/2011

Άρθρο 156

Κανόνες διαφάνειας και καταπολέμησης της διαφθοράς που επιβάλλονται

στους οικονομικούς φορείς – Αντικατάσταση άρθρου 10 ν. 3978/2011

Άρθρο 157

Μεταβολές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και στη διοίκηση του οικονομικού φορέα – Αντικατάσταση άρθρου 12 ν. 3978/2011

Άρθρο 158

Προσυμβατικός έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου – Αντικατάσταση άρθρου 13 ν.

3978/2011

Άρθρο 159

Προϋποθέσεις και διαδικασία προσφυγής στο άρθρο 346 Συνθήκης για τη

Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Προσθήκη άρθρου 18Α στον ν. 3978/2011

Άρθρο 160

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) – Προσθήκη άρθρου 29Α στον ν.

3978/2011

Άρθρο 161

Σύνταξη προσφορών – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 80 ν. 3978/2011

Άρθρο 162

Χρόνος ισχύος προσφορών – Αντικατάσταση άρθρου 84 ν. 3978/2011

Άρθρο 163

Κατακύρωση σύμβασης – Τροποποίηση άρθρου 87 ν. 3978/2011

Άρθρο 164

Ματαίωση διαδικασίας – Προσθήκη άρθρου 88Α στον ν. 3978/2011

Άρθρο 165

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων – Αντικατάσταση άρθρου 100 ν. 3978/2011

Άρθρο 166

Αξιοποίηση μη επιχειρησιακά αναγκαίου στρατιωτικού εξοπλισμού –

Αντικατάσταση άρθρου 107 ν. 3978/2011

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Άρθρο 167

Κρατική Διασφάλιση Ποιότητας – Αντικατάσταση άρθρου 2 ν. 3433/2006

Άρθρο 168

Εγγύηση συμμετοχής – Αντικατάσταση άρθρου 33 ν. 3433/2006

Άρθρο 169

Εγγυήσεις κατά το στάδιο ανάθεσης και εκτέλεσης της σύμβασης –Προσθήκη άρθρου 33Α στον ν. 3433/2006

Άρθρο 170

Εγγυημένη λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης – Προσθήκη άρθρου 33Β

στον ν. 3433/2006

Άρθρο 171

Χρόνος παράδοσης υλικών – Διάρκεια σύμβασης παροχής υπηρεσίας –

Αντικατάσταση άρθρου 37 ν. 3433/2006

Άρθρο 172

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση υλικών ή παροχή υπηρεσιών – Αντικατάσταση άρθρου 40 ν. 3433/2006

Άρθρο 173

Έκπτωση αναδόχου – Κυρώσεις – Αντικατάσταση άρθρου 41 ν. 3433/2006

Άρθρο 174

Τροποποίηση συμβάσεων και συμφωνιών-πλαίσιο κατά τη διάρκειά τους –

Αντικατάσταση άρθρου 61 ν. 3433/2006

Άρθρο 175

Απόρριψη – αντικατάσταση υπηρεσιών – Προσθήκη άρθρου 63Α στον ν. 3433/2006

Άρθρο 176

Διαιτητική επίλυση συμβατικών διαφορών – Προσθήκη άρθρου 70Α στον ν.

3433/2006

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 177

Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Β΄

Άρθρο 178

Καταργούμενες διατάξεις Μέρους Β΄

Άρθρο 179

Έναρξη ισχύος Μέρους Β’

ΜΕΡΟΣ Γ’

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 180

Έσοδα και προϋπολογισμός της Επιτροπής Ανταγωνισμού – Τροποποίηση παρ.

5άρθρου 17 ν. 3959/2011

ΚΕΦΑΛΑΙΟ B’

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΕ

Άρθρο 181

Μισθολογικές ρυθμίσεις για την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ και την

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων ΑΕ – Τροποποίηση άρθρου 7 ν. 4354/2015

Άρθρο 182

Διεύρυνση του σκοπού της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ (ΕΑΤ ΑΕ) και

καθορισμός του ύψους των λειτουργικών δαπανών – Τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της Ε.Α.Τ. Α.Ε.

Άρθρο 183

Ρυθμίσεις για το διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

Α.Ε. (Ε.Α.Τ. Α.Ε.) – Τροποποίηση του άρθρου 11 του καταστατικού της Ε.Α.Τ. Α.Ε.

Άρθρο 184

Έγκριση των κανονισμών της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. από το

διοικητικό συμβούλιο αυτής – Τροποποίηση άρθρου τέταρτου ν. 3912/2011

Άρθρο 185

Ρυθμίσεις για το προσωπικό της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. –

Τροποποίηση άρθρου πέμπτου ν. 3912/2011

Άρθρο 186

Ρυθμίσεις για το διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων ΑΕ – Τροποποίηση παρ. 5 και 6 άρθρου 28 ν. 2843/2000

Άρθρο 187

Ρυθμίσεις για τους κανονισμούς της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

Επενδύσεων Α.Ε. Προσθήκη παρ. 5 άρθρου 8 ν. 4608/2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΤΕΕ)

Άρθρο 188

Εκπρόσωποι ΤΕΕ σε συλλογικά όργανα

Άρθρο 189

Σύσταση Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Εξουσιοδοτική

διάταξη

Άρθρο 190

Εγγραφή μελών Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στο Γ.Ε.ΜΗ. – Προσθήκη

εδαφίων στην παρ. 1 του άρθρου 64 ν. 4497/2017

Άρθρο 191

Εξ αποστάσεως αξιολόγηση για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος από

το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σε διπλωματούχους μηχανικούς

Άρθρο 192

Προγραμματικές Συμβάσεις ΤΕΕ

Άρθρο 193

Πάγια προκαταβολή Τ.Ε.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Ε.)

Άρθρο 194

Γενικές αρχές

Άρθρο 195

Πειθαρχικά παραπτώματα

Άρθρο 196

Παραγραφή

Άρθρο 197

Πειθαρχικές ποινές

Άρθρο 198

Επιμέτρηση ποινής

Άρθρο 199

Δημοσιότητα

Άρθρο 200

Πειθαρχικά συμβούλια

Άρθρο 201

Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια

Άρθρο 202

Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο

Άρθρο 203

Εξαίρεση μελών Πειθαρχικού Συμβουλίου και Εισηγητή

Άρθρο 204

Προκαταρτική εξέταση

Άρθρο 205

Άσκηση πειθαρχικής δίωξης

Άρθρο 206

Διαδικασία ενώπιον των Πειθαρχικών Συμβουλίων

Άρθρο 207

Έκδοση πειθαρχικής απόφασης

Άρθρο 208

Έφεση

Άρθρο 209

Εκτέλεση πειθαρχικών αποφάσεων

Άρθρο 210

Γραμματεία Πειθαρχικών Συμβουλίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Άρθρο 211

Προσβασιμότητα χωρίς φραγμούς για τα άτομα με αναπηρία και τα

εμποδιζόμενα άτομα– Τροποποίηση άρθρου 26 ν. 4067/2012

Άρθρο 212

Ρυθμίσεις για τη διέλευση ατόμων με αναπηρία από αυτοκινητόδρομους με διόδια – Αντικατάσταση άρθρου δεύτερου ν. 4388/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 213

Διατάξεις σχετικά με τη διαχείριση των κυκλοφοριακών συνδέσεων – Κυκλοφοριακή σύνδεση πρατηρίων καυσίμων

Άρθρο 214

Καθορισμός αρμοδιότητας Υπηρεσίας Οδικών Τελών-Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών– Τροποποίηση

περ. ε΄ παρ. 2 άρθρου 6 ν. 4250/2014

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

Άρθρο 215

Ψηφιοποίηση φακέλων οικοδομικών αδειών

Άρθρο 216

Διαδικασία υποβολής εγκρίσεων για την έκδοση οικοδομικών αδειών

Άρθρο 217

Παρατάσεις δικαιολογητικών υπαγωγής στη νομοθεσία για την αυθαίρετη

δόμηση

Άρθρο 218

Έκδοση οικοδομικών αδειών για τα κτίρια του πρώην Ολυμπιακού Χωριού Τύπου Αμαρουσίου

Άρθρο 219

Καθορισμός υπο-περιοχής προστασίας στις περιπτώσεις ήπιων αναπτυξιακών

έργων δημοσίου ενδιαφέροντος

Άρθρο 220

Υπαίθρια διαφήμιση σε ζώνες αεροδρομίων

Άρθρο 221

Παράταση αδειών δόμησης σε σεισμόπληκτες και πυρόπληκτες περιοχές–

Τροποποίηση παρ. 4 ν. 4258/2014

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο 222

Παράταση αναστολής πλειστηριασμών πυρόπληκτων

Άρθρο 223

Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο για την ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ δράσης «e-λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου,

για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος»

Άρθρο 224

Διαδικασία υπολογισμού νόμιμων τόκων στις περιπτώσεις ανάκτησης ποσού

ενίσχυσης που έχει δοθεί σε επενδυτικά σχέδια των ν. 1892/1990, 2601/1998 και 3299/2004

Άρθρο 225

Αξιολογητές ερευνητικών έργων Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων –

Προσθήκη παρ. 16 στο άρθρο 24 του ν. 4310/2014

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Άρθρο 226

Ρυθμίσεις για τον Εθνικό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης

Κινδύνων

Άρθρο 227

Ρύθμιση για τα δημόσια ακίνητα του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων

Άρθρο 228

Καταργούμενες διατάξεις Μέρους Γ

πηγή https://news.b2green.gr/