«Μοντελοποιήση και προσομοίωση στον κλάδο μεταφορών»

Geomeletitiki.gr > ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ > «Μοντελοποιήση και προσομοίωση στον κλάδο μεταφορών»

«Μοντελοποιήση και προσομοίωση στις μεταφορές/ 3Dmodeling and simulation »

Οι μετακινήσεις από σημείο σε σημείο ανθρώπων ,οχημάτων και αγαθών έχουν ένα σημαντικό ρόλο στον οικονομικο σχεδιασμό σε πλήθος εργασιών μελετών και δράσεων καθώς πέρα από το χρόνο και κόστος υλοποίησης τους επηρεάζει και την απασχόληση, είτε πρόκειται για μεταποίηση, την υποδομή .

Η γεωγραφία των μεταφορών ασχολείται με τα πρότυπα μετακίνησης ανθρώπων και αγαθών. Αυτά τα πρότυπα, που ονομάζονται επίσης δίκτυα, επηρεάζουν το κόστος και τη διαθεσιμότητα των αγαθών και την παροχή υπηρεσιών. Σε οποιαδήποτε γεωγραφική κλίμακα – τοπική, περιφερειακή, εθνική ή διεθνής – η λειτουργία των δικτύων μεταφοράς έχει διεισδυτικά αποτελέσματα, τόσο άμεσα όσο και έμμεσα, στην οικονομία, την κοινωνική δομή και το περιβάλλον για την περιοχή.


Επειδή τα δίκτυα μεταφοράς είναι σύνθετα, η ανάπτυξη δικτύων που είναι ασφαλή, οικονομικά αποδοτικά και αξιόπιστα προϋποθέτει συνήθως την εξέταση ενός ευρέος φάσματος δεδομένων που περιγράφει παράγοντες όπως η χρήση της γης, οι οικονομικές συνθήκες και οι περιβαλλοντικές εκτιμήσεις.

Στις ανεπτυγμένες χώρες, ο σχεδιασμός των μεταφορών πρέπει να λαμβάνει υπόψη την υφιστάμενη υποδομή και, για βέλτιστη αποτελεσματικότητα, να εξετάζει περισσότερους από έναν τρόπους μεταφοράς. Αντί για μια μόνο μορφή μεταφοράς, αυτά τα δίκτυα χρησιμοποιούν ένα συνδυασμό τύπων από το αυτοκίνητο ή το σιδηρόδρομο έως τον πεζό, το ποδήλατο ή το ελαφρύ σιδηρόδρομο. Αυτό σημαίνει ότι ο σχεδιασμός των μεταφορών δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά μεμονωμένα από άλλους παράγοντες.

Η μοντελοποίηση και προσομοίωση/modeling and simulation με χρήση των αντίστοιχων επεκτάσεων των λογισμικών Cad ή GIS είναι μια αποτελεσματική μέθοδος στην επίλυση προβλημάτων στο τομέα αυτό.

Τα δομικά στοιχεία για την περιγραφή των δικτύων μεταφοράς είναι:

 • μοντέλα δεδομένων
 • μοντέλα διαδικασιών και ροών εργασίας
 • χαρτογραφικό υποβαθρο
 • μεταδεδομένα

Χρησιμοποιώντας ένα γεωγραφικό πλαίσιο, ενσωματώνονται δεδομένα διάφορων παραγόντων, με αποτέλεσμα λύσεις που επιτυγχάνουν εξοικονόμηση κόστους με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, καλύτερη λήψη αποφάσεων, βελτιωμένη επικοινωνία και καλύτερη γεωγραφική καταγραφή αρχείων.

Το μοντέλο κυκλοφορίας περιλαμβάνει περιγραφές των διαφόρων τύπων υποδομής στο σύστημα μεταφορών

 • Αυτοκινητόδρομους
 • Αρτηρίες
 • Κόμβους
 • Οδούς
 • οχήματα, λεωφορεία, φορτηγά ποδήλατα, καθώς
 • χρήστες συστήματος, είτε μέσα στα οχήματα είτε ως πεζοί

Τα μοντέλα κυκλοφορίας χρησιμοποιούνται για πειραματικές μελέτες διαφόρων φαινομένων στο σύστημα μεταφοράς.

Η προσομοίωση ως εργαλείο χρησιμοποιείται όταν μελετάμε μοντέλα πολύ περίπλοκα για αναλυτική ή άμεση αριθμητική ανάλυση. Το εργαλείο προσομοίωσης μπορεί συχνά να παρέχει επίσης δυνατότητες δημιουργίας οπτικών επιδείξεων τόσο του παρόντος σεναρίου όσο και για διαφορετικά μελλοντικά σενάρια.

Η μοντελοποίηση και προσομοιώση δημιουργεί γρήγορα πολλά σενάρια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν

 • για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της κατασκευής νέων οδών
 • τον εντοπισμό σημείων συμφόρησης σε ένα δίκτυο μεταφοράς
 • την ανάλυση των τροχαίων ατυχημάτων και των παραγόντων που συμβάλλουν στην εμφάνιση τους
 • τη δρομολόγηση επικίνδυνων υλικών
 • την εύρεση βέλτιστων διαδρομων σε χρόνο και κόστος

Η ανάπτυξη της τρισδιάστατης μοντελοποίησης /3DModeling παρέχει επίσης έναν πιο ολοκληρωμένο τρόπο αντιμετώπισης του σχεδιασμού των μεταφορών από ό, τι ήταν δυνατός με CAD ή δισδιάστατη χαρτογράφηση. Λογισμικό όπως η επέκταση Network Analyst έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την ανάλυση δικτύων μεταφοράς.

Τα δεδομένα εικόνων είναι πλέον διαθέσιμα από ποτέ. Η ποσότητα, η ποιότητα, η κάλυψη, που σχετίζονται με τα δεδομένα τηλεπισκόπησης έχουν βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνιαν καθώς είναι ακριβέστερα και πιο πρόσφατα.

Μέσω της χαρτογράφησης, της μοντελοποίησης και της προσομοίωσης

οι εφαρμογές μεταφορών μπορούν να ενισχύσουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων επικοινωνώντας αποτελεσματικότερα με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και επιτρέποντας τη συνεργασία με πολλούς ενδιαφερόμενους