ΚΥΑ: Αυτές είναι οι τεχνικές προδιαγραφές για ορειβατικά καταφύγια

Geomeletitiki.gr > Uncategorized > ΚΥΑ: Αυτές είναι οι τεχνικές προδιαγραφές για ορειβατικά καταφύγια

Κοινή υπουργική απόφαση των υπουργείων Περιβάλλοντος και Τουρισμού καθορίζει τις τεχνικές και τις λειτουργικές προδιαγραφές για τα ορειβατικά καταφύγια και ταυτοχρόνως τη διαδικασία για τη χορήγηση ειδικού σήματος λειτουργίας τους.

Η κοινή υπουργική απόφαση ειδικότερα καθορίζει τις χρήσεις των ορειβατικών καταφυγίων, τις προδιαγραφές για την ανέγερση ή και τυχόν επέκταση υφιστάμενων τέτοιων μονάδων. Επίσης περιλαμβάνει αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές για το κτίριο, τον προσανατολισμό, και γενικότερα την αρχιτεκτονική του. Περιγράφει τους χώρους που πρέπει να περιλαμβάνει μία τέτοια κτιριακή εγκατάσταση, όπως τους χώρους, υποδοχής, εστίασης, ύπνου,  υγιεινής των τροφίμων και κουζίνας κ.α

 

Η ίδια απόφαση περιλαμβάνει τις τεχνικές προδιαγραφές για την ύδρευση, την αποχέτευση, τον ηλεκτρισμό, την πυροπροστασία, τα συστήματα θερμομόνωσης και ασφάλειας, ενώ περιγράφει αναλυτικά όλες τις διαδικασίες για την έκδοση σχετικής άδειας δόμησης και περιβαλλοντικής Μελέτης.

Όλη η απόφαση

Ειδικότερα η κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών ορειβατικών καταφυγίων και διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας», που υπογράφουν ο αν ΥΠΕΝ Σ. Φάμελλος και η υπουργός Τουρισμού Ε. Κουντουρά, αναλυτικά έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη Α. Τις διατάξεις:

 1. Του άρθρου 36 του ν.4280/2014 «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση-βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών-ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» με το οποίο αντικαταστάθηκαν τα άρθρα 45 έως 61 του ν. 998/1979 και συγκεκριμένα το άρθρο 56 αυτού περί ορειβατικών καταφυγίων (Α’159), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του ν.4519/2018 «Φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών και άλλες διατάξεις (Α’25).
 2. Της παρ. 12 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014 (A’ 159) «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση – Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4519/2018 (Α’ 25) «Φορείς προστατευόμενων περιοχών και άλλες διατάξεις».
 3. Της υποπαραγράφου ηη της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155) «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις».
 4. Του άρθρου 114 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις».
 5. Του άρθρου 16 του ν. 4178/2013 (Α’ 174) «Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης – περιβαλλοντικό ισοζύγιο και άλλες διατάξεις».
 6. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και λοιπές διατάξεις» (Α’ 112).
 7. Του άρθρου 3 του α.ν. 771/1945 (Α’ 321).
 8. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α’ 98).
 9. Του π.δ/τος 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α’ 157).
 10. Του π.δ/τος 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.) (Α’ 160).
 11. Του π.δ/τος 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208).
 12. Του π.δ/τος 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).
 13. Του άρθρου 4 του π.δ/τος 70/2015 (Α’ 114) περί ανασύστασης και μετονομασίας Υπουργείων, με το οποίο το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετονομάζεται σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 14. Της με αριθ. Υ198/16.11.2016 απόφασης του Πρωθυπουργού (Β’ 3722) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο».
 15. Της με αριθ. 23948/20.11.2015 απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού-Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός προδιαγραφών ορειβατικών καταφυγίων και διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας» (Β’2570)
 16. Της με αριθ. 2868/18.02.2004 κοινής απόφασης Υφυπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας (Β’ 398) «Κανονισμός Ορειβατικών Καταφυγίων», όπως ισχύει.
 17. Το με αριθ. πρωτ. 20453 Φ.701.2 έγγραφο του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος με θέμα «Μέσα πυροπροστασίας ορειβατικών καταφυγίων».

Β. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με την με αριθ.17999/23.10.2018 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1

Ορισμός ορειβατικών καταφυγίων

Τα ορειβατικά καταφύγια είναι εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155) και διακρίνονται σε καταφύγια μόνιμης κατασκευής, φυλασσόμενα και μη, και σε καταφύγια έκτακτης ανάγκης.

α. Το καταφύγιο μόνιμης κατασκευής, φυλασσόμενο και μη, είναι κτιριακή εγκατάσταση δυναμικότητας έως ογδόντα (80) κλινών σε υψόμετρο πάνω από εννιακόσια (900) μέτρα, που εξυπηρετεί την πεζοπορία, την ορειβασία και την αναρρίχηση και γενικά τις δραστηριότητες ορεινού τουρισμού.

β. Το καταφύγιο έκτακτης ανάγκης είναι κτιριακή κατασκευή μικρής κλίμακας για την προστασία ορειβατών, περιπατητών, αναρριχητών και ερευνητών από έκτακτα καιρικά φαινόμενα. Διακρίνεται σε μόνιμο και σε μεταφερόμενο καταφύγιο έκτακτης ανάγκης.

Άρθρο 2

Καθεστώς ορειβατικών καταφυγίων

 1. Οι προδιαγραφές που περιγράφονται στην παρούσα αφορούν μόνο τα υπό ανέγερση και τυχόν επεκτάσεις υφιστάμενων ορειβατικών καταφυγίων και όχι τα υφιστάμενα ορειβατικά καταφύγια, για τα οποία έχει ήδη εκδοθεί ή εκκρεμεί η έκδοση διαπιστωτικής πράξης και η απόφαση νομιμοποίησής τους.
 2. Για την ανέγερση ορειβατικών καταφυγίων μετά τη δημοσίευση της παρούσας, κατατίθεται η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του ορειβατικού καταφυγίου στην Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ) του Υπουργείου Τουρισμού και ακολουθείται η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 56 του ν.998/1979, όπως ισχύει.
 3. Η διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας που περιγράφεται στο άρθρο 9 της παρούσας εφαρμόζεται τόσο στα υφιστάμενα όσο και στα νέα ορειβατικά καταφύγια μόνιμης κατασκευής.

Άρθρο 3

Διαχείριση ορειβατικών καταφυγίων

 1. Φορέας διαχείρισης των ορειβατικών καταφυγίων είναι είτε η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας Αναρρίχησης (ΕΟΟΑ), είτε σωματεία ορειβατών/ πεζοπόρων, αναρριχητών, είτε Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ και β’ βαθμού.
 2. Ο φορέας διαχείρισης είναι αρμόδιος για την εκμίσθωση του καταφυγίου και τον ορισμό διαχειριστή του καταφυγίου. Ο διαχειριστής του καταφυγίου πρέπει να διαθέτει:

α. πιστοποιημένες γνώσεις βουνού και διάσωσης,

β. πιστοποιημένες γνώσεις πρώτων βοηθειών,

γ. πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον επιπέδου Β2 κατά το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς.

Άρθρο 4

Τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές ορειβατικών καταφυγίων μόνιμης κατασκευής, φυλασσόμενων και μη

Της εγκατάστασης του ορειβατικού καταφυγίου προηγείται εισήγηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας Αναρρίχησης (ΕΟΟΑ).

 1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ
 • Υψόμετρο πάνω από 900 μέτρα.
 • Εγκατάσταση σε προσβάσιμο σημείο ανεξάρτητα από τις συνθήκες που επικρατούν.
 • Να είναι προσιτό, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες.
 • Να μην είναι κοντά σε περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος από χιονοστιβάδες.
 1. ΚΤΙΡΙΟ
 • Ο προσανατολισμός και η τοποθέτηση της εισόδου, όπου επιτρέπεται από τις συνθήκες, είναι νότιος – νοτιοδυτικός.
 • Η κεντρική είσοδος προστατεύεται με ανεμοθραύστη.
 • Διασφάλιση του αερισμού και φωτισμού όλων των χώρων του καταφυγίου.
 • Χρήση προληπτικών μέτρων για την καταπολέμηση τρωκτικών και εντόμων (π.χ. σίτες, αεροκουρτίνες, προστατευτικοί μηχανισμοί) και χρήση εγκεκριμένων σκευασμάτων (π.χ. δολωματικοί σταθμοί).
 1. ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (Reception)
 • Προβλέπονται θέσεις με ερμάρια αποθήκευσης, στα οποία εναποτίθενται τα άρβυλα και τα σακίδια των επισκεπτών, καθώς και ντουλάπια φύλαξης διασωστικού και λοιπού εξοπλισμού, τα οποία ελέγχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και είναι εύκολα προσβάσιμα. Δύναται να υπάρχει και χώρος στεγνώματος ρούχων.
 • Εφόσον το καταφύγιο διαθέτει φύλακα, επιτρέπεται στο χώρο αυτό να λειτουργεί μικρή έκθεση με χρηστικά αντικείμενα προς πώληση, απαραίτητα για την ασφαλή κίνηση στο βουνό.
 1. ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ – ΧΩΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
 • Τα δάπεδα αποτελούνται από αντιολισθητικά πλακίδια και διατηρούν τις ιδιότητές τους σε συνθήκες ψύχους.
 1. ΚΟΥΖΙΝΑ – ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • Οι τοίχοι σε ύψος τουλάχιστον 1,80 μ. από το δάπεδο είναι καλυμμένοι με πλακίδια εφυαλωμένης πορσελάνης και απόλυτα επίπεδης επιφάνειας. Η τοποθέτηση των πλακιδίων γίνεται με ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους, χωρίς αρμό.
 • Όπου είναι απαραίτητη η χρήση αρμόστοκου, γίνεται με τέτοιον τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ενιαία, δίχως κοιλότητες, τελική επιφάνεια.
 • Όπου υπάρχει επένδυση με λαμαρίνα (πάγκος κουζίνας), αυτή είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, σε συνεχόμενη επιφάνεια, τοποθετημένη και στερεωμένη με προσοχή, ώστε να αποφεύγονται οι στρεβλώσεις και τα ανοίγματα στις ματίσεις.
 • Αποκλείεται η χρήση υλικών που δεν διασφαλίζουν αδιαπότιστες επιφάνειες, όπως κεραμικά μη εφυαλωμένα πλακίδια, τσιμεντοσανίδες ή επένδυση των επιφανειών με ξύλο.
 • Τα ευπαθή τρόφιμα συντηρούνται απαραίτητα σε συντηρημένους καταψύκτες και ψυγεία.
 • Ο διαχειριστής του καταφυγίου φέρει την ευθύνη συντήρησης και αποθήκευσης των τροφίμων. Όταν δεν υπάρχει διαχειριστής, ο φορέας διαχείρισης του καταφυγίου διασφαλίζει ότι η ομάδα που επισκέπτεται το καταφύγιο έχει ορίσει άτομο για την επίβλεψη της χρήσης των συσκευών καθώς και τον καθαρισμό της κουζίνας.
 • Τα ερμάρια αποθήκευσης των τροφίμων διαθέτουν πορτάκια ασφαλείας για την προστασία των τροφίμων.
 • Ο χώρος των λεκανών πλύσης τροφίμων ή σκευών είναι ανεξάρτητος. Ο χώρος πλύσης σκευών είναι ανάλογος των παρασκευαζόμενων τροφίμων και των χρησιμοποιούμενων σκευών, σε θέση που να αποφεύγεται η διασταυρούμενη επιμόλυνση.
 • Εφόσον η κουζίνα διαθέτει παρασκευαστήριο, δύναται να παρέχει μαγειρεμένο ζεστό ή κρύο φαγητό καθώς και σνακ ή άλλα παρασκευάσματα, όπως γλυκίσματα, στους επισκέπτες. Όταν η κουζίνα δεν διαθέτει παρασκευαστήριο, υπάρχει ο απαραίτητος οικιακός εξοπλισμός κουζίνας για την αυτοεξυπηρέτηση των ορειβατών.
 • Ύπαρξη κατάλληλων δοχείων απορριμμάτων και τακτική απομάκρυνση αυτών.
 • Οι κάδοι απορριμμάτων είναι κλειστοί και ποδοκίνητοι και βρίσκονται σε κατάλληλες θέσεις, μακριά από τρόφιμα και με την κατάλληλη σήμανση.
 1. ΔΩΜΑΤΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ/ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 • Το δωμάτιο του διαχειριστή διαθέτει κρεβάτι (ή κρεβάτια) καθώς και ανεξάρτητο wc – ντους.
 • Όταν το καταφύγιο διαθέτει πρόσθετο προσωπικό, υπάρχουν επιπλέον δωμάτια.
 1. ΧΩΡΟΙ ΥΠΝΟΥ (κοιτώνες ή δωμάτια)
 • Οι χώροι ύπνου (κοιτώνες ή δωμάτια) έχουν ελάχιστο όγκο 5 (πέντε) κ.μ. ανά θέση.
 • Κάθε κοιτώνας ή δωμάτιο παρέχει μέγιστη δυναμικότητα 10 (δέκα) θέσεων και διαθέτει τουλάχιστον ένα άνοιγμα για άμεσο αερισμό.
 • Διαθέτουν ατομικές κλίνες (κουκέτες), με σταθερές κλίμακες που επιτρέπουν την άνετη πρόσβαση στο ανώτερο επίπεδο.
 • Οι κουκέτες διαχωρίζονται με μια πλάγια απόσταση περίπου 0,60μ.
 • Είναι οργανωμένοι είτε σε ατομικές κλίνες είτε σε στρώματα παρακείμενα επάνω στην ίδια επιφάνεια (bat-flanc).
 • Το ελάχιστο πλάτος των κουκετών είναι 0,80 μ. και το ελάχιστο μήκος είναι 2,00 μ.
 • Τα στρώματα έχουν επένδυση με καλύμματα.
 • Οι κουβέρτες και τα καλύμματα πλένονται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο με ευθύνη του φύλακα και, όπου δεν υπάρχει, με ευθύνη του φορέα διαχείρισης.
 1. WC και ΝΤΟΥΣ (χώροι υγιεινής)
 • Βρίσκονται δίπλα ή μέσα στους κοιτώνες, ανάλογα με τη δυνατότητα παροχής νερού από πηγή ή υφιστάμενη δεξαμενή νερού.
 • Δύναται να υπάρχουν και κοινόχρηστα wc εκτός του περιγράμματος του κτιρίου (εξωτερική πρόσβαση).
 • Η αναλογία των wc είναι 1 (ένα) ανά 20 (είκοσι) άτομα και η αναλογία των νιπτήρων και των ποδονιπτήρων είναι 1 (ένα) ανά 10 (δέκα) άτομα.
 • Εάν επιτρέπεται από το σύστημα υδροδότησης, προβλέπεται η ύπαρξη 1 (ένα) ντους για κάθε 20 (είκοσι) άτομα κατ’ ελάχιστο.
 • Οι χώροι υγιεινής του φύλακα και του πρόσθετου προσωπικού δεν συνυπολογίζονται στον πιο πάνω καθορισμό αναλογιών.
 1. ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ – ΔΕΞΑΜΕΝΗ
 • Η δεξαμενή κατασκευάζεται κατόπιν μελέτης και με υλικά επίστρωσης που αντέχουν σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, κατάλληλα για δεξαμενές/ συλλέκτες νερού.
 1. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ – ΑΠΟΒΛΗΤΑ
 • Στα καταφύγια υπάρχουν 2 (δύο) ή 3 (τρεις) απορροφητικοί βόθροι, των οποίων η χρήση εναλλάσσεται με ευθύνη του διαχειριστή του καταφυγίου.
 • Η συντήρηση και ο καθαρισμός των βόθρων γίνεται με διάσπαση και αποικοδόμηση της οργανικής ύλης από τους ίδιους.
 • Όπου είναι εφικτό, οι βόθροι τοποθετούνται σε μακρινή απόσταση από το καταφύγιο και το μονοπάτι πρόσβασης.
 • Τήρηση της νομοθεσίας περί αποχετευτικών συστημάτων αναφορικά με τις αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται κατά την κατασκευή τους (υποπαρ. 3.16 και 3.17 του άρθρου 26 της υπ’ αριθ. αριθ. 3046/304/1989 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Δ’ 59), όπως ισχύουν).
 1. ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
 • Σε όλα τα καταφύγια υπάρχει ηλεκτροπαραγωγικό ζεύγος (γεννήτρια) για την τροφοδοσία του καταφυγίου με ηλεκτρισμό.
 • Εναλλακτικά μπορούν να υπάρχουν φωτοβολταϊκά, μικρές ανεμογεννήτριες ή συνδυασμός τους.
 • Στο καταφύγιο τοποθετείται υποχρεωτικά αλεξικέραυνο τύπου ακίδας, τύπου ιονισμού ή τύπου κλωβού Faraday.
 1. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
 • Το καταφύγιο έχει αναρτημένο διάγραμμα εξόδου – διαφυγής, σε εμφανές σημείο.
 • Επιβάλλεται η τοποθέτηση αυτόνομων ανιχνευτών καπνού που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 14604, όπως κάθε φορά ισχύει, και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή σε όλους τους χώρους του καταφυγίου.
 • Επιβάλλεται η τοποθέτηση ενός (1) φορητού πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης ή βάσης νερού, κατασβεστικής ικανότητας τουλάχιστον 21Α-113Β-Ό ανά 75 τ.μ. μικτής επιφάνειας. Οι πυροσβεστήρες τοποθετούνται σε εμφανή και με εύκολη πρόσβαση σημεία από το προσωπικό και τους ορειβάτες.
 • Στον χώρο της κουζίνας επιβάλλεται η τοποθέτηση ενός (1) φορητού πυροσβεστήρα κατηγορίας πυρκαγιάς F, ελάχιστης κατασβεστικής ικανότητας 25F.

Άρθρο 5

Τεχνικές προδιαγραφές καταφυγίων έκτακτης ανάγκης

Πριν την εγκατάσταση του ορειβατικού καταφυγίου έκτακτης ανάγκης (μόνιμο ή μεταφερόμενο), ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει την ΕΥΠΑΤΕ με αίτηση, η οποία συνοδεύεται από εισήγηση της ΕΟΟΑ σχετικά με την τοποθεσία εγκατάστασης του ορειβατικού καταφυγίου. Η ΕΥΠΑΤΕ ακολούθως ενημερώνει όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες.

 1. ΜΟΝΙΜΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Το μέγεθος του κτιρίου δεν ξεπερνά τα 30 τ.μ. και μπορεί να αποτελείται από έναν ή δυο χώρους.

α. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

 • Βρίσκεται σε υψόμετρο πάνω από 900 μέτρα.
 • Είναι προσιτό με όποιες καιρικές συνθήκες επικρατούν.
 • Έχει πλαισιακό φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα, οι τοιχοπληρώσεις του είναι από οπτοπλινθοδομή με ξύλινη ή μεταλλική στέγη και η βάση τους είναι μεταλλική ή από μπετόν.

β. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

 • Το καταφύγιο θερμομονώνεται εσωτερικά με θερμομονωτικό υλικό ικανού πάχους (π.χ. 20 εκ.).
 • Η θερμομόνωση επικαλύπτεται ώστε το χειμώνα να διατηρείται εσωτερικά σταθερή θερμοκρασία, ύψους περίπου 5 – 7 βαθμών C.
 • Πρόβλεψη για επαρκή φυσικό ή τεχνητό αερισμό του καταφυγίου (π.χ. οπές αερισμού), ώστε να διαφεύγει η υγρασία που δημιουργείται από την κατά πολλούς μήνες μη χρήση του κτιρίου, καθώς και από την αυξημένη ποσότητα υδρατμών που θα υπάρξουν στο χώρο από την προσέλευση ορειβατών.

γ. ΕΞΟΔΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

 • Στη στέγη δύναται να υπάρχει ανθρωποθυρίδα ανάγκης, εισόδου – εξόδου, με εσωτερική κατακόρυφη κλίμακα ασφαλείας με αντιολισθητική επιφάνεια και εύχρηστο σχήμα σκαλοπατιών.

δ. ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ

 • Σε όλα τα μόνιμα καταφύγια έκτακτης ανάγκης, με όποιον τρόπο και εάν είναι κατασκευασμένα, τοποθετείται αλεξικέραυνο τύπου ακίδας, τύπου ιονισμού ή τύπου κλωβού Faraday.

ε. ΧΩΡΟΣ ΥΠΝΟΥ

 • Στο χώρο ύπνου υπάρχουν κουκέτες που έχουν ελάχιστο όγκο 5 κ.μ. ανά θέση.
 • Ο κοιτώνας παρέχει μέγιστη δυναμικότητα 6 θέσεων και διαθέτει τουλάχιστον ένα άνοιγμα για άμεσο αερισμό.
 • Προβλέπεται η ύπαρξη ατομικών κλινών (κουκετών) σε δύο το πολύ επίπεδα, με σταθερές κλίμακες που επιτρέπουν την άνετη πρόσβαση στο ανώτερο επίπεδο.
 • Είναι οργανωμένες είτε σε ατομικές κλίνες είτε σε στρώματα παρακείμενα επάνω στην ίδια επιφάνεια (bat-flanc).
 • Το ελάχιστο πλάτος των κουκετών είναι 0,80 μ. και το ελάχιστο μήκος είναι 2,00 μ.
 • Δεν διατίθενται κλινοσκεπάσματα.
 1. ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
 • Τα μεταφερόμενα καταφύγια έκτακτης ανάγκης είναι οικίσκοι χωρητικότητας 3 έως 4 ατόμων, όχι μεγαλύτεροι των 12 τ.μ., κατασκευασμένοι από μέταλλο ή pvc που μπορούν να μεταφερθούν από ελικόπτερο.
 • Οι οικίσκοι είναι ειδικά διαμορφωμένοι με πολύ καλή θερμομόνωση, σταθερές κουκέτες και εξοπλισμό ανάγκης.
 • Η θερμομόνωση επικαλύπτεται ώστε το χειμώνα να διατηρείται εσωτερικά σταθερή θερμοκρασία, ύψους περίπου 5 – 7 βαθμών C.
 • Πρόβλεψη για επαρκή φυσικό ή τεχνητό αερισμό του καταφυγίου (π.χ. οπές αερισμού)

Άρθρο 6

Διαδικασία εγκατάστασης καταφυγίων έκτακτης ανάγκης

 1. Για την εγκατάσταση του μόνιμου καταφυγίου έκτακτης ανάγκης απαιτείται: α. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του φορέα διαχείρισης προς την ΕΥΠΑΤΕ. β. Χάρτης της ευρύτερης περιοχής σε κλίμακα 1:5000 (Υπόβαθρο της ΓΥΣ) όπου σημειώνεται με ευκρίνεια η ακριβής θέση της κτιριακής εγκατάστασης και ο δρόμος προσπέλασης και τα μονοπάτια.

γ. Τεχνική έκθεση με αναλυτική περιγραφή της θέσης της εγκατάστασης και των προδιαγραφών της παρ. 1 του άρθρου 5 της παρούσας.

δ. Εισήγηση της ΕΟΟΑ για την κατάλληλη τοποθεσία της εγκατάστασης, κατόπιν αυτοψίας της περιοχής, ώστε να διασφαλίζεται η εγκατάσταση των καταφυγίων σε κατάλληλα σημεία του βουνού.

Τα δικαιολογητικά β, γ και δ υποβάλλονται εις διπλούν και διαβιβάζονται στην αρμόδια δασική υπηρεσία, η οποία μεριμνά για την έκδοση έγκρισης επέμβασης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και κοινοποιεί την έγκριση επέμβασης στην ΕΥΠΑΤΕ.

 1. Για τα μεταφερόμενα ορειβατικά καταφύγια έκτακτης ανάγκης, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει την ΕΥΠΑΤΕ σχετικά με την τοποθεσία εγκατάστασης του μεταφερόμενου ορειβατικού καταφυγίου έκτακτης ανάγκης. Η ΕΥΠΑΤΕ ακολούθως ενημερώνει την αρμόδια δασική υπηρεσία, η οποία ελέγχει σχετικά με την ύπαρξη ή μη δεσμεύσεων ως προς τη δασική νομοθεσία.

Σε εκτάσεις που διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας εκδίδεται απόφαση έγκρισης επέμβασης από την οικεία δασική αρχή, η οποία τροποποιείται κάθε φορά ως προς τη θέση στην οποία μεταφέρεται το ορειβατικό καταφύγιο.

Άρθρο 7

Έκδοση διαπιστωτικής πράξης σε υφιστάμενα ορειβατικά καταφύγια μόνιμης κατασκευής

 1. Για τα υφιστάμενα ορειβατικά καταφύγια για τα οποία εκκρεμεί η έκδοση διαπιστωτικής πράξης και η υπουργική απόφαση νομιμοποίησης αυτών, ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 12 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4519/2018.
 2. Για την έκδοση διαπιστωτικής πράξης από την ΕΥΠΑΤΕ απαιτείται η υποβολή των κάτωθι δικαιολογητικών:

α. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή του καταφυγίου.

β. Χάρτης της ευρύτερης περιοχής σε κλίμακα 1:5000 (Υπόβαθρο της ΓΥΣ) όπου σημειώνεται με ευκρίνεια η ακριβής θέση της κτιριακής εγκατάστασης και ο δρόμος προσπέλασης. Η πρόσβαση προς τα ορειβατικά καταφύγια ενεργείται από δημόσια ή δασική οδό, όπου υπάρχει, άλλως από ορειβατικά μονοπάτια.

γ. Τοπογραφικό διάγραμμα του γηπέδου εξαρτημένου σε ΕΓΣΑ 87 με σύστημα GPS κάνοντας χρήση του ελληνικού συστήματος εντοπισμού HEPOS.

δ. Συνοπτική περιγραφή της λειτουργίας ορειβατικού καταφυγίου, στην οποία αναφέρονται τα χαρακτηριστικά του καταφυγίου, η ιδιοκτησία ή η παραχώρηση της χρήσης έκτασης στην οποία έχει ανεγερθεί το καταφύγιο, περιγραφή της γύρω περιοχής και η σκοπιμότητα λειτουργίας του καταφυγίου. Το ως άνω δικαιολογητικό συντάσσεται είτε από το νόμιμο εκπρόσωπο του καταφυγίου, είτε από μηχανικό σύμφωνα με τα επαγγελματικά του δικαιώματα.

ε. Αρχιτεκτονικά σχέδια του κτιρίου (κάτοψη-όψεις-τομές).

στ. Τεχνική περιγραφή των εγκαταστάσεων και των υποδομών του ορειβατικού καταφυγίου.

ζ. Φωτογραφική αποτύπωση του ορειβατικού καταφυγίου εσωτερικά και εξωτερικά.

η. Οπτικός έλεγχος του κτιρίου, ώστε να προσδιοριστούν πιθανές ρηγματώσεις, αποφλοιώσεις και λοιπές ατέλειες (παθολογία των κατασκευών, στοιχεία τρωτότητας).

θ. Ο φάκελος συμπληρώνεται από τα λοιπά στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρ. 12 του άρθρου 52 του ν.4280/2014, όπως ισχύει.

Άρθρο 8

Ορειβατικά καταφύγια υπό ανέγερση ή επέκταση

 1. Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του ορειβατικού καταφυγίου, η ΕΥΠΑΤΕ γνωμοδοτεί ως προς τα κριτήρια επιλογής τοποθεσίας εγκατάστασης ορειβατικού καταφυγίου, όπως αναγράφονται στον ορισμό των ορειβατικών καταφυγίων στο άρθρο 1 της παρούσας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τη σχετική εισήγηση της ΕΟΟΑ. Η γνωμοδότηση εκδίδεται για το σύνολο της έκτασης, ανεξαρτήτως αν σε αυτήν περιλαμβάνονται τμήματα που υπάγονται σε ειδικά καθεστώτα προστασίας, για τα οποία εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις που τα διέπουν.
 2. Τα ορειβατικά καταφύγια κατασκευάζονται σύμφωνα με τις επιτρεπόμενες χρήσεις και τους όρους και περιορισμούς δόμησης που καθορίζονται για την περιοχή από τις γενικές και ειδικές πολεοδομικές και κτιριοδομικές διατάξεις.
 3. Σε περίπτωση ανέγερσης ή επέκτασης υφισταμένου ορειβατικού καταφυγίου σε εκτάσεις που προστατεύονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας ή για κάθε επιπλέον πρόσκαιρη ή μόνιμη κατασκευή που πρόκειται να δημιουργηθεί, απαιτείται προηγούμενη έγκριση επέμβασης της δασικής υπηρεσίας με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 998/1979, όπως ισχύει.
 4. Αν υπάρχει αυθαίρετη οικοδομή ή αυθαίρετο τμήμα αυτής σε εκτάσεις που προστατεύονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, ακολουθείται η διαδικασία έκδοσης διαπιστωτικής πράξης και απόφασης νομιμοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της παρούσας. Σε περίπτωση που βεβαιώνεται από την αρμόδια δασική υπηρεσία ότι η έκταση δεν προστατεύεται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, ακολουθείται διαδικασία υπαγωγής στις διατάξεις του ν.4495/2017, όπως ισχύει.
 5. Για τη χορήγηση της άδειας δόμησης, ο φορέας διαχείρισης καταθέτει αίτηση στο Πολεοδομικό Γραφείο της ΕΥΠΑΤΕ, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την ΚΥΑ 7533/13.02.2012 (Β’ 251), όπως ισχύει.

Άρθρο 9

Διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ) στα ορειβατικά καταφύγια μόνιμης κατασκευής

 1. Για τη νόμιμη λειτουργία των ορειβατικών καταφυγίων, απαιτείται η χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ). Για την έκδοση του ΕΣΛ υποβάλλονται στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΕΥΠΑΤΕ) του Υπουργείου Τουρισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Αίτηση-δήλωση, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Άρθρου 10, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος φυσικού ή νομικού προσώπου, ο Αριθμός

Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) στην οποία υπάγεται. Στην ίδια αίτηση δηλώνεται και ο προς έγκριση διακριτικός τίτλος του Ορειβατικού Καταφυγίου.

β. Υπεύθυνη δήλωση τήρησης του «Κανονισμού Ορειβατικών Καταφυγίων» όπως αυτός ορίζεται στη με αριθμό 2868/18.02.2004 Κοινή Απόφαση Υφυπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας (Β’ 398).

γ. Συμφωνητικό μίσθωσης, εφ’ όσον πρόκειται για μισθωμένο ακίνητο.

δ. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του αιτούντα (φορέα διαχείρισης ή μισθωτή), από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα. Το δικαιολογητικό αναζητείται υπηρεσιακά εφ’ όσον εκδίδεται από ημεδαπή αρχή. Φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια άλλου κράτους υποβάλλουν ισοδύναμο έγγραφο που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους με το οποίο βεβαιώνεται η μη καταδίκη για τα ανωτέρω αδικήματα. Αν στη χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν προβλέπεται η έκδοση εγγράφου ισοδύναμου προς το απόσπασμα ποινικού μητρώου, τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή, για τα κράτη όπου δεν υφίσταται τέτοια, από υπεύθυνη δήλωση, η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης βεβαίωσης ή της υπεύθυνης δήλωσης. Το αντίγραφο του ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, καθώς και τα ανωτέρω έγγραφα υποβάλλονται εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους.

ε. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του φορέα διαχείρισης ή του μισθωτή, εφόσον πρόκειται για μισθωμένο ακίνητο, ότι έχουν ληφθεί και θα συντηρούνται τα μέσα πυροπροστασίας της παρ. 12 του άρθρου 4 της παρούσας.

στ. Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ύψους 300,00 ευρώ εφάπαξ. Το ως άνω παράβολο κατατίθεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου σε οποιαδήποτε ΔΟΥ στον ΚΑΕ 3741.

ζ. Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου που θα βεβαιώνει την καλή λειτουργία της ηλεκτροδότησης του καταφυγίου.

η. Βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος του καταφυγίου, η οποία εκδίδεται από μηχανικό (σύμφωνα με τα επαγγελματικά του δικαιώματα).

θ. Υπεύθυνη δήλωση του φορέα διαχείρισης ή του μισθωτή, εφ’ όσον πρόκειται για μισθωμένο ακίνητο, ότι πληρούνται οι υγειονομικές προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας.

ι. Αντίγραφο ποινικού μητρώου του διαχειριστή του καταφυγίου, σε περίπτωση που ο διαχειριστής του καταφυγίου δεν συμπίπτει με τον εκπρόσωπο του φορέα διαχείρισης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαχειριστής δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα. Το δικαιολογητικό αναζητείται υπηρεσιακά εφ’ όσον εκδίδεται από ημεδαπή αρχή. Φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια άλλου κράτους υποβάλλουν ισοδύναμο έγγραφο που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους, με το οποίο βεβαιώνεται η μη καταδίκη για τα ανωτέρω αδικήματα. Αν στη χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν προβλέπεται η έκδοση εγγράφου ισοδύναμου προς το απόσπασμα ποινικού μητρώου, τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή, για τα κράτη όπου δεν υφίσταται τέτοια, από υπεύθυνη δήλωση, η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης βεβαίωσης ή της υπεύθυνης δήλωσης. Το αντίγραφο του ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, καθώς και τα ανωτέρω έγγραφα υποβάλλονται εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους.

ια. Τα α), β) και γ) πιστοποιητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 της παρούσας.

ιβ. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Ορειβατικού καταφυγίου.

ιγ. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 του φορέα διαχείρισης ή του μισθωτή, εφ’ όσον πρόκειται για μισθωμένο ακίνητο, περί τήρησης των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών της παρούσης.

ιδ. Άδεια δόμησης

αα. Για τα ορειβατικά καταφύγια που διαθέτουν οικοδομική άδεια προγενέστερης της παρούσας απόφασης, υποβάλλεται η οικοδομική άδεια, συνοδευόμενη από δήλωση αντοχής ή οπτικό έλεγχο του κτιρίου καθώς και τα δικαιολογητικά β-ζ της παρ. 2 του άρθρου 7 της παρούσας. Για τις ανωτέρω περιπτώσεις όταν οι εκτάσεις προστατεύονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και δεν διαθέτουν έγκριση επέμβασης της δασικής αρχής, εφαρμόζονται οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας σε ό,τι αφορά στο καθεστώς νομιμότητάς τους. ββ. Για τα ορειβατικά καταφύγια που δεν διαθέτουν οικοδομική άδεια προσκομίζεται διαπιστωτική πράξη του ορειβατικού καταφυγίου, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας και η απόφαση νομιμοποίησης του ορειβατικού καταφυγίου. γγ. Σε περίπτωση ύπαρξης μη νόμιμων κατασκευών σε εκτάσεις που προστατεύονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, ακολουθείται η διαδικασία έκδοσης διαπιστωτικής πράξης και ΚΥΑ νομιμοποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της παρούσας. Σε περίπτωση που βεβαιώνεται από την αρμόδια δασική υπηρεσία ότι η έκταση δεν προστατεύεται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, προσκομίζεται η δήλωση υπαγωγής στις διατάξεις του ν.4495/2017, όπως ισχύει.

Τα υφιστάμενα ορειβατικά καταφύγια δεν προσκομίζουν τα δικαιολογητικά ιβ και ιγ.

 1. Για την επέκταση των υφιστάμενων καταφυγίων απαιτείται τροποποίηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ) του καταφυγίου, για την οποία υποβάλλονται στην ΕΥΠΑΤΕ τα εξής:

α. Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου που θα βεβαιώνει την καλή λειτουργία της ηλεκτροδότησης του καταφυγίου.

β. Αρχιτεκτονικά σχέδια του κτιρίου (κάτοψη-όψεις-τομές).

γ. Τεχνική περιγραφή των εγκαταστάσεων και των υποδομών.

δ. Δήλωση αντοχής κτιρίου ή οπτικός έλεγχος, ώστε να προσδιοριστούν πιθανές ρηγματώσεις, αποφλοιώσεις και λοιπές ατέλειες (παθολογία των κατασκευών, στοιχεία τρωτότητας)

ε. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 του φορέα διαχείρισης ή του μισθωτή, εφ’ όσον πρόκειται για μισθωμένο ακίνητο, περί τήρησης των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών της παρούσης.

στ. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 του φορέα διαχείρισης ή του μισθωτή, εφ’ όσον πρόκειται για μισθωμένη ακίνητο, ότι έχουν ληφθεί και θα συντηρούνται τα μέσα πυροπροστασίας της παρ. 12 του άρθρου 4 της παρούσας.

ζ. Για τις εκτάσεις που προστατεύονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, για την επέκταση των υφιστάμενων καταφυγίων ή για κάθε επιπλέον πρόσκαιρη ή μόνιμη κατασκευή που πρόκειται να δημιουργηθεί, απαιτείται προηγούμενη έγκριση επέμβασης της δασικής υπηρεσίας με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 998/1979, όπως ισχύει.

η. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

στ. Άδεια δόμησης για την επέκταση του ορειβατικού καταφυγίου.

 1. Όταν ο μισθωτής είναι νομικό πρόσωπο, τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. Επίσης υποβάλλονται ως δικαιολογητικά και τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία του νομικού προσώπου.
 2. Το ΕΣΛ είναι αόριστης διάρκειας. Τα δικαιολογητικά των οποίων η ισχύς λήγει αντικαθίστανται πριν τη λήξη τους, σε διαφορετική περίπτωση αναστέλλεται αυτοδίκαια η ισχύς του ΕΣΛ και το καταφύγιο σφραγίζεται με απόφαση του Προϊσταμένου της κατά τόπο αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού (ΠΥΤ). Το σήμα επαναχορηγείται όταν υποβληθούν προσηκόντως τα δικαιολογητικά που έληξαν.
 3. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των προδιαγραφών του άρθρου 4 ή παράβασης της ισχύουσας τουριστικής νομοθεσίας επιβάλλεται από τον Προϊστάμενο της κατά τόπο αρμόδιας ΠΥΤ χρηματικό πρόστιμο ύψους από 500,00 € έως 2.000,00 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της παράβασης, ή/ και σφράγιση του καταφυγίου.
 4. Κατά των αποφάσεων επιβολής χρηματικού προστίμου χωρεί προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής Προσφυγών του άρθρου 4 παρ. 6 του ν. 3270/2004 (Α’ 187), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 5. Για οποιαδήποτε αλλαγή που συνεπάγεται τροποποίηση του ΕΣΛ, απαιτείται η υποβολή των αντίστοιχων δικαιολογητικών καθώς και απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ίσου με το 20% του ποσού που καθορίζεται στην περίπτωση στ’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
 6. Η ΕΥΠΑΤΕ χορηγεί ΕΣΛ εντός πενήντα (50) ημερών από την προσήκουσα υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία τεκμαίρεται η χορήγηση του ΕΣΛ, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 (Α’ 63) και ο αιτών μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την ΕΥΠΑΤΕ.

Άρθρο 10

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν 1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Περιγραφή αιτήματος: «Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ορειβατικά Καταφύγια»

ΠΡΟΣ: Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΕΥΠΑΤΕ) Υπουργείου Τουρισμού ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

(φυσικό πρόσωπο ή νόμιμος εκπρόσωπος σε περίπτωση νομικού προσώπου)

Όνομα: Επώνυμο:
ΌνομαΠατέρα: ΕπώνυμοΠατέρα:
ΌνομαΜητέρας: ΕπώνυμοΜητέρας:

 

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας:* Α.Φ.Μ:
Αριθ.Διαβατηρίου:* Βεβαίωση καλής υγείας: Ιθαγένεια:
Ημερομηνίαγέννησης1: ΤόποςΓέννησης:

 

Χώρα: Πόλη: Οδός: Αριθ ΤΚ:

Τόπος

Κατοικίας

Τηλ: Fax: e­mail:

συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

1 Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός : π.χ. 7 Φεβρουαρίου 1969 και 070269.

ΑΔΑ: 7ΝΧ0465ΧΘΟ-53Ξ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Επωνυμία:
Αρ. Καταστατικού: Ετος Ίδρυσης:
Αρ. και έτος ΦΕΚ / ΤΑΠΕΤ (για ΑΕ και ΕΠΕ) ή αριθμός και ημερομηνία καταχώρισης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας (για ΟΕ και ΕΕ) ή ο αριθμός ΓΕΜΗ:
Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ.:
Εδρα Οδός: Αριθ: ΤΚ:
Δήμος / Κοινότητα: Νομός:
Τηλ: Fax: E – mail:

ΟΡΙΣΜΟΣ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ2 (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης): Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο, απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΕΡΑ:

ΑΔΤ:

ΟΔΟΣ: ΑΡΙΘ: Τ.Κ:
Τηλ: Fax: E – mail:

Παρακαλώ για τη χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας Ορειβατικού Καταφυγίου με τα κάτωθι στοιχεία:

Επωνυμία επιχείρησης:

Διεύθυνση Δήμος / Κοινότητα: Οδός: Αριθ.: ΤΚ:
επιχείρησης

2

Βλ. σημείο 1 περιεχομένου υπεύθυνης δήλωσης (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)

ΑΔΑ: 7ΝΧ0465ΧΘΟ-53Ξ

Α.Φ.Μ. : Δ.Ο.Υ.:
Τηλ: Fax: E – mail:
Διακριτικός τίτλος Ορειβατικού Καταφυγίου (προαιρετικά)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις3, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

«1. Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος).

2…………………………………………………………………. »

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:

 1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση που δηλώνεται στην παρούσα αίτηση
 2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας
 3. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας
 4. Να σας αποσταλεί με fax στον αριθμό:

(Ημερομηνία)

Ο/Η αιτών/ούσα (Σφραγίδα-υπογραφή)

3 «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών».

Άρθρο 11

Καταργούμενες διατάξεις

Με την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής καταργείται:

Η με αριθ. 23948/20.11.2015 απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός προδιαγραφών ορειβατικών καταφυγίων και διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας» (Β’ 2570).

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Σωκράτης Φάμελλος

Η Υπουργός Τουρισμού

Έλενα Κουντουρά