Κτηματολόγιο: Διαγωνισμός Υπηρεσιών Συμβούλου για το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Πόρων

Geomeletitiki.gr > ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ > Κτηματολόγιο: Διαγωνισμός Υπηρεσιών Συμβούλου για το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Πόρων

Δημοσιεύθηκε η διακήρυξη διαγωνισμού με αντικείμενο την «Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Συμβούλου για τον σχεδιασμό και Παρακολούθηση Υλοποίησης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Πόρων της «Ελληνικό Κτηματολόγιο» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 348.440,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 281.000,00 €, ΦΠΑ: 67.440,00 €)

Το έργο σκοπεύει να αναδείξει και να προδιαγράψει το σύνολο των διοικητικών, οργανωτικών, λειτουργικών και τεχνολογικών παραμέτρων που κρίνονται απαραίτητες για την επιτυχή υλοποίηση του κυρίως έργου «Προμήθεια Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών πόρων (ERP)» που θα υποστηρίζει όλες τις λειτουργικές περιοχές του φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ». Ενδεικτικά αναφέρεται Οικονομική και Λογιστική Διαχείριση, Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, Διαχείριση Έργων, Πρωτοκόλλου και Διαχείρισης Εγγράφων, κοκ. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού το υπό προμήθεια Πληροφοριακό Σύστημα οφείλει να ενσωματώσει όλες τις υπηρεσίες των υφισταμένων συστημάτων και να διαλειτουργεί με όλα τα παραγωγικά υποσυστήματα που έχει αναπτύξει ο φορέας (ΣΠΕΚ (υποσύστημα Ταμείου), ΣΤΕΚ, Κεντρική Ψηφιακή Βάση) για την υλοποιήση των επιχειρησιακών του στόχων (Κτηματογράφηση, Λειτουργία Κτηματολογίου, Διάθεση/ πώληση προϊόντων και υπηρεσιών)

Επιμέρους στόχοι του έργου αποτελούν:

  1. Η αποτύπωση του συνολικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» με προβολή των επιχειρησιακών και λειτουργικών αναγκών των επιμέρους Διευθύνσεων.
  2. Η οριοθέτηση του εύρους και της μορφής παρεμβάσεων που θα προταθούν από τον ανάδοχο και θα εγκρίνει η αναθέτουσα αρχή για την υποστήριξη και ενίσχυση του παραπάνω πλαισίου λειτουργίας μέσω του νέου πληροφοριακού συστήματος
  3. Η εκπόνηση αναλυτικών λειτουργικών, τεχνολογικών και τεχνικών προδιαγραφών καθώς και η τεκμηρίωση αυτών H απαιτουμένη περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του κυρίως έργου «Προμήθεια Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών πόρων (ERP)». Σύνταξη του σχεδίου διακήρυξης.
  4. Υποστήριξη στη διοίκηση – παρακολούθηση της υλοποίησης και στις παραλαβές παραδοτέων του Κυρίως Έργου.

Δείτε παρακάτω: