Η απόφαση για αναθεώρηση οικοδομικών αδειών – Αλλαγές για θέσεις στάθμευσης και αυτοψίες

Geomeletitiki.gr > Uncategorized > Η απόφαση για αναθεώρηση οικοδομικών αδειών – Αλλαγές για θέσεις στάθμευσης και αυτοψίες

Μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος έκδοσης οικοδομικών αδειών «e-adeies» θα γίνεται η αναθεώρηση των παλαιών οικοδομικών αδειών, με υποβολή των σχεδίων και δικαιολογητικών σε ψηφιακή μορφή, ενώ οι νέες αναθεωρημένες άδειες θα αναρτώνται σε δημόσια θέα στη «Διαύγεια».

Με νέα απόφαση του υπουργού ΠΕΝ, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ και τέθηκε άμεσα σε ισχύ από τις 29 Μαρτίου 2019, συμπληρώνεται και  τροποποιείται η αρχική απόφαση του ΥΠΕΝ του Ιουλίου 2018 για την ηλεκτρονική έκδοση των οικοδομικών αδειών.

Στη νέα απόφαση προβλέπεται ότι η αναθεώρηση παλαιών οικοδομικών αδειών και αδειών δόμησης, χωρίς μεταβολή των πολεοδομικών μεγεθών κάλυψης, δόμησης και όγκου, καθώς και η ανα­θεώρηση των αδειών αυτών για αλλαγή επιβλέποντα, ή για παράταση ως προς τον χρόνο ισχύος τους, εκδίδεται από το πληροφοριακό σύστημα«e-adeies».

Αλλαγές σε θέσεις στάθμευσης και ελέγχους

Παράλληλα προβλέπονται αλλαγές και διορθώσεις στην μέχρι τώρα διαδικασία ηλεκτρονικής έκδοσης αδειών, σε θέματα όπως:

Υλοποίησης είτε εξαγοράς των θέσεων στάθμευσης στα κτίρια της κατηγορίας 3 . Το ΥΠΕΝ προφανώς αναγνωρίζοντας ότι υπήρχε κενό στο σύστημα ηλεκτρονικής έκδοσης αδειών, με αποτέλεσμα, να γεμίζουν οι δρόμοι με αυτοκίνητα και να αδειάζουν τα δημόσια ταμεία, όπως αποκάλυψε το ρεπορτάζ του ecopress προβαίνει σε διορθωτική ρύθμιση, με τη  νεά απόφαση η οποία προβλέπει ότι:

-«Κατά το στάδιο ελέγχου εισφορών και κρατήσεων της άδειας, εξουσιοδοτημέ­νος υπάλληλος της ΥΔΟΜ θα ελέγχει και την καταβολή εισφορών που τυχόν προκύπτουν από εξαγορά θέσεων στάθμευσης ή εισφορά σε γη και χρήμα.

Σε αναθεώρησεις οικοδομικών αδειών μετά τη λήξη τους, για να παραταθεί η ισχύς τους προκειμένου να ολοκληρωθούν κτιριακά έργα, όσον αφορά τις αυτοψίες, οι οποίες με τη νέα απόφαση  θα γίνονται πλέον όχι από υπάλληλους της ΥΔΟΜ αλλά από ελεγκτές δόμησης, σύμφωνα με τις προθεσμίες, που ορίζει ο πολεοδομικός νόμος 4495/17.

Στη Διαύγεια

Η αναθεώρηση των παλαιών οικοδομικών αδειών και αδειών δόμησης, χωρίς μεταβολή των πολεοδομικών μεγεθών κάλυψης, δόμησης και όγκου, καθώς και η ανα­θεώρηση των αδειών αυτών για αλλαγή επιβλέποντα, ή για παράταση ως προς τον χρόνο ισχύος τους, θα εκδίδεται από το πληροφοριακό σύστημα, λέει η νέα απόφαση του ΥΠΕΝ καθώς επίσης ότι θα  υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρε­σία και εκδίδεται αυτόματα η αναθεώρηση της οικοδομι­κής άδειας η οποία λαμβάνει αριθμό και αναρτάται στη Διαύγεια.

Στη συνέχεια, μεταφέρεται στον καθορισμένο από το ΥΠΕΝ διαδικτυακό τόπο, στον οποίο παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση στους πολίτες στα στοιχεία του ηλε­κτρονικού εντύπου της αναθεώρησης της άδειας, καθώς και του στελέχους της αρχικής άδειας σε ηλεκτρονική μορφή, του τοπογραφικού διαγράμματος και του δια­γράμματος κάλυψης που την συνοδεύουν. Σε περίπτωση που δεν τροποποιούνται τα ανωτέρω σχέδια, αναρτώνται αυτά της αρχικής αδείας σε ηλεκτρονική μορφή.

Ολόκληρη η νέα απόφαση του ΥΠΕΝ

Ολόκληρη η νέα απόφαση του ΥΠΕΝ με τίτλο,  «τροποποίηση της ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/ 23.7.2018 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλο­ντος και Ενέργειας «Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 29 του ν. 4495/2017 και κα­θορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4495/2017» (ΦΕΚ Β’ 3136), όπως ισχύει.

ΟΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του ν. 4495/2017 και ιδίως του Τμήμα­τος Β’ αυτού.
 2. Τις διατάξεις του ν. 4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομέ­νων του δημόσιου τομέα».
 3. Τις διατάξεις του ν. 3882/2010 «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών – εναρμόνιση με την Οδη­γία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματο­λογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις»».
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυ­ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98).
 5. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί­ου Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περι­βάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομη­χανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Του­ρισμού» (ΦΕΚ Α’ 114).
 6. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουρ­γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’ 210).
 7. Τις διατάξεις του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουρ­γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.ΠΕΝ.)» (ΦΕΚ Α’ 160).
 8. Τις διατάξεις του ν. 4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομέ­νων του δημόσιου τομέα».
 9. Την Φ.40.4/1/989/2012 υπουργική απόφαση «Κύρω­ση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυ­βέρνησης» (ΦΕΚ Β’ 1301).
 10. Την Φ.40.4/3/1031/2012 υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο» (ΦΕΚ Β’ 1317), όπως ισχύει.
 11. Την Φ.60/86/1435/2012 υπουργική απόφαση «Κα­θορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης ψηφιακών πιστοποιητικών κα­θώς και ανάκτησης του ψηφιακού πιστοποιητικού κρυ­πτογράφησης μέσω των ΚΕΠ (Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών) ως Εντεταλμένων Γραφείων» (ΦΕΚ Β’ 1876).
 12. Την Φ.40.4/163/2013 υπουργική απόφαση «Ρυθ­μίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσή­μανσης, β) τις προδιαγραφές και τα πρότυπα του συ­στήματος για τη γνωστοποίηση, εγγράφων σε φυσικά πρόσωπα ή ΝΠΙΔ με χρήση ΤΠΕ και γ) την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημοσίου το­μέα και των φυσικών προσώπων ή ΝΠΙΔ» (ΦΕΚ Β’ 401).
 13. Το από 28.12.2016 Κείμενο Στρατηγικής της Γ.Γ. Ψηφιακής Πολιτικής του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτι­κής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016 -2021».
 14. Την ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/23.7.2018 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Διαδικα­σίες ηλεκτρονικής υποβολής, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 29 του ν. 4495/2017 και καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφω­να με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4495/2017» (ΦΕΚ Β’ 3136).
 15. Την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/71913/4555/19-10-2018 Τροποποίηση της ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/23.7.2018 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργει­ας «Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 29 του ν. 4495/2017 και καθορισμός ηλεκτρονικών υπη­ρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4495/2017» (ΦΕΚ Β’ 3136), όπως ισχύει. (ΦΕΚ Β’ 4747).
 16. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο­λογισμού, αποφασίζουμε:

Η ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/23-7-2018 υπουργική από­φαση (ΦΕΚ 3136 Β’) συμπληρώνεται και τροποποιείται ως εξής:

Άρθρο 1

Μετά το άρθρο 5, προστίθεται νέο άρθρο 5α, ως ακο­λούθως:

Άρθρο 5α

«Διαδικασία Αναθεώρησης παλαιών (έντυπων) οικοδομικών αδειών και αδειών δόμησης»

 1. Η αναθεώρηση παλαιών οικοδομικών αδειών και αδειών δόμησης, χωρίς μεταβολή των πολεοδομικών μεγεθών κάλυψης, δόμησης και όγκου, καθώς και η ανα­θεώρηση των αδειών αυτών για αλλαγή επιβλέποντα, ή για παράταση ως προς τον χρόνο ισχύος τους, εκδίδεται από το πληροφοριακό σύστημα με την εξής διαδικασία:

α) Υποβάλλεται αίτηση από τον διαχειριστή, με εισα­γωγή στο σύστημα των εξής στοιχείων και δικαιολογητικών:

 1. i. αίτηση για αναθεώρηση
 2. ii. υπεύθυνη δήλωση του κυρίου του έργου ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα για την ανάθεση της διαχείρι­σης της αίτησης στον Διαχειριστή αίτησης

iii.  τον αριθμό της (έντυπης) οικοδομικής άδειας ή άδειας δόμησης του κτιρίου, καθώς και τυχόν αναθε­ωρήσεων αυτής

ϊν. τα στοιχεία του κυρίου του έργου ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα

ν. τεχνική έκθεση μηχανικού και φωτογραφίες της κα­τασκευής ή του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου

νΐ. το στέλεχος και τα εγκεκριμένα σχέδια όλων των μελε­τών της αδείας σε ηλεκτρονικά αρχεία τύπου pdf

vii. στοιχεία, σχέδια και δικαιολογητικά που τροποποι­ούνται σε σχέση με την αρχική οικοδομική άδεια

viii.            εισφορές και κρατήσεις σύμφωνα με την περ. β της παρ. 9 του άρθρου 42 του ν. 4495/2017

 1. ix. αμοιβή επίβλεψης του παλαιού επιβλέποντα μηχα­νικού σε περίπτωση αλλαγής αυτού

χ. υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της αίτησης ότι αναλαμβάνει την ευθύνη της πληρότητας των υποβαλλό­μενων στοιχείων και δικαιολογητικών που συνοδεύουν την αίτηση

 1. xi. πόρισμα αυτοψίας, στην περίπτωση που απαιτείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (π.χ παράταση χρό­νου ισχύος, αλλαγή επιβλέποντος χωρίς την συναίνεση του).

β) Μετά την εισαγωγή όλων των απαραίτητων στοιχεί­ων και την αποδοχή του δικαιώματος για χρήση, στατι­στική επεξεργασία και κοινοποίηση του περιεχομένου των δικαιολογητικών και στοιχείων που υποβάλλει -με την επιφύλαξη της προστασίας των προσωπικών δεδο­μένων, της πνευματικής ιδιοκτησίας και των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών- το αίτημα αναθεώρησης της άδειας, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρε­σία και εκδίδεται αυτόματα η αναθεώρηση της οικοδομι­κής άδειας η οποία λαμβάνει αριθμό και αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Στη συνέχεια, μεταφέρεται στον καθορισμένο από το ΥΠΕΝ διαδικτυακό τόπο, στον οποίο παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση στους πολίτες στα στοιχεία του ηλε­κτρονικού εντύπου της αναθεώρησης της άδειας, καθώς και του στελέχους της αρχικής άδειας σε ηλεκτρονική μορφή, του τοπογραφικού διαγράμματος και του δια­γράμματος κάλυψης που την συνοδεύουν. Σε περίπτωση που δεν τροποποιούνται τα ανωτέρω σχέδια, αναρτώνται αυτά της αρχικής αδείας σε ηλεκτρονική μορφή.

γ) Μετά τη λήψη αριθμού αδείας αναθεώρησης και την ανάρτηση της πράξης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ο προϊστάμενος της υπηρεσίας αναθέτει σε εξουσιοδοτημένο υπάλληλο, αφ’ ενός μεν τον έλεγχο των εισφορών και κρατήσεων της άδειας (φορολογικά) και των τυχόν αμοιβών επίβλεψης σε περίπτωση αλλαγής των μηχανικών, αφ’ ετέρου δε, τον έλεγχο της ισχύος της αρχικής οικοδομικής άδειας ή της άδειας δόμησης, τυχόν υπάρχουσας διακοπής οικο­δομικών εργασιών ή ανάκλησης της άδειας, καθώς και επιβεβαίωση της καθορισθείσας από τον διαχειριστή της αίτησης ημερομηνίας λήξης της εκδοθείσας άδειας ανα­θεώρησης. Οι παραπάνω έλεγχοι διενεργούνται εντός τριών εργασίμων ημερών από την έκδοση της άδειας αναθεώρησης. Σε περίπτωση που εντοπιστούν λάθη ή παραλείψεις, ενημερώνεται ο διαχειριστής της αίτησης και ο ιδιοκτήτης μέσω του πληροφοριακού συστήματος, προκειμένου να προβούν εντός προθεσμίας ενός μηνός στις απαραίτητες διορθώσεις – συμπληρώσεις. Παρερ- χομένης απράκτου της ανωτέρω προθεσμίας, καθώς και στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι δεν ήταν δυνατή η έκδοση της άδειας αναθεώρησης, αυτή ανακαλείται.

 1. Η αναθεώρηση παλαιών οικοδομικών αδειών και αδειών δόμησης με μεταβολή των πολεοδομικών με­γεθών κάλυψης, δόμησης και όγκου, καθώς και η ανα­θεώρηση των αδειών αυτών για αλλαγή χρήσης, εκ­δίδεται από το πληροφοριακό σύστημα σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση και τις διαδικασίες των άρθρων 36 και 38 του ν. 4495/2017. Η επιλογή της κατηγορίας γίνεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 36, λαμβάνοντας όμως υπόψη τα συνολικά πολεοδομικά μεγέθη (αρχικής άδειας και αιτούμενης αναθεώρησης) καθώς επίσης και την τελική χρήση του ακινήτου στην περίπτωση που αυτή μεταβάλλεται.

Η διαδικασία έκδοσης των αναθεωρήσεων αυτών είναι η εξής:

α) Υποβάλλεται αίτηση από τον διαχειριστή, με εισα­γωγή στο σύστημα των εξής στοιχείων και δικαιολογητικών:

 1. i. αίτηση για αναθεώρηση
 2. ii. υπεύθυνη δήλωση του κυρίου του έργου ή του έχο­ντος το νόμιμο δικαίωμα για την ανάθεση της διαχείρι­σης της αίτησης στον Διαχειριστή αίτησης

iii.  τον αριθμό της (έντυπης) οικοδομικής άδειας ή άδειας δόμησης του κτιρίου, καθώς και τυχόν αναθε­ωρήσεων αυτής

 1. iv. τα στοιχεία του κυρίου του έργου ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα

ν. τεχνική έκθεση μηχανικού και φωτογραφίες της κα­τασκευής ή του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου

νϊ. το στέλεχος και τα εγκεκριμένα σχέδια όλων των μελετών της αδείας σε ηλεκτρονικά αρχεία τύπου pdf

vii. τοπογραφικό διάγραμμα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του ν. 4495/2017

viii.            διάγραμμα κάλυψης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του ν. 4495/2017

 1. ix. στοιχεία, σχέδια και δικαιολογητικά που τροποποι­ούνται σε σχέση με την αρχική οικοδομική άδεια

χ. εισφορές και κρατήσεις σύμφωνα με την περ. β της παρ. 9 του άρθρου 42 του ν. 4495/2017

 1. xi. αμοιβή επίβλεψης του παλαιού επιβλέποντα μηχα­νικού σε περίπτωση αλλαγής αυτού

xii. υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της αίτησης ότι αναλαμβάνει την ευθύνη της πληρότητας των υποβαλλό­μενων στοιχείων και δικαιολογητικών που συνοδεύουν την αίτηση

xiii.            υπεύθυνη δήλωση των μελετητών ότι αναλαμβά­νουν την ευθύνη σύνταξης των μελετών σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές

xiv.            πόρισμα αυτοψίας, στην περίπτωση που απαιτείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (π.χ παράταση χρό­νου ισχύος, αλλαγή επιβλέποντος χωρίς την συναίνεσή του).

β) Μετά την εισαγωγή όλων των απαραίτητων στοιχεί­ων και την αποδοχή του δικαιώματος για χρήση, στατι­στική επεξεργασία και κοινοποίηση του περιεχομένου των δικαιολογητικών και στοιχείων που υποβάλλει -με την επιφύλαξη της προστασίας των προσωπικών δεδο­μένων, της πνευματικής ιδιοκτησίας και των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών- το αίτημα αναθεώρησης της άδειας, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπη­ρεσία και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου. Από τη λήψη αριθμού πρωτοκόλλου, ο Διαχειριστής της Αίτησης δεν έχει πλέον δικαίωμα επεξεργασίας των στοιχείων της αίτησης.

β1) Για τις περιπτώσεις αναθεώρησης αδειών που εντάσσονται στις κατηγορίες 1 και 2 του άρθρου 36 του ν. 4495/2017, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας προ­βαίνει στη χρέωση των σταδίων ελέγχου της αίτησης αναθεώρησης στους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους. Τα στάδια ελέγχου ορίζονται αναλόγως των στοιχείων που τροποποιούνται. Τα στάδια ελέγχου περιλαμβά­νουν τον έλεγχο πληρότητας, τον έλεγχο τοπογραφικού διαγράμματος, διαγράμματος κάλυψης και τον έλεγχο των εισφορών και κρατήσεων του έργου. Ο έλεγχος της πληρότητας των μελετών από την υπηρεσία, αφορά στη διαπίστωση της υποβολής αυτών που κατά τις διατάξεις προβλέπονται (π.χ. μελέτη αρχιτεκτονικών, στατικών, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, πυροποροστασίας κλπ.) και όχι στον έλεγχο του περιεχομένου τους, την ευθύνη της ορθότητας των οποίων έχει ο μελετητής που τις συντάσσει. Επίσης διενεργείται έλεγχος της ισχύος της αρχικής οικοδομικής άδειας ή της άδειας δόμησης, τυχόν υπάρχουσας διακοπής οικοδομικών εργασιών ή ανάκλησης της άδειας.

Σε κάθε στάδιο, εφ’ όσον διαπιστωθούν ελλείψεις ή λάθη, αυτά καταγράφονται στο πληροφοριακό σύστη­μα προς ενημέρωση του διαχειριστή της αίτησης και των μελετητών μηχανικών, ώστε να προβούν εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών στην υποβολή των συ­μπληρώσεων ή διορθώσεων.

Μετά την ολοκλήρωση όλων των σταδίων ελέγχου από τους αρμόδιους υπαλλήλους, εκδίδεται η αναθεώρηση της άδειας από τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό της αρ­μόδιας υπηρεσίας στην οποία ορίζεται ο χρόνος λήξης της ισχύος της, η οποία λαμβάνει αριθμό και αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Στη συνέχεια, μεταφέρεται στον καθο­ρισμένο από το ΥΠΕΝ διαδικτυακό τόπο, στον οποίο παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση στους πολίτες στα στοι­χεία του ηλεκτρονικού εντύπου της αναθεώρησης της άδειας, καθώς και του στελέχους της αρχικής άδειας σε ηλεκτρονική μορφή, του τοπογραφικού διαγράμματος και του διαγράμματος κάλυψης που την συνοδεύουν. Σε περίπτωση που δεν τροποποιούνται τα ανωτέρω σχέ­δια, αναρτώνται αυτά της αρχικής αδείας σε ηλεκτρονική μορφή.

β2) Στη περίπτωση αδειών που εμπίπτουν στην κατη­γορία 3, ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 4 του άρ­θρου 2 της ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/23.7.2018 υπουργικής απόφασης και το σύστημα εκδίδει αυτόματα την άδεια αναθεώρησης. Κατά το στάδιο έλεγχου των φορο­λογικών, διενεργείται επιπρόσθετα έλεγχος της ισχύος της αρχικής οικοδομικής άδειας ή της άδειας δόμησης, τυχόν υπάρχουσας διακοπής οικοδομικών εργασιών ή ανάκλησης της άδειας, καθώς και επιβεβαίωση της καθορισθείσας από τον διαχειριστή της αίτησης ημερομηνίας λήξης της εκδοθείσας άδειας αναθεώρησης.

Σε περίπτωση που εντοπιστούν λάθη ή παραλείψεις, ενημερώνεται ο διαχειριστής της αίτησης και ο ιδιοκτή­της μέσω του πληροφοριακού συστήματος, προκειμένου να προβούν εντός προθεσμίας ενός μηνός στις απαραί­τητες διορθώσεις – συμπληρώσεις. Παρερχομένης απρά­κτου της ανωτέρω προθεσμίας, καθώς και στις περιπτώ­σεις που διαπιστώνεται ότι δεν ήταν δυνατή η έκδοση της άδειας αναθεώρησης, αυτή ανακαλείται.

Από το πληροφοριακό σύστημα, ο Διαχειριστής της αίτησης, ο ιδιοκτήτης και η αρμόδια υπηρεσία έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώνουν ακριβή αντίγραφα της ανωτέρω εκδοθείσας ηλεκτρονικής άδειας, καθώς και των στοιχείων που τη συνοδεύουν. Επίσης, σε περίπτωση αναζήτησης στοιχείων, η αρμόδια υπηρεσία δύναται να χορηγεί τα ηλεκτρονικά αντίγραφα των στοιχείων και μελετών που συνοδεύουν την άδεια.

Άρθρο 2

 1. Στο τέλος της περίπτωσης ε της παρ. 4 του άρθρου 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Κατά το στάδιο ελέγχου εισφορών και κρατήσεων της άδειας, εξουσιοδοτημέ­νος υπάλληλος ελέγχει και την καταβολή εισφορών που τυχόν προκύπτουν από εξαγορά θέσεων στάθμευσης ή εισφορά σε γη και χρήμα.»
 2. Η περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 5 τροποποιείται ως εξής: «Διενεργείται αυτοψία από ελε­γκτή δόμησης εντός των καθορισμένων προθεσμιών του ν. 4495/2017».
 3. Η παράγραφος 9 του άρθρου 5 τροποποιείται ως εξής: «9. Για τις αιτήσεις έκδοσης άδειας αναθεώρησης στις περιπτώσεις κατηγορίας 3, η άδεια εκδίδεται αυτό­ματα. Για τις περιπτώσεις που απαιτείται αυτοψία σύμ­φωνα με τις κείμενες διατάξεις (π.χ παράταση χρόνου ισχύος, αλλαγή επιβλέποντος χωρίς την συναίνεση του) το πόρισμα της αυτοψίας υποβάλλεται με τα δικαιολογητικά της αίτησης.
 4. Στο τέλος του άρθρου 12 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Περιπτώσεις διαφωνίας μεταξύ του εξουσιοδο­τημένου υπαλλήλου της Υ.ΔΟΜ και του μελετητή μη­χανικού κατά το στάδιο του ελέγχου, επιλύονται, μετά την υποβολή αιτιολογημένου αιτήματος του μελετητή μηχανικού στο πληροφοριακό σύστημα, από τον Προϊστά­μενο της Υ.ΔΟΜ.»

Άρθρο 3 Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσί­ευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2019

Ο Υπουργός ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΝ ΣΤΟ ΦΕΚ

πηγη :http://ecopress.gr