Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης: Το πλήρες κείμενο που κατατέθηκε στον αναπτυξιακό

Geomeletitiki.gr > πολεοδομια > Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης: Το πλήρες κείμενο που κατατέθηκε στον αναπτυξιακό

Κατατέθηκε σήμερα το αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο στη Βουλή, με τίτλο “Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις”.

Το B2Green.gr παρουσιάζει παρακάτω την αιτιολογική έκθεση και τις προτεινόμενες διατάξεις για τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη:

Αιτιολογική Έκθεση

Επί των άρθρων 4-9

Οι πληροφορίες ως προς τα γεωχωρικά δεδομένα, στη βάση των οποίων καθορίζονται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οι προϋποθέσεις ανάπτυξης επενδυτικής ή κατασκευαστικής δραστηριότητας στη χώρα είναι σήμερα διάσπαρτες σε διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Απαιτείται έτσι σημαντικός χρόνος ενώ υφίσταται μεγάλη αβεβαιότητα, προκειμένου να αποσαφηνισθεί τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται και υπό ποιους όρους και προϋποθέσεις ανά τοποθεσία και γεωγραφική περιοχή.

Με τις θεσπιζόμενες διατάξεις καθιερώνεται ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης που αποσκοπεί στο να αποτελέσει μια σημαντική μεταρρύθμιση προς την κατεύθυνση τόσο της αναβάθμισης της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης όσο και της ενίσχυσης της οικονομικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο του Χάρτη δημιουργείται μια ηλεκτρονική βάση όλων των κρίσιμων γεωχωρικών δεδομένων. Μέσω της ένταξης του συνόλου των δεδομένων αυτών στον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη παρέχονται εύκολα και αδάπανα στον πολίτη ολοκληρωμένες, έγκυρες και θεσμικά ασφαλείς πληροφορίες. Με τον τρόπο αυτό, από τη μια πλευρά ενισχύονται η οικονομική ζωή της χώρας και η προσέλκυση επενδύσεων, από την άλλη πλευρά εξαλείφονται δυνητικές εστίες γραφειοκρατίας και διαφθοράς ως προς την παροχή των αναγκαίων δεδομένων από τη δημόσια διοίκηση. Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, ιδιαίτερη σημασία έχει ο δεσμευτικός χαρακτήρας του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη για τη δημόσια διοίκηση που δεν μπορεί να αρνηθεί την αδειοδότηση της οποιασδήποτε επενδυτικής ή κατασκευαστικής δραστηριότητας στη βάση στοιχείων που δεν συμπεριλαμβάνονται στο Χάρτη.

Σημειώνεται ότι με τις παρούσες διατάξεις δεν διαφοροποιούνται υπό οποιαδήποτε έννοια οι υφιστάμενες ουσιαστικές προβλέψεις ως προς τις προστατευόμενες περιοχές που ανταποκρίνονται άλλωστε σε επιταγές του Συντάγματος, του διεθνούς KOL του ενωσιακού δικαίου, ιδίως στο πλαίσιο της προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Εξασφαλίζεται ωστόσο η εύκολη, αξιόπιστη και ολοκληρωμένη παροχή του συνόλου των δεδομένων πληροφοριών, στη βάση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου.
Αντίστοιχη φιλοσοφία με τις θεσπιζόμενες διατάξεις εκφράζει σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Inspire) που έχει ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη με το ν. 3882/2010. Ωστόσο, σε σχέση με τις ανωτέρω διατάξεις ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης έχει ιδιαίτερη επιπρόσθετη σημασία: Ως προς το περιεχόμενο, περιλαμβάνει αποκλειστικά εκείνες τις γεωχωρικές πληροφορίες που συνδέονται με την άσκηση επενδυτικής ή κατασκευαστικής δραστηριότητας. Ως προς τη διαδικασία, προκρίνει ένα απλούστερο και αποτελεσματικότερο σχήμα λειτουργίας που επιτρέπει τη θέση σε λειτουργία του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ιδίως όμως ως προς τις συνέπειες εξασφαλίζει τη δεσμευτικότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη που συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της μεταρρύθμισης, ενόψει των ανωτέρω στοχεύσεών της.

Ειδικότερα, με τις τιθέμενες διατάξεις:
– Δίνεται ο ορισμός του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος νόμου και των κανονιστικών πράξεων που θα εκδοθούν κατ’ εφαρμογή του και προβλέπεται η δημόσια και δωρεάν προσβασιμότητά του, μέσω διαδικτύου.
– Προβλέπονται η αρμοδιότητα των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εθνικής Άμυνας για το σύνολο των ζητημάτων που τίθενται σε σχέση με την εφαρμογή του παρόντος, όπως επίσης η δυνατότητα ανάθεσης της ανάπτυξης και λειτουργίας του Χάρτη σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή σε ιδιωτικό φορέα που έχει τη ν αναγκαία τεχνογνωσία για να εξασφαλίσει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα στον ελάχιστο αναγκαίο χρόνο. Τα αρμόδια αυτά όργανα μεριμνούν για την ηλεκτρονική διασύνδεση των γεωχωρικών δεδομένων στα οποία παραχωρείται πρόσβαση, καθώς και για την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας και την παροχή δικτυακών υπηρεσιών.
– Προβλέπονται αφενός μεν οι φορείς του δημόσιου τομέα που υποχρεούνται στην παραχώρηση πρόσβασης, αφετέρου δε τα γεωχωρικά δεδομένα που συμπεριλαμβάνονται στον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη. Και ως προς τα δύο ζητήματα ακολουθείται μια ενδιάμεση νομοτεχνική προσέγγιση που συνδυάζει την ενδεικτική απαρίθμηση περιπτώσεων με τη γενική ρήτρα, επιτυγχάνοντας έτσι τη χρυσή τομή μεταξύ ασφάλειας δικαίου και νομοθετικής πληρότητας. Αποδέκτες της υποχρέωσης πρόσβασης είναι το σύνολο των φορέων του δημόσιου τομέα που κατέχουν γεωχωρικά δεδομένα, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους, ενώ η σχετική απαρίθμηση είναι μόνον ενδεικτική. Αντίστοιχα, τα γεωχωρικά δεδομένα, ως προς τα οποία θεμελιώνεται υποχρέωση πρόσβασης, μπορούν είτε να εντάσσονται στον ενδεικτικό κατάλογο της τιθέμενης διάταξης είτε να καταλαμβάνονται από τον γενικό ορισμό.
– Προβλέπεται η νομική δεσμευτικότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη αφενός θετικά, αφετέρου αρνητικά. Αποσαφηνίζεται έτσι ότι δεν επιτρέπεται η άρνηση αδειοδότησης της οποιασδήποτε επενδυτικής ή κατασκευαστικής δραστηριότητας στη βάση γεωχωρικών δεδομένων που δεν συμπεριλαμβάνονται στον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη.
Μέχρι να γίνει αυτό, προβλέπεται διετής πιλοτική εφαρμογή του δεσμευτικού χαρακτήρα των στοιχείων σε τουλάχιστον 5 Δήμους 3 Περιφερειών της χώρας και στη συνέχεια η έκδοση απόφασης των αρμοδίων Υπουργών που θα καθορίσει την ημερομηνία κατά την οποία τα στοιχεία θα αποκτήσουν δεσμευτικό χαρακτήρα.
– Προβλέπονται εξουσιοδοτήσεις για τη ρύθμιση με υπουργική απόφαση ειδικότερων ζητημάτων για την εφαρμογή του παρόντος. Η σχετική εξουσιοδότηση ανατίθεται στους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εθνικής Άμυνας. Επαναλαμβάνεται άλλωστε ότι με τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη δεν θεσπίζεται οποιαδήποτε αλλαγή σε σχέση με τις ουσιαστικές ρυθμίσεις ως προς τις προστατευόμενες περιοχές. Θεσπίζεται απλώς ένας μηχανισμός διασύνδεσης των σχετικών πληροφοριών, ώστε αυτές να είναι άμεσα και αξιόπιστα προσιτές στον πολίτη και να διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων ως προς την ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας.
– Προστίθεται επίσης, προς άρση οποιασδήποτε ενδεχόμενης αμφισβήτησης, ότι οι διατάξεις του ν. 3882/2010 (ΦΕΚ 166 Α’) «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 141 Α’)», όπως ισχύουν σήμερα, δεν θίγονται από τις παρούσες διατάξεις, δεδομένων και των διαφοροποιήσεων μεταξύ των δύο μηχανισμών, όπως αναπτύχθηκαν παραπάνω.

Προτεινόμενες Διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Γ’
ΕΝΙΑΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

Άρθρο 4
Ορισμός

Ως «Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης», για τους σκοπούς του παρόντος νόμου και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, νοείται η ενιαία αποτύπωση του συνόλου των αδιαβάθμητων γεωχωρικών δεδομένων του άρθρου 6 του παρόντος κατά τρόπο δημόσια και δωρεάν προσβάσιμο στο κοινό, μέσω διαδικτύου.

Άρθρο 5
Αρμόδια όργανα

1. Αρμόδιοι για την ανάπτυξη, τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη ορίζονται οι Υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εθνικής Άμυνας.

2. Οι Υπουργοί της παραγράφου 1 του παρόντος δύνανται να αναθέτουν την ανάπτυξη, τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη σε υπηρεσία του Δημοσίου, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή και σε ιδιωτικό φορέα που έχει την αναγκαία τεχνογνωσία.

3. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εθνικής Άμυνας ή – σε περίπτωση εφαρμογής της ανωτέρω παραγράφου 2, ο φορέας στον οποίο ανατίθεται η ανάπτυξη, τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του – μεριμνούν για την ηλεκτρονική διασύνδεση, την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας και την παροχή δικτυακών υπηρεσιών ως προς τα γεωχωρικά δεδομένα στα οποία παραχωρείται πρόσβαση κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6.

Άρθρο 6
Παραχώρηση πρόσβασης σε γεωχωρικά δεδομένα

1. Με σκοπό τη δημιουργία Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη, οι φορείς του δημόσιου τομέα κατά την έννοια του άρθρου 14 παρ. 1 περ. α’ του ν. 4270/2014 υποχρεούνται να παραχωρήσουν στα αρμόδια όργανα κατά το άρθρο 8 (στο εξής: «αρμόδια όργανα»), εντός χρονικού διαστήματος που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, ηλεκτρονική πρόσβαση στο σύνολο των γεωχωρικών δεδομένων των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου που κατέχουν σε ψηφιακή μορφή στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους. Μετά από την πάροδο της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, τα αρμόδια όργανα για την εφαρμογή του παρόντος έχουν άμεση πρόσβαση στο σύνολο των γεωχωρικών αυτών δεδομένων, περιλαμβανομένων και των τυχόν διορθώσεων και επικαιροποιήσεών τους. Οι φορείς του δημοσίου τομέα που κατέχουν γεωχωρικά δεδομένα, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους, υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ακρίβεια και την επικαιροποίηση σε πραγματικό χρόνο των γεωχωρικών δεδομένων. Επίσης θα πρέπει να μεριμνήσουν για τη μετατροπή σε ψηφιακή μορφή του συνόλου των γεωχωρικών τους δεδομένων, κατά την έννοια του παρόντος άρθρου.

2. Στους φορείς του δημόσιου τομέα που κατέχουν γεωχωρικά δεδομένα, για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος, συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Δικαιοσύνης καθώς και το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

3. Στα γεωχωρικά δεδομένα των παραγράφων 1 και 2 εντάσσονται ιδίως πληροφορίες ως προς:
α. Όρους και περιορισμούς δόμησης
β. Χρήσεις γης
γ. Σχέδια πόλεων
δ. Ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές
ε. Γεωτεμάχια κτηματολογίου (μόνον εφόσον περιλαμβάνονται οι περιοχές
όπου οι πρώτες εγγραφές έχουν οριστικοποιηθεί)
στ. Δάση και δασικές εκτάσεις (μόνον εφόσον περιλαμβάνονται σε δασικούς χάρτες που έχουν κυρωθεί και οριστικοποιηθεί)
ζ. Περιοχές του δικτύου Natura 2000 ή περιοχές προστασίας ειδικών οικοτόπων η. Ζώνες αιγιαλού, παραλίας και λιμένα
θ. Ύδατα, υδατορέματα, υγρότοπους, όχθες πλεύσιμων ποταμών και μεγάλων λιμνών
ι. Αρχαιολογικούς χώρους ή ιστορικούς τόπους
ια. Παραδοσιακούς οικισμούς, παραδοσιακά σύνολα ή προστατευόμενους χώρους
ιβ. Ειδικά σχέδια χωροθέτησης περιοχών παραγωγικών δραστηριοτήτων, περιλαμβανομένων και των ειδικών σχεδίων χωρικής ανάπτυξης (όπως ΒΕΠΕ, ΕΣΧΑΔΑ, ΕΣΧΑΣΕ).

4. Πέραν των πληροφοριών της παραγράφου 3, στα γεωχωρικά δεδομένα της παραγράφου 1 του παρόντος εντάσσεται το σύνολο των αδιαβάθμητων γεωπληροφοριών που αφορούν άμεσα ή έμμεσα σε συγκεκριμένη τοποθεσία ή γεωγραφική περιοχή της Ελληνικής Επικράτειας από τις οποίες εξαρτάται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η αδειοδότηση της οποιασδήποτε επενδυτικής ή κατασκευαστικής δραστηριότητας.

Άρθρο 7
Νομική δεσμευτικότητα

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης και Επενδύσεων που εκδίδεται μετά από την ολοκλήρωση της διασύνδεσης των δεδομένων και την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του παρόντος, ορίζεται διετής περίοδος πιλοτικής εφαρμογής του δεσμευτικού χαρακτήρα των στοιχείων που προκύπτουν από τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη σε τουλάχιστον πέντε δήμους τριών περιφερειών της χώρας.

2. Με όμοια απόφαση που εκδίδεται μετά από την ολοκλήρωση της πιλοτικής εφαρμογής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, καθορίζεται η ημερομηνία κατά την οποία τα στοιχεία που προκύπτουν από τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη θα έχουν, στο σύνολο τους, δεσμευτικό χαρακτήρα για όλους τους φορείς του δημοσίου τομέα, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια.

3. Μετά την έκδοση της απόφασης της προηγούμενης παραγράφου, δεν επιτρέπεται άρνηση αδειοδότησης της οποιασδήποτε επενδυτικής ή κατασκευαστικής δραστηριότητας στη βάση γεωχωρικών δεδομένων που δεν συμπεριλαμβάνονται στον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη, εκτός εάν η συγκεκριμένη δραστηριότητα ενδέχεται να επηρεάσει την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας.

4. Σε περίπτωση παραβίασης της παρούσας διάταξης, θεμελιώνεται ευθύνη προς αποζημίωση κατά τη διάταξη του άρθρου 105 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 8
Ρύθμιση λεπτομερειών εφαρμογής

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εθνικής Άμυνας προβλέπεται μηχανισμός διόρθωσης και επικαιροποίησης των γεωχωρικών δεδομένων που εντάσσονται στον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη.

2. Με όμοια απόφαση, δύναται επίσης:
α. Να προβλέπεται, για τις ανάγκες εφαρμογής του άρθρου 7 του παρόντος, ενδεικτικός ή αποκλειστικός κατάλογος των φορέων του δημοσίου τομέα που κατέχουν γεωχωρικά δεδομένα, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους.
β. Να προβλέπεται, για τις ανάγκες εφαρμογής του άρθρου 7 του παρόντος, ενδεικτικός ή αποκλειστικός κατάλογος των γεωχωρικών δεδομένων που εντάσσονται στον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη, γ. Να καθορίζονται όλες οι αναγκαίες τεχνικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος Μέρους Γ’.

Άρθρο 9
Τελική διάταξη

Οι διατάξεις του ν. 3882/2010 (ΦΕΚ 166 Α’) «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 141 Α’)», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, δεν θίγονται από την εφαρμογή του παρόντος.

πηγη https://www.b2green.gr/