Δύο Θέσεις εργασίας στην «Γεωμελετητική – Σύμβουλοι Μηχανικοί» μέλος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες»

Geomeletitiki.gr > Uncategorized > Δύο Θέσεις εργασίας στην «Γεωμελετητική – Σύμβουλοι Μηχανικοί» μέλος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες»

2 νέες θέσεις Εργασίας στην εταιρεία «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.» με επωνυμία «ΓΕΩΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Τ.Ε» μέλος του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»

1η Θέση :για πλήρη απασχόληση στα γραφεία της στην Θεσσαλονίκη

Τοπογράφο Μηχανικό ή Πολιτικό Μηχανικό με πολυετή εμπειρία στον τομέα Διαγωνισμών και Δημόσιων Συμβάσεων.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Δίπλωμα ΑΕΙ Μηχανικού
 • Καλή γνώση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ), κ.λ.π.
 • Αναζήτηση δημόσιων διαγωνισμών στα κατάλληλα τεύχη προκηρύξεων
 • Συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών
 • Προετοιμασία και διεκπεραίωση ηλεκτρονικών διαγωνισμών του δημοσίου για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών
 • Παρακολούθηση των ενστάσεων και λοιπών ουσιαστικών ή τυπικών διατυπώσεων που προβλέπονται, από κοινού με τη νομική υπηρεσία
 • Προετοιμασία των συμβάσεων που απαιτούνται για την ανάληψη του έργου
 • Παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων μέσω ΕΣΗΔΗΣ
 • Σύνταξη και υποβολή προσφοράς σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
 • Πολύ καλή γνώση και ευχέρεια στο χειρισμό των προγραμμάτων ΜS Office.
 • Καλή γνώση της Αγγλική γλώσσας
 • Ευχέρεια στον προφορικό και στο γραπτό λόγο
 • Κριτική ικανότητα, στοχευμένος και δομημένος τρόπος σκέψης με κατανόηση της επιχειρηματικής λειτουργίας
 • Ικανότητα σε εργασία κάτω από πίεση λόγω τήρησης χρονοδιαγραμμάτων
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης ΙΧ

Επιθυμητά προσόντα:

 • Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες, με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην τήρηση προθεσμιών
 • Αναλυτική σκέψη και ικανότητα σύνθεσης
 • Εμπειρία στην έρευνα, επεξεργασία και ανάλυση πληροφοριών και στοιχείων
 • Ευχάριστος χαρακτήρας
 • Γνώση στην αδειοδότηση επιχειρήσεων θα συνεκτιμηθεί

Παρέχεται:

 • Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτική εξέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη σύγχρονη εταιρία

Αποστολή μόνο σχετικών βιογραφικών στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις
[email protected] & [email protected] με τίτλο ΤΜ001_(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)_ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

 

2η Θέση : πλήρη απασχόληση στα γραφεία της στην Αθήνα

για Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό με πολυετή εμπειρία στους τομείς Τοπογραφικών, Κτηματολογικών, Πολεοδομικών και Χωροταξικών μελετών

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Δίπλωμα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού
 • Τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στην εκπόνηση Τοπογραφικών Αποτυπώσεων.
 • Γνώση Προδιαγραφών Σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων ανά κατηγορία εργασίας.
 • Πολύ καλή γνώση και ευχέρεια στο χειρισμό των προγραμμάτων ΜS Office, AutoCAD.
 • Καλή γνώση της Αγγλική γλώσσας
 • Ευχέρεια στον προφορικό και στο γραπτό λόγο
 • Ικανότητα σε εργασία κάτω από πίεση λόγω τήρησης χρονοδιαγραμμάτων
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης ΙΧ

Επιθυμητά προσόντα:

 • Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες, με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην τήρηση προθεσμιών
 • Αναλυτική σκέψη και ικανότητα σύνθεσης
 • Εμπειρία στην έρευνα, επεξεργασία και ανάλυση πληροφοριών και στοιχείων
 • Ευχάριστος χαρακτήρας
 • Δυνατότητα ταξιδιών εκτός Αθηνών
 • Γνώση στην αδειοδότηση επιχειρήσεων θα συνεκτιμηθεί

Παρέχεται:

 • Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτική εξέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη σύγχρονη εταιρία

Αποστολή μόνο σχετικών βιογραφικών στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις
[email protected] & [email protected]

με τίτλο ΤΠΜ002_(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)_ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ