ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ : η επιστήμη του μέλλοντος

Geomeletitiki.gr > ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ > ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ : η επιστήμη του μέλλοντος

Τι είναι Γεωπληροφορική ;

Η επιστήμη της Γεωπληροφορικής (Geoinformatics) αναφέρεται στο διεπιστημονικό περιεχόμενο της επεξεργασίας και διαχείρισης χωρικής πληροφορίας, συμπεριλαμβανομένων σχετικών τεχνολογιών τόσο εμπορικών, κοινωνικών όσο και περιβαλλοντικών σκοπών. Η επεξεργασία και διαχείρισης πληροφορίας εμπεριέχουν ανάλυση δεδομένων, μετασχηματισμούς, διαχείριση δεδομένων και οπτικοποίηση της πληροφορίας. Η Γεωπληροφορική αποτελεί τη σύγχρονη διεπιστημονική εμβάθυνση στη

 • Συλλογή
 • Γεωαναφορά
 • Περιγραφή
 • Ερμηνεία
 • χαρτογράφηση
 • απεικόνιση

χωρικών δεδομένων του φυσικού, τεχνικού και κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος καθώς και σε

 • ανάλυση – σχεδιασμό του χώρου
 • ανάπτυξη γεωεφαρμογών

με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών αιχμής και ιδιαίτερα της πληροφορικής.

Η Γεωπληροφορική αξιοποιεί επομένως τη γεωγραφική πληροφορία και τις σύγχρονες τεχνολογίες που αναπτύσσει ο τομέας της πληροφορικής, έτσι ώστε να συγκεντρώσει, να αποθηκεύσει, να ενημερώσει, να διαχειριστεί, να επεξεργαστεί, να αναλύσει, να οπτικοποιήσει και να παρουσιάσει προτάσεις σε προβλήματα που αφορούν τις επιστήμες του χώρου και συναφών κλάδων.

Η Γεωπληροφορική και οι Γεωχωρικές Τεχνολογίες αποτελούν σύνθεση διαφόρων επιστημονικών πεδίων, καθώς και σχετικών μεθόδων και τεχνικών, όπως η Γεωδαισία, η Γεωφυσική, η Γεωγραφία, τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, η Τηλεπισκόπηση, η Φωτογραμμετρία, η Πληροφορική, τα Γεωμαθηματικά και η Γεωστατιστική. Η Γεωπληροφορική και οι Γεωχωρικές Τεχνολογίες εφαρμόζονται διαχρονικά και υπό διαρκή εξέλιξη κατά τη συλλογή, αποθήκευση, διαχείριση, ανάλυση και διάχυση της γεωγραφικής πληροφορίας, υποστηρίζοντας έτσι ένα ευρύ φάσμα χωρικών περιβαλλοντικών και κοινωνικών αποφάσεων, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

 

«Γεωπληροφορική (Geoinformatics) είναι η επιστήμη η οποία αναπτύσσει και αξιοποιεί τα επιτεύγματα της πληροφορικής για να επιλύσει προβλήματα που άπτονται των επιστημών του χώρου και άλλων συναφών κλάδων των μηχανικών»

 

Εφαρμογές και αξιοποίηση της Γεωπληροφορικής

Oι εφαρμογές της Γεωπληροφορικής  αφορούν σε ένα ευρύ φάσμα θεματικών πεδίων έρευνας και πρακτικών εφαρμογών, όπως:

 • Χωροθέτηση βιομηχανίας, εμπορίου, δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών
 • Αστική και περιφερειακή πολιτική
 • Προστασία και διαχείριση παραδοσιακών συνόλων και πολιτιστικής κληρονομιάς
 • Διαχείριση υδατικών πόρων
 • Προστασία φυσικού περιβάλλοντος και φυσικής κληρονομιάς
 • Διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων
 • Χωρο-κοινωνικές ανισότητες και αποκλεισμός, φτώχεια, μετανάστευση, εγκληματικότητα, μειονότητες, υγεία
 • Περιφερειακός, χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός
 • Τουριστική ανάπτυξη
 • Δίκτυα μεταφορών και επικοινωνιών
 • Ανάπτυξη και διαχείριση υπαίθρου
 • Μελέτες τοπίου
 • Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών και βιοποικιλότητας
 • Παγκόσμια κλιματική αλλαγή
 • Φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές
 • Μεταβολές χρήσεων και κάλυψης γης
 • Βιώσιμη αστική και περιφερειακή ανάπτυξη
 • Γεωπολιτικές σχέσεις, διασυνοριακές εντάσεις και διαχείριση κρίσεων
 • Υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης (παράδειγμα καθορισμός θέσης νέων σχολικών μονάδων με βάσει δημογραφικά στοιχεία)
 • Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης – Πολιτική Προστασία (παράδειγμα χάρτες πανδημίας
 • Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Η γεωπληρφορική έχει ρόλο και στον οικονομικό τομέα. Η χρηματοπιστωτική βιομηχανία μπορεί να χρησιμοποιήσει την γεωπληροφορική ως πολυεπίπεδη πηγή πληροφοριών για τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες.

Η σημασία της χωρικής διάστασης στην αξιολόγηση, παρακολούθηση και μοντελοποίηση διαφόρων θεμάτων και προβλημάτων που σχετίζονται με την αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων αναγνωρίζεται σε όλο τον κόσμο. Η γεωπληροφορική γίνεται πολύ σημαντική τεχνολογία για τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων, βιομηχανιών, εμπορικού τομέα, περιβαλλοντικών φορέων, τοπικής και εθνικής κυβέρνησης, έρευνας και ακαδημαϊκής κοινότητας, εθνικών οργανισμών έρευνας και χαρτογράφησης, διεθνών οργανισμών, Ηνωμένων Εθνών, υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, δημόσιου υγεία και επιδημιολογία, χαρτογράφηση εγκλήματος, μεταφορές και υποδομές, βιομηχανίες τεχνολογίας πληροφοριών, εταιρείες συμβούλων GIS, υπηρεσίες περιβαλλοντικής διαχείρισης, τουριστική βιομηχανία, εταιρείες κοινής ωφέλειας, ανάλυση αγοράς και ηλεκτρονικό εμπόριο, εξερεύνηση ορυκτών κ.λπ. Πολλοί κρατικοί και μη κυβερνητικοί φορείς άρχισαν χρησιμοποιούν χωρικά δεδομένα για τη διαχείριση των καθημερινών τους δραστηριοτήτων. Η έρευνα στον τομέα αυτό χρησιμοποιείται για την υποστήριξη παγκόσμιων και τοπικών προγραμμάτων περιβάλλοντος, ενέργειας και ασφάλειας. Διεπιστημονική έρευνα που εμπλέκεται σε πεδία γεωπληροφορικής, συμπεριλαμβανομένων της επιστήμης των υπολογιστών, της τεχνολογίας πληροφοριών, της μηχανικής λογισμικού, της βιογεωγραφίας, της γεωγραφίας, της διατήρησης, της αρχιτεκτονικής και της χωρικής ανάλυσης .

Βασικά εργαλεία Γεωπληροφορικής

Ορισμένα από τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στη Γεωπληροφορική είναι

 • τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, γνωστά και ως G.I.S. (Geographic Information Systems)
 • η Τεχνολογία Δορυφορικού Εντοπισμού Θέσης, γνωστή και ως GPS (Global Position System)
 • οι Τεχνολογίες Ανάλυσης και Επεξεργασίας Αεροφωτογραφιών και Δορυφορικών Εικόνων.

Ο συνδυασμός των  προαναφερθεισών  τεχνολογιών και όχι μόνο,  μας παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο σύνολο χωρικής και περιγραφικής  πληροφορίας, με τη χρήση της οποίας έχουμε την δυνατότητα:

 • Να εκτελέσουμε χωρικά ερωτήµατα.
 • Να αναλύσουμε δεδοµένα.
 • Να δηµιουργήσουμε χάρτες και µοντέλα.
 • Να λαμβάνουμε καλύτερες αποφάσεις και να επιλέγουμε τις καλύτερες λύσεις.

Δημιουργείτε λοιπόν, ένα εργαλείο “έξυπνου χάρτη“, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες του να αποτυπώσουν μια περίληψη του πραγματικού κόσμου, να δημιουργήσουν διαδραστικές  ερωτήσεις χωρικού ή περιγραφικού χαρακτήρα (αναζητήσεις δημιουργούμενες από τον χρήστη), να αναλύσουν τα χωρικά δεδομένα (spatial data), να τα προσαρμόσουν και να τα αποδώσουν σε αναλογικά μέσα (εκτυπώσεις χαρτών και διαγραμμάτων) ή σε ψηφιακά μέσα (αρχεία χωρικών δεδομένων, διαδραστικοί χάρτες στο διαδίκτυο).

«Η Γεωπληροφορική χρησιμοποιεί  τεχνολογίες υπολογιστών για την παραγωγή γεωπληροφορίας»

Η χαρακτηριστική δυνατότητα που παρέχει η Γεωπληροφορική (σύνδεση χωρική με περιγραφική πληροφορία), την καθιστά ως ένα μοναδικό εργαλείο συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων, εισάγοντας την  και σε επιχειρηματικούς τομείς όπως,  το κτηματολόγιο, την πολεοδομία, εφαρμογές διαχείρισης υδάτων, χωροθέτησεις λειτουργιών, διαχείρισης δικτύων ΟΤΕ – ΔΕΗ – ΕΥΔΑΠ, κινητής τηλεφωνίας, αναλύσεις οικονομικών μεγεθών και Δημογραφικών δεδομένων, Στρατιωτικές εφαρμογές κτλ.

Διαθέτοντας όλα αυτά τα σημαντικά και έξυπνα εργαλεία διαχείρισης χωρικών και περιγραφικών δεδομένων και ταυτόχρονα με τον φιλικό προς τον χρήστη σχεδιασμό τους, η Γεωπληροφορική  μας παρέχει ποιοτικές λύσεις σε χωρικά προβλήματα, με τρόπο τάχιστο, κατανοητό και εύκολα προσβάσιμο από το ευρύ κοινό.