Ανοικτά Δεδομένα (OpenData): Γεωχωρικά δεδομένα μέσω νέας πύλης data.ktimatologio.gr

Geomeletitiki.gr > ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ > Ανοικτά Δεδομένα (OpenData): Γεωχωρικά δεδομένα μέσω νέας πύλης data.ktimatologio.gr

Η σύγχρονη κοινωνία πλέον αξιοποιεί  την «πληροφορία» μέσω της τεχνολογίας και η ελεύθερη πρόσβαση σε αυτήν αποτελεί βασική παράμετρο  σε δράσεις έρευνας, ανάπτυξης, πολιτισμού και τεχνολογίας συνεισφέροντας με αυτό τον τρόπο στη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Τι είναι και πως λειτουργούν τα ανοικτά δεδομένα ;

Με τον όρο Open Data στη δημόσια διοίκηση, περιγράφεται κάθε έγγραφο, πληροφορία και δεδομένο που είναι στη διάθεσή φορέων του δημοσίου και τα οποία θα πρέπει να αναρτώνται στο διαδίκτυο. Τα δεδομένα αυτά πρέπει να είναι δημόσια προσβάσιμα, κατανοητά από όλους και ελεύθερα προς εμπορική ή μη χρήση.

Ως ανοικτά δεδομένα, λοιπόν, ορίζονται τα δεδομένα που είναι προσβάσιμα μέσω διαδικτύου από όλους, και για τα οποία δεν υφίστανται τεχνολογικοί, νομικοί ή άλλοι περιορισμοί στην πρόσβαση και χρήση τους, πέραν των όσων αναφέρθηκαν ανωτέρω. Για παράδειγμα, περιορισμοί για “μη-εμπορική χρήση” ή περιορισμοί για χρήση μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς (π.χ. μόνο στην εκπαίδευση) δεν είναι επιτρεπτοί στο πλαίσιο της ανοικτής διάθεσης των δεδομένων και καθιστούν τα δεδομένα που έχουν τέτοιους περιορισμούς επαναχρησιμοποιήσιμα, αλλά όχι ανοικτά

Ανοιχτά κυβερνητικά δεδομένα

Τα Ανοικτά Δεδομένα και ειδικότερα τα Ανοικτά Κυβερνητικά Δεδομένα, είναι μια τεράστια πηγή δεδομένων που δεν έχει ακόμα αξιοποιηθεί. Πολλά μεμονωμένα άτομα, αλλά και οργανισμοί, συλλέγουν ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών τύπων δεδομένων, προκειμένου να εκπληρώσουν τις εργασίες τους. Τα κυβερνητικά δεδομένα είναι ιδιαίτερα σημαντικά από αυτήν την άποψη, τόσο λόγω της ποσότητας και της καθολικότητάς τους όσο και λόγω του ότι αυτά τα δεδομένα είναι, από νομικής άποψης, δημόσια δεδομένα και συνεπώς θα μπορούσαν να είναι ανοικτά και διαθέσιμα σε άλλους να τα χρησιμοποιήσουν.

Τα ανοιχτά κυβερνητικά δεδομένα θα πρέπει να διέπονται από δέκα βασικές αρχές:

1.Πληρότητα
2.Δεδομένα πρωτογενούς πηγής
3.Επικαιρότητα
4.Ευκολία φυσικής και ηλεκτρονικής πρόσβασης
5.Μηχαναγνώσιμα
6.Προσβάσιμα χωρίς διακριτική μεταχείριση
7.Χρήση ανοιχτών προτύπων
8.Με ανοιχτή άδεια χρήσης
9.Στην ίδια θέση για πάντα
10.Με τα ελάχιστα έξοδα χρήσης

Είναι ήδη δυνατό να χρησιμοποιήσουμε ως σημεία αναφοράς τομείς, όπου τα ανοικτά κυβερνητικά δεδομένα έχουν δημιουργήσει αξία. Ορισμένοι από αυτούς είναι:

  • Διαφάνεια και δημοκρατικός έλεγχος
  • Ενίσχυση της συμμετοχής και της συμμετοχικής δημοκρατίας
  • Αυτοενίσχυση μέσω της καλύτερης κατανόησης
  • Βελτιωμένα ή κανούρια ιδιωτικά προϊόντα και υπηρεσίες
  • Βελτιωμένη απόδοση των δημόσιων – κυβερνητικών υπηρεσιών
  • Βελτιωμένη αποτελεσματικότητα των δημόσιων – κυβερνητικών υπηρεσιών
  • Μέτρηση των επιδράσεων των πολιτικών
  • Νέα γνώση από συνδυασμό διαφορετικών πηγών σε μεγάλους όγκους δεδομένων

Τα τελευταία χρόνια, γίνονται συστηματικές προσπάθειες διαμοιρασμού και επαναχρησιμοποίησης της πληροφορίας, ιδίως με το άνοιγμα των δεδομένων του δημοσίου τομέα, που περιλαμβάνουν το σύνολο των πληροφοριών που παράγονται από δημόσιους φορείς. Οι προσπάθειες αυτές αποσκοπούν στη μεγιστοποίηση του οφέλους από την περαιτέρω χρήση δεδομένων που έχουν χρηματοδοτηθεί με δημόσιο χρήμα και στην επιστροφή της μέγιστης δυνατής αξίας στον φορολογούμενο.

Ελληνικό Κτηματολόγιο : data.ktimatologio.gr

Στα πλαίσια της προσπάθειας εντάσσεται  και η νέα πύλη ανοιχτών δεδομένων (https://data.ktimatologio.gr) από το Ελληνικό Κτηματολόγιο που σύντομα θα διαθέσει τα πρώτα σύνολα δεδομένων ξεκινώντας από τη μηνιαία εκτέλεση του προϋπολογισμού μέχρι την καθημερινή λειτουργία του.

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο παράγει πλήθος ανοικτών δεδομένων τα οποία είναι προσβάσιμα από τον κάθε ενδιαφερόμενο, έχοντας δώσει  προτεραιότητα σε δεδομένα που η ανοικτή διάθεσή τους μπορεί να έχει προστιθέμενη αξία για τη δημόσια διοίκηση, την κοινωνία, την επιστημονική κοινότητα και την αγορά. Αποτελεί στρατηγική απόφαση του Κτηματολογίου ο συνεχής εμπλουτισμός του σχετικού καταλόγου των δεδομένων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας και του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας.

 

Στόχος είναι η πρόσβαση σε όλα τα γεωχωρικά δεδομένα που διαθέτει η Δημόσια Διοίκηση, ώστε:

Να ελέγχουμε τη δημόσια διοίκηση

Να συμμετέχουμε ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος

Να αναπτύσσουμε νέες, έξυπνες εφαρμογές και υπηρεσίες

Στις 14 Δεκεμβρίου 2021 το Ελληνικό Κτηματολόγιο και ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) παρουσίασε διαδικτυακά  τη συνεργασία  τους  για τα ανοιχτά δεδομένα με τη δημιουργία της πύλης data.ktimatologio.gr συζητώντας τις προκλήσεις και τα επόμενα βήματα με το Εθνικό Σημείο Επαφής της Ελλάδας στην «Σύμπραξη για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση» (OGP), στο πλαίσιο της ετήσιας συνδιάσκεψής της  που φέτος διοργανώνεται στην Κορέα.

Τα δεδομένα ως ο πυρήνας της Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς

Η προώθηση των τεχνολογιών των μεγάλων δεδομένων και η διάθεση όλο και περισσότερων ανοιχτών δεδομένων αποτελούν κορυφαία οριζόντια Ευρωπαϊκή προτεραιότητα με κάθετες προβολές στην επιστήμη, στην επιχειρηματικότητα, στην καθημερινότητα και στην διακυβέρνηση. Η κατασκευή της Ευρωπαϊκής πύλης ανοιχτών δεδομένων συμπληρώνεται από μια σειρά χρηματοδοτούμενων δράσεων και πολιτικών εμβάθυνσης της χρήσης των δεδομένων ως καταλύτη προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Σε παρόμοια κατεύθυνση κινούνται όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και οι υπόλοιπες αναπτυγμένες χώρες καθώς και οι διεθνείς οργανισμοί.

Η συμβολή Ανοιχτών Δεδομένων στην Ανάπτυξη

Η διάθεση ανοιχτών δεδομένων αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της συνολικής πολιτικής αξιοποίησης των δεδομένων διότι δημιουργεί υψηλή προστιθέμενη αξία σε ένα μεγάλο μέρος του κοινωνικού και του οικονομικού γίγνεσθαι. Η πηγή της προστιθέμενης αξίας τους πηγάζει από την βελτίωση της διαφάνειας των δημοσίων αποφάσεων, της αποτελεσματικότητας στην χρήση των πόρων και εν τέλει της δημιουργίας νέων ευκαιριών για επιχειρηματικότητα.

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δημιουργήθηκε το 2008 από πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και κοινωφελείς οργανισμούς και σήμερα έχει 37 ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς μέλη του. Σκοπός του είναι η προώθηση της ανοιχτότητας, δηλαδή του ανοιχτού λογισμικού, του ανοιχτού περιεχομένου, του ανοιχτού υλικού, της ανοιχτής διακυβέρνησης και των ανοιχτών δεδομένων στη δημόσια διοίκηση, την εκπαίδευση και τις επιχειρήσεις.

Η Σύμπραξη για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση

Η Σύμπραξη για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση (OGP) είναι μια παγκόσμια πολυμερής πρωτοβουλία κυβερνήσεων και κοινωνίας πολιτών με στόχο να γίνει η διακυβέρνηση πιο διαφανής, συμμετοχική και υπεύθυνη. Συμμετέχουν 78 κυβερνήσεις και εκατοντάδες φορείς της κοινωνίας πολιτών από όλο τον κόσμο.
Το επίκεντρό της είναι η συνεργασία σε ισότιμη βάση μεταξύ κυβερνητικών φορέων, πολιτών και οργανώσεων με στόχο τη διαμόρφωση παρεμβάσεων που αυξάνουν την πρόσβαση στην πληροφορία, τη συμμετοχή και τη λογοδοσία.