ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Geomeletitiki.gr > ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΥΑΕ

Η ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ με διακριτικό τίτλο “ΓΕΩΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ETE” είναι μια ραγδαία αναπτυσσόμενη τεχνική εταιρεία με έμπειρα στελέχη, με έδρα την Θεσσαλονίκη. Αναλαμβάνει μελέτες, συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου δημοσίων φορέων με γεωγραφική εμβέλεια σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα έργων υποδομής στους τομείς τοπογραφικών, πολεοδομικών, χωροταξικών, υδραυλικών, συγκοινωνιακών, κυκλοφοριακών έργων, έργων οδοποιίας, μελετών κτηματογράφησης – κτηματολογίου, υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου ακινήτων, γεωπληροφορικής (G.I.S.), παραγωγής και διάθεσης γεωγραφικών ψηφιακών δεδομένων, ανάπτυξης εφαρμογών Web GIS, μελετών φωτογραμμετρίας και 3D Mapping στον ιδιωτικό και ευρύτερο Δημόσιο τομέα.

Η εταιρεία λειτουργώντας πάντα με άξονα την Ποιότητα-Ακρίβεια-Αξιοπιστία και έχοντας ως θεμέλιο την εμπειρία, την άρρηκτη οργανωτική δομή και τη συνεχή τεχνολογική έρευνα, παρέχει επιτυχώς αξιόπιστες υπηρεσίες σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Στόχος της εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου αξιοπιστίας και ποιότητας με τη μέγιστη ταχύτητα διεκπεραίωσής τους με πλήρη συνέπεια και πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών, λαμβάνοντας υπόψη τους ισχύοντες κανονισμούς, τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, τις περιβαλλοντικές πλευρές των δραστηριοτήτων μας, καθώς και τη διασφάλιση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας για το προσωπικό μας. Μέσω της συνεχούς έρευνας και αναζήτησης καινοτόμων μεθόδων προσφέρουμε τις βέλτιστες υπηρεσίες μας σε ένα αντικείμενο δραστηριότητας που εξελίσσεται διαρκώς ραγδαίως τεχνολογικά.
Δίνοντας ιδιαίτερη σημασία κι επενδύοντας στα στελέχη μας στόχος μας είναι η συνεχής ανάπτυξη της εταιρείας σε νέους τομείς, εδραιώνοντας τη θέση μας ανάμεσα στους κορυφαίους Τοπογράφους μελετητές – Συμβούλους στον Ελληνικό Χώρο.

Η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται για την πλήρη εναρμόνιση με τις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, όπως αυτές αποτυπώνονται στους ισχύοντες Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς νόμους και κανονισμούς.

Το πεδίο εφαρμογής του ΣΔΠ είναι «Τοπογραφικά, πολεοδομικά, χωροταξικά, υδραυλικά, συγκοινωνιακά, κυκλοφοριακά έργα, έργα οδοποιίας, μελέτες κτηματογράφησης – κτηματολογίου, φωτογραμμετρίας, 3D Mapping, υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου ακινήτων, υπηρεσίες γεωπληροφορικής (G.I.S.), παραγωγή και διάθεση γεωγραφικών ψηφιακών δεδομένων και ανάπτυξη εφαρμογών WebGIS».

Η Διοίκηση και το προσωπικό της εταιρείας ΓΕΩΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΕ έχουν γνώση και ενστερνίζονται απόλυτα την Πολιτική Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης & Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία που έχει καθιερώσει και εφαρμόζει η εταιρεία. Η Διοίκηση από την πλευρά της, δεσμεύεται για τα ακόλουθα:

 • Ότι η Πολιτική θα είναι κατάλληλη για το σκοπό της και τις υπηρεσίες που παρέχει και ακολουθείται στα πλαίσια εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης που εφαρμόζει σχετικά με την Ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, την Περιβαλλοντική Διαχείριση της λειτουργίας της και την εξασφάλιση της Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων της.
 • Να παρέχει ένα πλαίσιο για τον καθορισμό των σκοπών και των στόχων Ποιότητας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία.
 • Για τη συμμόρφωση και τήρηση των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων.
 • Για την καθιέρωση μετρήσιμων στόχων για την Ποιότητα, το Περιβάλλον και την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία και την επίτευξη τους.
 • Για την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού προς αυτήν την κατεύθυνση.
 • Για την διαρκή προσπάθεια βελτίωσης και προαγωγής του επιπέδου της Ποιότητας, της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας, μέσω του Συστήματος Διαχείρισης που εφαρμόζει η εταιρεία σε εναρμόνιση με τα Πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018.
 • Για την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.
 • Για τη διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζομένων της σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας.
 • Για την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Για την διαθεσιμότητα και κοινοποίησή της στα ενδιαφερόμενα μέρη.
 • Για την εφαρμογή, τη διατήρηση, ανασκόπηση και τη συνεχή βελτίωση της Πολιτικής και του ΣΔ.

Η παρούσα Πολιτική, ενημερώνεται και αναθεωρείται κατάλληλα σε περιπτώσεις αλλαγών του μεγέθους ή της φύσης των δραστηριοτήτων της εταιρείας ή μετά από την εμφάνιση έκτακτων συμβάντων και ανασκοπείται σε κάθε ανασκόπηση του Συστήματος Διαχείρισης.

Θεσσαλονίκη, 18/07/2022

Για την Διοίκηση

Απόστολος Ζαχαριάδης

ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ με διακριτικό τίτλο “ΓΕΩΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ETE” είναι μια ραγδαία αναπτυσσόμενη τεχνική εταιρεία με έμπειρα στελέχη, με έδρα την Θεσσαλονίκη. Αναλαμβάνει μελέτες, συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου δημοσίων φορέων με γεωγραφική εμβέλεια σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα έργων υποδομής στους τομείς τοπογραφικών, πολεοδομικών, χωροταξικών, υδραυλικών, συγκοινωνιακών, κυκλοφοριακών έργων, έργων οδοποιίας, μελετών κτηματογράφησης – κτηματολογίου, υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου ακινήτων, γεωπληροφορικής (G.I.S.), παραγωγής και διάθεσης γεωγραφικών ψηφιακών δεδομένων, ανάπτυξης εφαρμογών Web GIS, μελετών φωτογραμμετρίας και 3D Mapping στον ιδιωτικό και ευρύτερο Δημόσιο τομέα.

Η Ασφάλεια των Πληροφοριών αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα προκειμένου:

 • Να εξασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση της εταιρείας με τις σχετικές κείμενες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις,
 • Να προστατεύσει τα συμφέροντα της εταιρείας και όσων συναλλάσσονται με αυτή και την εμπιστεύονται για τη χρήση και διακίνηση των εμπιστευτικών δεδομένων τους
 • Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα, την ακεραιότητα και της εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, που παράγονται, λαμβάνονται και διακινούνται στο πλαίσιο έργων ασφαλείας.
 • Να μεγιστοποιήσει την αξιοπιστία των πληροφοριακών πόρων της εταιρείας.

H εφαρμογή του ΣΔΑΠ που εφαρμόζει η εταιρεία στοχεύει στα ακόλουθα:

 • Προστασία του φυλασσόμενου αρχείου, των υπολογιστικών πόρων και της διακινούμενης πληροφορίας στις υπηρεσίες της εταιρείας από κάθε απειλή, εσωτερική ή εξωτερική, σκόπιμη ή τυχαία,
 • Συστηματική αποτίμηση και αξιολόγηση των κινδύνων που αφορούν στη διασφάλιση πληροφοριών, προσβλέποντας στην ορθή και έγκαιρη διαχείρισή τους,
 • Αρχειοθέτηση δεδομένων, αποφυγή ιών και εξωτερικών εισβολών, έλεγχο πρόσβασης στα συστήματα, καταγραφή όλων των περιστατικών ασφαλείας και διαχείριση απρόσμενων εξελίξεων,
 • Διαρκή ενημέρωση της διοίκησης και του προσωπικού σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών και την διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων για το προσωπικό,
 • Πλήρη δέσμευση της Διοίκησης της εταιρείας στην πιστή εφαρμογή και στη συνεχή βελτίωση του ΣΔΑΠ, το οποίο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 27001:2013.

Ο Υπεύθυνος Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών έχει την ευθύνη για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της λειτουργίας του ΣΔΑΠ, καθώς και για την ενημέρωση όλου του εμπλεκόμενου προσωπικού για την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών.
Το σύνολο του προσωπικού που εμπλέκεται στις δραστηριότητες και διαδικασίες που περιγράφονται και αφορούν στην Ασφάλεια Πληροφοριών έχει την ευθύνη να εφαρμόζει την πολιτική και τις ανάλογες Διαδικασίες του ΣΔΑΠ στον τομέα της εργασίας του.
Η Διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι δεσμεύονται στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας και στην τήρηση των αρχών σε σχέση με την Ασφάλεια Πληροφοριών.
Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, η Εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 27001:2013.

Θεσσαλονίκη, 18/07/2022

Για την Διοίκηση

Απόστολος Ζαχαριάδης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ

Η ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ με διακριτικό τίτλο “ΓΕΩΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ETE” είναι μια ραγδαία αναπτυσσόμενη τεχνική εταιρεία με έμπειρα στελέχη, με έδρα την Θεσσαλονίκη. Αναλαμβάνει μελέτες, συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου δημοσίων φορέων με γεωγραφική εμβέλεια σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα έργων υποδομής στους τομείς τοπογραφικών, πολεοδομικών, χωροταξικών, υδραυλικών, συγκοινωνιακών, κυκλοφοριακών έργων, έργων οδοποιίας, μελετών κτηματογράφησης – κτηματολογίου, υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου ακινήτων, γεωπληροφορικής (G.I.S.), παραγωγής και διάθεσης γεωγραφικών ψηφιακών δεδομένων, ανάπτυξης εφαρμογών Web GIS, μελετών φωτογραμμετρίας και 3D Mapping στον ιδιωτικό και ευρύτερο Δημόσιο τομέα.

Έχοντας ως απώτερο σκοπό την αδιάκοπη λειτουργία της εταιρείας και κατ’ επέκταση την εξυπηρέτηση όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Διοίκηση μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας έχει:

 • Αναγνωρίσει τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις σχετικές προσδοκίες τους,
 • Αναγνωρίσει του κινδύνους που αφορούν στη αδιάκοπη λειτουργία της,
 • Καθορίσει το υφιστάμενο επίπεδο ασφαλείας,
 • Καθορίσει τις απαιτούμενες ενέργειες, τους χρόνους και τις αρμοδιότητες για την διαχείριση τυχόν περιστατικού και την ανάκαμψη των λειτουργικών της Τμημάτων.

Η Διοίκηση δεσμεύεται για την απόλυτη συμμόρφωση με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, για την παροχή των απαιτούμενων πόρων προκειμένου να επιτευχθεί βελτίωση του επιπέδου της επιχειρησιακής συνέχειας και την υποστήριξη των σχετικών προγραμμάτων.
Στόχοι μας είναι:

 • Η ασφάλεια του προσωπικού μας,
 • Η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από περιστατικά επιχειρησιακής συνέχειας,
 • Η διαρκής ετοιμότητα για την αντίδραση σε περιστατικά και το ταχύτερο δυνατό πλήρη ανάκαμψη,
 • Η καθιέρωση κουλτούρας για την διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας σε όλα τα εταιρικά επίπεδα και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Οι ανωτέρω στόχοι θα επιτευχθούν μέσω της διαρκούς εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των εργαζομένων και συνεργατών/προμηθευτών μας, της περιοδικής επαναξιολόγησης των απειλών και του αντικτύπου τους στην επιχειρησιακή συνέχεια της εταιρίας, της εφαρμογής κατάλληλων προγραμμάτων (οργανωτικών και τεχνικών μέτρων) και της διαρκούς παρακολούθησης των κρίσιμων δεικτών επίδοσης.

Η Διοίκηση δεσμεύεται για την τακτική ανασκόπηση της παρούσας Πολιτικής και του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας που εφαρμόζει, καθώς και για την διαρκή προσπάθεια βελτίωσης του.

Θεσσαλονίκη, 18/07/2022

Για την Διοίκηση

Απόστολος Ζαχαριάδης