Τομέας Φωτογραμμετρίας, Γεωπληροφορικής και εφαρμογών πληροφορικής

Geomeletitiki.gr > Τομέας Φωτογραμμετρίας, Γεωπληροφορικής και εφαρμογών πληροφορικής

Η Γεωμελετητική χρησιμοποιεί σύγχρονες φωτογραμμετρικές μεθόδους για την παραγωγή ορθοφωτοχαρτών, γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS) για την δημιουργία και και τοπολογικο έλεγχο υποβάθρων σε βάσεις δεδομένων και αναπτύσσει πλήθος εφαρμογών πληροφορικής για την βέλτιστη απεικόνιση αξιοποίηση και διαχείριση δεδομένων.

Φωτογραμμετρικές εφαρμογές

 • Δημιουργία φωτογραμμετρικών υποβάθρων και Ευρείας έκτασης φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις (2D /3D)
 • Παραγωγή ψηφιακών ορθοφωτοχαρτών και φωτογραμμετρικών διαγραμμάτων με τη χρήση drone (ΣμηΕΑ)
 • Τρισδιάστατες ψηφιακές εφαρμογές και Φωτορεαλιστικές απεικονίσεις σε όλο το το φάσμα των σύγχρονων μελετών με τη χρήση σύγχρονου εξοπλισμού και λογισμικού
 • Αποτυπώσεις εσωτερικών χώρων, εγκαταστάσεων, μνημείων
 • Φωτογραφικές τεκμηριώσεις για real estate
 • Δημιουργία Ψηφιακών Μοντέλων Επιφάνειας (DSM) από επίγειους laser σαρωτές
 • Ανάδειξη και τεκμηρίωση  πολιτιστικών χώρων (αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία)
 • Βιντεοσκοπήσεις με χρήση drone
 • Παρακολούθηση εργοταξιακής προόδου και επιθεωρήσεις τεχνικών έργων (κτίρια, γέφυρες, δίκτυα υψηλής τάσης, σιδηροδρομικές μεταφορές, δίκτυα κοινής ωφέλειας κλπ) και ενεργειακών εγκαταστάσεων (φωτοβολταϊκά panels, αιολικά πάρκα κλπ.)
 • Παρακολούθηση και συστηματική καταγραφή χρήσεων γης

 

Εφαρμογές G.I.S.

 • Εργασίες Ψηφιοποίησης, Διανυσματοποίησης, σάρωσης και γεωαναφοράς διαγραμμάτων, χαρτών
 • Ψηφιοποίηση γεωχωρικών δεδομένων, οργάνωσή τους σε Γεωβάσεις και εφαρμογή χωρικής ανάλυσης και παραγωγή ψηφιακών χαρτών
 • Γεωμετρικοί, τοπολογικοί έλεγχοι χωρικών δεδομένων στο ίδιο ή διαφορετικό θεματικό επίπεδο και δομημένοι περιγραφικοί έλεγχοι τεχνικής διασφάλισης και ποιότητας
 • Απεικόνιση δεδομένων σε χαρτογραφική βάση (Εξαγωγή θεματικών χαρτών) οργάνωση , αξιοποίηση δεδομένων για την λήψη αποφάσεων σε έναν μεγάλο φάσμα εφαρμογών.
 • Υπηρεσίες καταχώρησης δεδομένων σε εφαρμογή Γεωγραφικής Θέσης σε web και desktop εφαρμογή
 • Εφαρμογή οργάνωσης και διαχείριση ιδιοκτησιών και συσχέτιση τους με αναλογικά και ψηφιακά δεδομένα (διαγράμματα, αποφάσεις, έγγραφα κλπ)
 • Δημιουργία “έξυπνων” δυναμικών χαρτών απεικόνισης χρονικά και χωρικά μεταβαλλόμενων παραμέτρων
 • Εφαρμογές εύρεσης βέλτιστης διαδρομής
 • Εύρεση βέλτιστης γεωγραφικής θέσης επένδυσης
 • GIS φορέων υπηρεσιών Δήμων και Δημοσίου
 • Εφαρμογές real estate
 • Logistics

Εφαρμογές πληροφορικής

 • Οργάνωση καταγραφή και διαχείριση υλικοτεχνικού εξοπλισμού και προμηθειών
 • Ανάθεση παρακολούθηση έλεγχος και διεκπεραίωση εργασιών
 • Στατιστική ανάλυση εργασιών