Τομέας Τοπογραφικών και Κτηματολογικών μελετών

Geomeletitiki.gr > Τομέας Τοπογραφικών και Κτηματολογικών μελετών

H Γεωμελετητική αναλαμβάνει τοπογραφικές αποτυπώσεις, σύνταξη και δημιουργία τοπογραφικών, χαρτογραφικών και κτηματογραφικών υποβάθρων, κάθε προεργασία αυτών, δημιουργία παραγόμενων προϊόντων και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, αποτυπώνοντας και αποδίδοντας με ακρίβεια και αξιοπιστία όλα τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά περιοχών ή ιδιοκτησιών.

Αναλυτικά:

Τοπογραφικές μελέτες

 • Μελέτες τοπογραφικής αποτύπωσης και Κτηματογραφήσεις για πολεδομικές μελέτες, μελέτες έργων υποδομής, απαλλοτριώσεις, μελέτες Εθνικού Κτηματολόγιου και Κτηματολογίου Οδών
 • Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων πάσης φύσεως (για έκδοση οικοδομικών αδειών, σύνταξη συμβολαίων, οριοθετήσεις, τοπογραφικά υπόβαθρα για τακτοποίηση αυθαιρέτων κλπ.)
 • Αποτυπώσεις δικτύων υποδομής και τεχνικών έργων
 • Εγκατάσταση, μέτρηση τριγωνομετρικών, χωροσταθμικών, πολυγωνομετρικών και ταχυμετρικών δικτύων
 • Τοπογραφικές εργασίες Επιμετρήσεων, Ογκομετρήσεων και Βυθομετρήσεων
 • Υψομετρικές μελέτες, μελέτες χωροσταθμήσεων και δημιουργία χωρικών υποβάθρων
 • Χαράξεις τεχνικών έργων
 • Μελέτες καθορισμού Αιγιαλού και Παραλίας
 • Χαρακτηρισμός – Αποχαρακτηρισμός Δασικών Εκτάσεων
 • Δίκτυα ελέγχου και παρακολούθησης μικρομετακινήσεων

Συμβουλευτικές & υποστηρικτικές υπηρεσίες

 • Μελέτες ιδιοκτησιακού καθεστώτος
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες αιτήσεων διόρθωσης, δήλωσης ακινήτων, ενστάσεων και χωρικών μεταβολών Εθνικού Κτηματολογίου
 • Συμβουλές, Έρευνα για την Αξιοποίηση Ακινήτων
 • Εκτιμήσεις Αξιών ακινήτων