Oδηγός αντιρρήσεων Δασικών Χαρτών μετά την αναμόρφωση και ανάρτησή τους

Geomeletitiki.gr > ΔΑΣΙΚΑ > Oδηγός αντιρρήσεων Δασικών Χαρτών μετά την αναμόρφωση και ανάρτησή τους

Σημαντικές εξελίξεις φέρνει η ακύρωση των δασικών χαρτών, με αποτέλεσμα να γίνει εκ νέου κατάρτιση των χαρτών σύμφωνα με την εκδοθείσα υπουργική απόφαση Υ.Α. 64663/2956/03-07-2020 (B’ 2773), με την οποία:

α) καθορίζονται επ’ ακριβώς οι διοικητικές πράξεις και τα λοιπά στοιχεία που α φορούν εκτάσεις που εξαιρούνται της δασικής νομοθεσίας και

β) καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές και η διαδικασία για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση των δασικών.

Η όλη διαδικασία προβλέπει «σφικτές» ημερομηνίες, με ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ, ενώ όλα θα γίνονται αυτοματοποιημένα για την ταχύτερη και άνευ σφαλμάτων εξέταση των αιτήσεων εντός των προβλεπομένων θεσμικών προθεσμιών, αυξάνοντας την αξιοπιστία της διαδικασίας για την εξυπηρέτηση των πολιτών και την κύρωση των δασικών χαρτών μέχρι τέλους του 2021, οι οποίοι αποτελούν και βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου.

 • Ποια είναι τα βήματα και το χρονοδιάγραμμα που θα ακολουθηθεί;

1)  Μέχρι τις 22 Ιουλίου θα πρέπει όλες οι Διευθύνσεις Δασών της χώρας να δημοσιεύσουν στον Έντυπο Τύπο και στα Ηλεκτρονικά Μέσα, Ανοικτή Πρόσκληση των Διευθύνσεων Δασών και να καλούν όλους τους ενδιαφερόμενους, δηλαδή φυσικά και νομικά πρόσωπα, ΟΤΑ, Δημόσιες Υπηρεσίας, Φορείς κλπ. να καταθέσουν στοιχεία, που να αφορούν πράξεις της διοίκησης ή στοιχεία ατομικών διοικητικών πράξεων που να αποδεικνύουν ποιες εκτάσεις έχουν απολέσει τον δασικό τους χαρακτήρα.

2)  Η κατάθεση των στοιχείων στις Δ/νσεις Δασών θα γίνεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημέρα που θα ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων.

3)  Μετά τη συλλογή των στοιχείων, οι Δ/νσεις Δασών θα πρέπει να εξετάσουν τις αιτήσεις και να αποφανθούν αν καλύπτουν τις προϋποθέσεις του νόμου και πρέπει να γίνουν δεκτές.

4)  Στη συνέχεια τον Αύγουστο οι Δ/νσεις Δασών θα διορθώσουν τους Δασικούς Χάρτες με τα στοιχεία των συλλογικών ή ατομικών διοικητικών πράξεων, που θα έχουν συλλεχθεί και θα προχωρήσουν στην ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ των Δασικών Χαρτών.

5)  Τέλος Σεπτεμβρίου θα πρέπει να γίνει η Ανάρτηση του νέου Δασικού Χάρτη μετά από την αναμόρφωση του, με άνοιγμα της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Κτηματολογίου, για υποβολή αντιρρήσεων από τους πολίτες.

6)  Αμέσως μετά θα γίνει η συγκρότηση Νέων Επιτροπών Αντιρρήσεων

7)  Εξέταση Αντιρρήσεων. Για διευκόλυνση και επιτάχυνση των διαδικασιών εξέτασης των Αντιρρήσεων, δημιουργήθηκε ειδική διαδικτυακή εφαρμογή για την επεξεργασία των αντιρρήσεων.

 • Στη Μαγνησία κυρώθηκαν οι Δασικοί Χάρτες. Η διαδικασία αφορά στους νέους χάρτες ή και τους κυρωμένους;

Η διαδικασία αναμόρφωσης και ανάρτησης αφορά σε ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ. Συγκεκριμένα μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να αναμορφωθούν υποχρεωτικά οι μερικώς ή ολικώς κυρωθέντες και οι αναρτηθέντες δασικοί χάρτες, όπως και οι δασικοί χάρτες που βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο κατάρτισης ή θεώρησης, προκειμένου να συμπεριληφθούν σε αυτούς διοικητικές πράξεις, οι οποίες είχαν παραλειφθεί κατά την αρχική κύρωση, ανάρτηση ή επεξεργασία, αντίστοιχα.

 • Τι ακριβώς θα πρέπει να υποβάλουν οι υπηρεσίες για την αναμόρφωση του Δασικού Χάρτη μέχρι τον Αύγουστο του 2020;
 1. Εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια πόλης, πράξεις εφαρμογής, εγκεκριμένες πολεοδομικές μελέτες.
 2. Aποφάσεις χαρακτηρισμού οικισμού ως προϋφισταμένου του έτους 1923, πράξεις της Διοίκησης περί χαρακτηρισμού οικισμού ως προϋφισταμένου του έτους1923, αποφάσεις χαρακτηρισμού οικισμού μέχρι 2.000 κατοίκων
 3. Προεδρικά διατάγματα χαρακτηρισμού περιοχής ως οικιστικής και καθορισμού των όρων αναπτύξεως αυτής.
 4. Πράξεις οριοθέτησης καθώς και πράξεις πολεοδόμησης – ρυμοτόμησης και τα διαγράμματα αυτών, των Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων
 5. Ισχύουσες άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, οικοδομικές άδειες ή άλλες άδειες ή διοικητικές πράξεις που καλύπτονται από το τεκμήριο νομιμότητας για βιομηχανικές ή βιοτεχνικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται σε ζώνες οικιστικού ελέγχου.
 • Ποιες αγροτικές εκτάσεις θα αποχαρακτηριστούν;

Εκτάσεις που έχουν απολέσει τον Δασικό τους χαρακτήρα με Πράξεις της διοίκησης, που είναι:

 1. Αποφάσεις των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων γιατο σύνολο των παραχωρηθέντων κληροτεμαχίων, ιδιοκτησιών που εξαιρέθηκαν στο σύνολό τους υπέρ ιδιοκτητών, καθώς και διαθέσιμες και κοινόχρηστες εκτάσεις για τις οποίες αποδόθηκε αγροτική, γεωργική, κτηνοτροφική ή μικτή (γεωργοκτηνοτροφική) χρήση.
 2. Παραχωρητήρια αγροτικών κλήρων εκδοθέντα κατ’ εφαρμογή της αγροτικής νομοθεσίας.
 3. Αποφάσεις κύρωσης διανομών και αναδασμών για το σύνολο των εκτάσεων που αναφέρονται στα σχετικάκτηματολογικά διαγράμματα.
 4. Αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας ή Νομάρχη, με τις οποίες χορηγήθηκαν άδειες για κατάτμηση – αγοραπωλησία αγροτικών εκτάσεων με αγροτική, γεωργική ή κτηνοτροφική ή μικτή (γεωργοκτηνοτροφική) χρήση.
 5. Αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας περί παραχώρησης γαιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Αγροτικού Κώδικα.
 6. Άδειες του Υπουργού Γεωργίας για σύναψη συμφωνιών εκούσιας μεταβίβασης καλλιεργήσιμων εκτάσεων προς ακτήμονες καλλιεργητές ή κύρωσης των ήδη συναφθεισών σύμφωνα με τον Αγροτικό Κώδικα.
 7. Aποφάσεις Επιτροπών Απαλλοτριώσεων περί παραχώρησης αγροτικών δημοσίων κτημάτων (Ιμλιακίων), μπασταινουχικών κτημάτων, εξαγορασθεισών εμφυτεύσεων και εμφυτευτικών γαιών Κρήτης.
 8. Αποφάσεις διάθεσης εξαγορασθέντων από το Δημόσιο κτημάτων δυνάμει ειδικών νόμων.
 9. Ειδικά Αγροτικά Μητρώα (Αμπελουργικό και Ελαιουργικό μητρώο), στα οποία περιλαμβάνονται εκτάσεις,οι οποίες καταλαμβάνονται από πράξεις της Διοίκησης,με παραπομπή σε αυτές.
 10. Διοικητικές πράξεις που αναφέρονται σε απαλλοτριώσεις και μεταβιβάσεις εκτάσεων με σκοπό την βιομηχανική ή τουριστική ανάπτυξη ή άδειες εγκατάστασηςπαραγωγικών βιομηχανικών μονάδων ή τουριστικώνμονάδων και σχετικές άδειες λειτουργίας τους.
 • Τι πρέπει να υποβάλουν οι πολίτες όταν υπάρχει κτίσμα με νόμιμη οικοδομική άδεια σε έκταση που φαίνεται δασική μέχρι τον Αύγουστο του 2020;

Α) Για Οικοδομικές Άδειες που εκδόθηκαν προ του έτους 1975 θα πρέπει να προσκομιστούν:

 1. Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας.
 2. Βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης ή υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ότι το υπόψη κτίσμα ή τμήμα αυτού έχει κατασκευαστεί κατ’ εφαρμογή άδειας που δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί.
 3. Αποτύπωση της απαιτούμενης επιφάνειας για την εφαρμογή της συγκεκριμένης οικοδομικής άδειας από ιδιώτη μηχανικό σε εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα και βεβαίωση επ’ αυτού για τα όρια αρτιότητας κατά τον χρόνο έκδοσης της.

Β) Για τις οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν πριν τις 25-11-2011, οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν τα ακόλουθα:

 1. Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας.
 2. Βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης ή υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ότι η υπόψη άδεια δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί, ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχει υλοποιηθεί.
 3. Βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης ή υπεύθυνη δήλωση μηχανικού για τα όρια αρτιότητας που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της εν λόγω οικοδομικής άδειας, βάσει του τοπογραφικού διαγράμματος που τη συνοδεύει.
 4. Αποτύπωση της απαιτούμενης επιφάνειας για την εφαρμογή της συγκεκριμένης οικοδομικής άδειας από ιδιώτη μηχανικό σε εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα και βεβαίωση επ’ αυτού για τα όρια αρτιότητας κατά τον χρόνο έκδοσης της.
 • Εγώ έχω οικοδομική άδεια και έχω κάνει αντίρρηση. Θα πρέπει να καταθέσω πάλι αίτηση με στοιχεία;

Οχι εφόσον έχει υποβληθεί το σύνολο των στοιχείων από τον ενδιαφερόμενο με αντιρρήσεις ή με αίτημα προδήλου σφάλματος δεν απαιτείται η προσκόμιση περαιτέρω στοιχείων. Θα πρέπει όμως να προσκομίσετε στην Δ/νση Δασών το αποδεικτικό κατάθεσης αντίρρησης ή αιτήματος πρόδηλου σφάλματος με τον σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου.

 • Εκανα αίτηση προδήλου σφάλματος κατά την ανάρτηση του χάρτη και απορρίφθηκε. Μπορώ τώρα να κάνω αντίρρηση;

Ναι, θα μπορείτε πληρώνοντας το αναλογούν παράβολο που αντιστοιχεί στην έκταση που διεκδικείτε. Η διαδικασία θα γίνει ηλεκτρονικά με προκαθορισμένο τρόπο όταν θα ανοίξει η φόρμα για την υποβολή νέων αντιρρήσεων.

 • Τι θα γίνει με τις εκκρεμείς αντιρρήσεις;

Α)Αντιρρήσεις, η εξέταση των οποίων εκκρεμεί, για εκτάσεις, οι οποίες, μετά την κατά τα ανωτέρω αναμόρφωση των δασικών χαρτών, δεν περιλαμβάνονται πλέονστους δασικούς χάρτες ως δασικές εν γένει εκτάσεις,δεν θα εξεταστούν από τις ΕΠ.Ε.Α., κατόπιν ενημέρωσηςτου ενδιαφερόμενου από τις οικείες Διευθύνσεις Δασών.

Β) Οι υπόλοιπες αντιρρήσεις, που εκκρεμούν θα εξεταστούν κανονικά, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προσθέσουν νέους ισχυρισμούς σύμφωνα με την πρόσφατη νομοθεσία.

 • Δεν πρόλαβα να κάνω αντίρρηση κι έκανα εκπρόθεσμη ένσταση. Τι πρέπει να κάνω τώρα με τον καινούργιο νόμο;

Οι εκπρόθεσμες ενστάσεις στην περίπτωση που δεν αφορούν πρόδηλα σφάλματα, τα οποία θα γίνουν δεκτά κατά την διαδικασία της αναμόρφωσης του δασικού χάρτη είναι απορριπτέες. Επομένως μόλις θα γίνει τον Σεπτέμβριο η ανάρτηση των δασικών χαρτών, θα δείτε αν η έκτασή σας εξαιρέθηκε. Σε περίπτωση που παραμένει δασική θα πρέπει να υποβάλλεται εμπρόθεσμα ηλεκτρονική αντίρρηση, καταβάλλοντας το αναλογούν παράβολο

 • Πώς θα υποβάλλουμε αντιρρήσεις;

Η διάρκεια υποβολής αντιρρήσεων είναι 60 ημέρες (ή 80 ημέρες στην περίπτωσηπου είστε κάτοικος του εξωτερικού) από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης τηςσχετικής πρόσκλησης στον τύπο.

 • Πρόδηλα σφάλματα θα υποβάλλονται;

Ναι θα υποβάλλονται, αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Σε περίπτωση που κρίνονται στη συνέχεια ότι δεν είναι πρόδηλα, θα εξετάζονται ως αντιρρήσεις από τις ΕΠΕΑ, με την καταβολή του αντίστοιχου παραβόλου από τον ενδιαφερόμενο.

πηγή taxydromos.gr