Τί προβλέπει ο Ν.4602/2019 για αυθαίρετα και οριοθετήσεις υδατορεμάτων

Geomeletitiki.gr > Uncategorized > Τί προβλέπει ο Ν.4602/2019 για αυθαίρετα και οριοθετήσεις υδατορεμάτων

 

Ένα ακόμα βήμα προς την τακτοποίηση των αυθαιρέτων και δη σ’ ότι αφορά οριοθετήσεις υδατορεμάτων (καθορισμός οριογραμμής και οικοδομικής γραμμής) πραγματοποιείται με την έκδοση του Ν.4602/2019 «Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός διαχωρισμός δικτύων διανομής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α/9-03-2019).

Στο Νόμο περιλαμβάνονται διατάξεις, που αφορούν οριοθετήσεις υδατορεμάτων και ειδικότερα σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 65 «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4495/2017 (A΄ 167)» του ανωτέρω Νόμου προστίθενται στο τέλος της περίπτωσης ιγ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 89, τα εξής εδάφια:

«Στην περίπτωση οριοθετημένων ρεμάτων ή όπου υπάρχει προσωρινή οριογραμμή, κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4258/2014 (A΄ 94) απαγορεύεται η υπαγωγή εντός της περιοχής που περικλείεται από τις οριογραμμές του ρέματος. Στην περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, η οποία βρίσκεται μεταξύ της οριογραμμής και της οικοδομικής γραμμής, εφαρμόζεται συντελεστής επιβάρυνσης ίσος με τον συντελεστή πρασιάς του Παραρτήματος Α΄ του παρόντος. Στην περίπτωση μη οριοθετημένων ρεμάτων ή έλλειψης προσωρινών οριογραμμών κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4258/2014, θεωρούνται ως προσωρινές οριογραμμές αποκλειστικά για την εφαρμογή του παρόντος κατά περίπτωση οι εξής:

α) στα μικρά ρέματα με έκταση λεκάνης απορροής μικρότερης ή ίσης του ενός (1) τετραγωνικού χιλιομέτρου (τ.χ.), όταν βρίσκονται εκτός ορίων οικισμών ή σχεδίων πόλεως, ή μικρότερης ή ίσης του μισού (0,50) τ.χ., όταν βρίσκονται εντός ορίων οικισμών ή σχεδίων πόλεως, οι οριογραμμές συμπίπτουν με τις γραμμές όχθης,

β) στα μεσαία ρέματα με έκταση λεκάνης απορροής μικρότερης ή ίσης των δέκα (10) τ.χ., όταν βρίσκονται εκτός ορίων οικισμών ή σχεδίων πόλεως, ή μικρότερης ή ίσης των πέντε (5) τ.χ., όταν βρίσκονται εντός ορίων οικισμών ή σχεδίων πόλεως, γραμμή είκοσι (20) μέτρων εκατέρωθεν της βαθιάς γραμμής του ρέματος,

γ) στα μεγάλα ρέματα με έκταση λεκάνης απορροής μεγαλύτερης των δέκα (10) τ.χ., όταν βρίσκονται εκτός ορίων οικισμών ή σχεδίων πόλεως, ή μεγαλύτερης των πέντε (5) τ.χ., όταν βρίσκονται εντός ορίων οικισμών ή σχεδίων πόλεως, γραμμή πενήντα (50) μέτρων εκατέρωθεν της βαθιάς γραμμής του ρέματος.»

Με τις νέες προσθήκες εισάγεται ρύθμιση για την υπαγωγή στις διατάξεις του ν.4495/2017 (A΄ 167) αυθαίρετων κατασκευών οι οποίες βρίσκονται μεταξύ της οριογραμμής ρεμάτων και της οικοδομικής γραμμής. Επιπλέον, και επειδή πλήθος ρεμάτων στερούνται οριοθέτησης με καθορισμό των οριογραμμών τους, καθορίζονται οι προσωρινές οριογραμμές των ρεμάτων αυτών οι οποίες εφαρμόζονται αποκλειστικά και μόνο για τις διαδικασίες υπαγωγής κατά τις διατάξεις του ν.4495/2017 (A΄ 167) και δεν επεκτείνονται σε καμία άλλη περίπτωση. Οι προσωρινές οριογραμμές διαχωρίζονται ανάλογα με τον χαρακτηρισμό του ρέματος σε σχέση με την έκταση της λεκάνης απορροής του. Έτσι έχουμε:

α) μικρά ρέματα, όπως ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν.4258/14

β) μεσαία ρέματα, όπως χαρακτηρίζονται αυτά που δεν είναι μικρά, αλλά η έκταση της λεκάνης απορροής τους επιτρέπει την εφαρμογή της ορθολογικής μεθόδου σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 2.5 του άρθρου 3 από τις «Τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης του περιεχομένου του φακέλου οριοθέτησης κατ’εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν.4258/2014 – Διευκρινήσεις για την εφαρμογή της διαδικασίας οριοθέτησης» (ΦΕΚ 428/Β/15-02-2017) και

γ) μεγάλα ρέματα όλες οι υπόλοιπες περιπτώσεις πλην των α) και β).

Αξίζει να σημειωθεί ότι  ως εκ τούτου η εφαρμογή των προσωρινών οριογραμμών των ρεμάτων προϋποθέτει και την τοπογραφική αποτύπωσή τους. Εειδικότερα την βαθιά γραμμή του ρέματος, τα πρανή της κοίτης (φρύδι – πόδι) και -εφόσον υπάρχουν- τα υφιστάμενα τεχνικά έργα που σχετίζονται με την λειτουργία του υδατορέματος.

 

Ιωάννης Γεωργάκης

Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός