Ποιες οι ευθύνες των μηχανικών απέναντι σε πελάτες και τρίτους

Geomeletitiki.gr > ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ > Ποιες οι ευθύνες των μηχανικών απέναντι σε πελάτες και τρίτους

Έχουν οι μηχανικοί ευθύνες των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων που προκύπτουν από τη φάση εκπόνησης μίας μελέτης, την επίβλεψη του έργου, την μελλοντική του λειτουργία και τη χρήση του έργου; Τι γίνεται, αν ένα μέρος του κτιρίου εμφανίσει ζημιές, πάρει φωτιά από λάθη κατά τον σχεδιασμό, μία οικοδομική άδεια δεν είναι σωστή; Τι γίνεται, αν οι βλάβες ενός κτιρίου προκαλέσουν ζημιές σε τρίτους;

Ο μηχανικός ΕΧΕΙ ευθύνες καθώς η επαγγελματική του δραστηριότητα εδράζεται σε τρεις κύριους τομείς: στην μελέτη, την επίβλεψη και την υλοποίηση. Βάσει νόμου αναλαμβάνει τις ευθύνες και τις συνέπειες των έργων του.

Η υπογραφή του μηχανικού που αναλαμβάνει το έργο αποτελεί και δέσμευση. Αν προσαχθεί στη Δικαιοσύνη λόγω συμβάντος ζημιάς από τον πελάτη ή τρίτους και το δικαστήριο αποφανθεί ύψος ποσού αποζημίωσης, ο μηχανικός υποχρεούται να καταβάλει το ποσό που επιδίκασε το δικαστήριο από την τσέπη του. Αν ο μηχανικός έχει προνοήσει και έχει καλυφθεί έναντι των κινδύνων αυτών, δηλαδή έχει ασφαλίσει την επαγγελματική αστική ευθύνη που απορρέει από τις επαγγελματικές του δραστηριότητες, τότε αναλαμβάνει η ασφαλιστική τις διευθετήσεις.

Η επαγγελματική ευθύνη του μηχανικού ασφαλίζεται

Κάποιοι το αγνοούν, κάποιοι το προσπερνούν, λίγοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τους κινδύνους καθώς θεωρούν ότι το κακό πάντα θα είναι μακριά από αυτούς.

Η επαγγελματική αστική ευθύνη του μηχανικού καλύπτεται και η ασφαλιστική με την οποία έχει υπογράψει τη σύμβαση αποζημιώνει. Στη βάση της, η επαγγελματική ευθύνη του μηχανικού δεν διαφέρει από αυτή του λογιστή και του φοροτεχνικού. Ορίζεται ως η ευθύνη αυτού που παρέχει Υπηρεσίες, για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις από ζημιές σε Πελάτες του ή / και τρίτους. Οι ζημιές θα πρέπει να οφείλονται σε λάθη ή παραλείψεις .

Η επαγγελματική αστική ευθύνη του μηχανικού ασφαλίζεται με σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ του μηχανικού και ασφαλιστικής ή μεταξύ του μηχανικού και του μεσίτη ασφαλίσεων. Σε περίπτωση λαθών και παραλείψεων η ασφαλιστική αναλαμβάνει να καλύψεις τις υποχρεώσεις του υπαίτιου και να αποζημιώσει.

Όλοι οι λόγοι που κάνουν έναν μηχανικό να ασφαλιστεί

Δεν είναι μόνο οι ευθύνες που προκύπτουν από λάθη ή παραλείψεις κατά την παροχή των επαγγελματικών υπηρεσιών του μηχανικού, λανθασμένες εκτιμήσεις στο χρόνο παράδοσης, ή στο κόστος κατασκευής, τυχαία καταστροφικά συμβάντα, είναι και η προστασία της φήμης του, ο περιορισμός της οικονομικής ζημιάς από ένα αρνητικό συμβάν, η ενίσχυση της επαγγελματικής θέσης του μηχανικού έναντι του ανταγωνισμού, έχοντας στα χέρια του ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο και γνωστοποιώντας το σε υποψήφιους και υπάρχοντες πελάτες. Η διευθέτηση συνεπειών παραβίασης δεδομένων, απώλειας εγγράφων, αλλά και εξόδων για επικοινωνία και δημόσιες σχέσεις για το μετριασμό των ζημιών.

Οι πελάτες των μηχανικών δύνανται να εγείρουν αξιώσεις από: Λάθη που μπορεί να συμβούν κατά τον σχεδιασμό, μη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές που ορίζει η νομοθεσία υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπήρξε σκοπός / δόλος. Όταν διαπιστωθούν ελλείψεις από την επίβλεψη του έργου. Όταν διαπιστωθούν λάθη εξ αμελείας σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τη σωστή τήρηση ηλεκτρικών προδιαγραφών, την έκδοση σωστών οικοδομικών αδειών.

Γεγονότα που συνέβησαν στο παρελθόν – Παραδείγματα έγερσης απαιτήσεων

  • Εσφαλμένη στατική μελέτη: Πλήρης ή μερική κατάρρευση κτιρίου. Σωματικές βλάβες υλικές ζημίες στα γειτονικά κτίρια
  • Λάθος σχεδιασμός σκάλας: Ατύχημα με βαριά σωματική βλάβη (όπως παράλυση) ή ακόμα και θάνατος -θανατηφόρο χτύπημα Άγγλου σε σκάλα παραλιακού εστιατορίου- υπήρξε μελετητικό λάθος στη σκάλα
  • Εσφαλμένος σχεδιασμός ηλεκτρικού δικτύου, οδήγησε το 1985 σε φωτιά  με αποτέλεσμα να προκληθούν τεράστιες ζημίες στο ίδιο και σε γειτονικά κτίρια.
  • Καθίζηση γέφυρας, στεγάστρων π.χ. πρόσφατα σε ελληνικό νησί, κατάρρευση αυτοκινητοδρόμου, κ.ά.
  • Εσφαλμένη μελέτη  για δίκτυο αποχέτευσης σαν βάση ανέγερσης πολλών κτιρίων. Ζημιές σε 27 κτίρια, έπρεπε να αλλαχθούν οι σωληνώσεις

Τι καλύπτει η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης μηχανικών

Αποζημιώσεις έναντι απαιτήσεων τρίτων οι οποίες προκύπτουν και μόνο από αμέλεια και λάθη του μηχανικού κατά την άσκηση του επαγγέλματος. Συνέπειες σε ό,τι αφορά τη λειτουργικότητα και τη συντήρηση του κτιρίου. Τα έξοδα υπεράσπισης στα δικαστήρια, ακόμα και αν η κατηγορία δεν έχει βάση. Τα ποσά που απαιτούνται για την επίλυση των διαφορών μέσω εξωδικαστικού συμβιβασμού. Συνέπειες παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παραβίαση απορρήτου ή παράβαση καθήκοντος, αποζημιώσεις για απαιτήσεις τρίτων συνέπεια συκοφαντίας και δυσφήμισης.

Να σημειωθεί ότι τα μεγάλα έργα ασφαλίζονται από κοινοπρακτικά σχήματα, ασφαλίζοντας ακόμα και τις μελέτες σκοπιμότητας, εφαρμογής, την οργάνωση εργοταξίου, κ.ά.

Τα έργα υποδομών και γενικά τα έργα θα πρέπει να ασφαλίζονται σε όλες τους τις φάσεις από την φάση της μελέτης μέχρι και της επίβλεψης, κατασκευής, εγγύησης καλής λειτουργίας, ώστε αν προκύψουν ζημιές, να μπορεί να επιμεριστούν οι αξιώσεις και να αποδοθούν οι ευθύνες που αναλογούν, ειδικά όταν για την ανέγερση ενός κατασκευαστικού έργου έχουν συγκροτηθεί κοινοπραξίες και υπάρχουν αλλαγές εργολάβων, ή πτωχεύσεις. Κατά το ίδιο στέλεχος, η βαριά αμέλεια πρέπει να ασφαλίζεται, διαφορετικά δεν έχει νόημα το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Το δικαστήριο είναι αυτό που θα καθορίσει το είδος της αμέλειας ή αν υπήρξε δόλος.

Τι δεν ασφαλίζεται

Ο θεσμός της ιδιωτικής ασφάλισης διαχειρίζεται και μετριάζει τον κίνδυνο και είναι σύννομος πάντα με την νομοθεσία. Η οικονομία δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς την ασφάλιση. Μεγάλες αποζημιώσεις που δόθηκαν σε επιχειρήσεις στο παρελθόν και πρόσφατα, τις στήριξαν ώστε να μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν, προσφέροντας έμμεσα οφέλη στην κοινωνία, μεταξύ άλλων και να μην χαθούν θέσεις εργασίας.

Η ιδιωτική ασφάλιση και η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης μηχανικού δεν καλύπτουν ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες. Δεν καλύπτεται ο δόλος και οι περιπτώσεις βαριάς αμέλειας. Και οι δύο περιπτώσεις αφορούν τα ποινικά δικαστήρια. Η πειθαρχική ευθύνη αφορά την παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας του επαγγέλματος.

Γενικότερες εξαιρέσεις Αστικής Ευθύνης:

  • Πόλεμος/Τρομοκρατία
  • Asbestos/Αμίαντος
  • Πρόστιμα/Ποινές

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη μελετητών

Η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη ΑΕ μελετητών είναι ένας κίνδυνος με μεγάλο ποσοστό ζημιών και απαιτήσεων που επιδεινώνεται συνεχώς, όχι λόγω της χειροτέρευσης της ποιότητας εργασίας, αλλά λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης στα δομικά υλικά, κατασκευαστικές τεχνικές και της ευαισθητοποίησης του κοινού.