Νέα θέση μηχανικού με εμπειρία στον τομέα Διαγωνισμών και Δημόσιων Συμβάσεων στη«Γεωμελετητική -Σύμβουλοι Μηχανικοί» μέλος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες»

Geomeletitiki.gr > ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ > Νέα θέση μηχανικού με εμπειρία στον τομέα Διαγωνισμών και Δημόσιων Συμβάσεων στη«Γεωμελετητική -Σύμβουλοι Μηχανικοί» μέλος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες»

Η εταιρεία μελετών δημόσιων και ιδιωτικών έργων και παροχής ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών «ΓΕΩΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Τ.Ε» μέλος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες», αναζητά για την στελέχωση των γραφείων της στη Θεσσαλονίκη ΕΝΑ (1) ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Ή ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ (ΑΕΙ) με εμπειρία στον τομέα Διαγωνισμών και Δημόσιων Συμβάσεων ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : ΣΜΔ – 08/2020

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική εμπειρία
 • Τουλάχιστον 2ετή επαγγελματική εμπειρία σε διαδικασίες διαγωνισμών δημοσίων έργων ή μελετών ή υπηρεσιών ή προμηθειών
 • Τουλάχιστον 2ετή επαγγελματική εμπειρία στη σύνταξη και υποβολή τεχνικών και οικονομικών προσφορών (έντυπων και ηλεκτρονικών) σε φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα
 • Άριστη γνώση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ), τόσο για δημόσια έργα , όσο και για υπηρεσίες και εμπειρία στην υλοποίηση ηλεκτρονικών διαγωνισμών μέχρι και την κατακύρωσή τους
 • Άριστη γνώση νομοθεσίας Δημοσίων Έργων στο πλαίσιο του Ν.4412/2016
 • Άριστη γνώση των προσυμβατικών διαδικασιών για την ανάληψη του έργου
 • Καλή γνώση και εμπειρία στη διαχείριση και εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων μέχρι και την ολοκλήρωσή  τους
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ και πολύ καλή γνώση και ευχέρεια στο χειρισμό των προγραμμάτων ΜS Office, AutoCAD.
 • Καλή Γνώση Αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά προσόντα :

 • Εμπειρία στην σύνταξη τευχών δημοπράτησης έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών (διακήρυξη, προϋπολογισμός, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, κλπ)
 • Καλή γνώση και χρήση του Κανονισμού  Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΦΕΚ Β 2519/20.07.2017)
 • Εμπειρία στην  έγκαιρη και έγκυρη αναζήτηση διαγωνισμών, είτε μέσω αποδελτίωσης, είτε μέσω του Κεντρικού Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), είτε μέσω διαδικτύου
 • Εμπειρία στην υλοποίηση ηλεκτρονικών διαγωνισμών και σε άλλες πλατφόρμες ηλεκτρονικές Διαγωνισμών  π.χ cosmoONE, iSupplies
 • Εμπειρία στην υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ και στην υποστήριξη Φορέων Υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων
 • Εμπειρία σε δημόσια  έργα (διαχείριση, μελέτη και επίβλεψη) ή σε φορείς του Δημοσίου
 • Ευχέρεια στον προφορικό και στο γραπτό λόγο.
 • Κριτική ικανότητα, στοχευμένος και δομημένος τρόπος σκέψης με κατανόηση της επιχειρηματικής λειτουργίας.
 • Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες, με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην τήρηση προθεσμιών.

Επιπλέον θα εκτιμηθεί:

 • Εμπειρία στην προετοιμασία και διαχείριση συμβάσεων  έργων ΣΔΙΤ ή έργων παραχώρησης ή έργων διαχείρισης απορριμμάτων και υποδομών, ή έργων εξοικονόμησης ενέργειας (ΕΞΕ)
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών.
 • Κάτοχος Μελετητικού πτυχίου
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης ΙΧ

Προσφέρονται:

 • Άριστο περιβάλλον εργασίας.
 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
 • Προοπτικές εξέλιξης.
 • Πλήρης απασχόληση με ασφαλιστική κάλυψη.
 • Διαρκής εκπαίδευση.

Αποστολή βιογραφικών: Παρακαλώ τα βιογραφικά να αποστέλλονται στη ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]